בבא בתרא דף ס"ב ע"א

המוכר לחבירו בלשונות דלהלן, מתי קנה גם מטלטלין ומתי לא? [תד"ה ואי].

נכסיי נכסי
קנה לא קנה פי' א' בתוס'
במכר: לא קנה
במתנה: קנה
במכר: לא קנה
במתנה: קנה
פי' ב' בתוס'

שדה שהיא מאה אמה על מאה אמה, וכתב המוכר למיצר צפון ודרום כתיקונו,
ובמיצר מערב ומזרח כתב לו כדלהלן, כמה קנה?

מיצר מזרח ראובן ושמעון ומערב לוי [1] מיצר מערב ק' ומיצר מזרח נ'
קונה כנגד ראש תור קונה רק חצי שדה לרב קודם ששתק
קונה כנגד ראש תור קונה כנגד ראש תור לרב כהנא ורב אסי

הכותב לחבירו מצרים באופנים הבאים, כמה קנה?

לצד שסיים לו
כמין גאם קנה
לצד שסיים לו
קרנות קנה
לאיבעיא להו
קנה קנה תיקו סיים לו את הקרנות
קנה קנה [2] תיקו סיים לו כמין גאם
קנה [3] תיקו תיקו סיים לו בסרוגין

בבא בתרא דף ס"ב ע"ב

לרבא שפסק בכה"ג שלא מיצר לו מיצר רביעי, שאם השדה הרביעית שבמיצר מובלעת
בין השדות המיצרות מימין ומשמאל קנה הכל, ואם אינה מובלעת לא קנה
את התלם שכנגד המיצר הרביעי, האם דין זה הוא בכל האופנים?

באינו מובלע במובלע
לכו"ע לא קנה לאיכא דאמרי א': קנה
לאיכא דאמרי ב': לא קנה
באיכא ריכבא דדיקלא
והתלם שבמיצר הוא ט' קבין
לאיכא דאמרי א': קנה
לאיכא דאמרי ב': לא קנה
לכו"ע קנה בליכא ריכבא דדיקלא
והתלם שבמיצר אינו ט' קבין

אחד מן השותפים שבשדה, שמכר או נתן בלשונות דלהלן, כמה קנה הקונה?

פלגא דארעא דאית לי פלגא דאית לי בארעא
רבע חצי לרבה
חצי חצי לאביי

-------------------------------------------------

[1] כך הגריסא המתוקנת ברשב"ם בד"ה היכא, ובתד"ה מדהוה בתי' הראשון.

[2] כן מבואר ברשב"ם ד"ה כמין גאם, דכל האיבעיא בכמין גאם היא רק לאת"ל שסיים לו קרנות לא קנה, אבל אם נאמר דסיים לו קרנות קנה לכל השדה, א"כ כ"ש שקנה בסיים לו כמין גאם לכל השדה.

[3] גם זה מבואר ברשב"ם לקמן בריש עמ' ב' בד"ה בסירוגין, שכל האיבעיא, היא דוקא לאת"ל שכמין גאם לא קנה, אבל לצד שקנה בכמין גאם, כ"ש שבסרוגין קנה לכל השדה.

עוד חומר לימוד על הדף