בבא בתרא דף ס"ג ע"א

המוכר מקצת שדהו לחבירו, בלשונות דלהלן, כמה קנה חבירו?

דמינה פסיקא דמינה פליגא
ט' קבין חצי שדה לרבה
חצי שדה חצי שדה לאביי לסבור מיניה
באמר אלין מצרנהא: חצי שדה
לא אמר כן: ט' קבין
באמר אלין מצרנהא: חצי שדה
לא אמר כן: ט' קבין
לאביי לרב יימר

הנותן מתנה בלשונות דלהלן, בכמה זכה המקבל?

תנו חלק לפלוני בנכסי יחלוק פלוני בנכסי
מקבל רבע [1] מקבל חצי לסומכוס
יירש עם הבנים [2] מקבל חצי לרבנן

המקנה דבר שלא בא לעולם, או לדבר שלא בא לעולם, האם קנה? [תד"ה ואמאי].

לדבר שלא בא לעולם דבר שלא בא לעולם
לא קנה לא קנה לרבנן
לא קנה קנה לר' מאיר

דף ס"ג ע"ב

המוכר בית לחבירו וכתב לו בלשונות דלהלן, האם מועיל לו לקנות גג שיש לו
מעקה י' טפחים? [תד"ה אהני].

מתהום ארעא עם רום רקיעא עומקא ורומא
אינו מועיל מועיל לרשב"ם
מועיל אינו מועיל לר"י

-------------------------------------------------

[1] סומכוס לשיטתו דממון המוטל בספק חולקין, וא"כ יש להסתפק אם יקבל חצי או יקבל כל שהוא, ולכך מכל שהוא עד חצי הוא הספק, ולכן יקבל חצי החצי שהוא רבע.

[2] אולם זה דוקא לב' התרוצים האחרונים ברשב"ם בד"ה תנו חלק, שהתוספתא היא רבנן וחולקת עם סומכוס.

עוד חומר לימוד על הדף