בבא בתרא דף ס"ד ע"א

המוכר בית - שאינו מוכר בור ודות, או שמכר רק לבור ודות, מה דין הדרך לבור ודות?

כשמכר בור ודות כשמכר בית
אין צריך הקונה לקנותה צריך המוכר לקנותה [1] לר' עקיבא
צריך הקונה לקנותה אין צריך המוכר לקנותה לחכמים

דף ס"ד ע"ב

להו"א שלא נחלקו ר"ע ורבנן האם המוכר בעין יפה מוכר, במה כן נחלקו?

סיפא - כשמכר בור ודות רישא - כשמכר בית
אזלינן בתר דעתא דלוקח הלוקח לא משלם ושידרסוהו לר' עקיבא
אזלינן בתר דעתא דמוכר המוכר לא נוטל ושיפרח לחכמים

-------------------------------------------------

[1] אולם כל זה כשמכר לו את הבית בסתמא, אבל אם הזכיר בפירוש שאינו מוכר לו בור ודות, שלכאורה תנאי זה מיותר, וע"כ שבא בזה המוכר להוסיף שגם משייר לעצמו את הדרך.

עוד חומר לימוד על הדף