בבא בתרא דף ס"א ע"א

המוכר את הבית, האם מכר עמו גם למקומות הבאים [1] או לא?

בנין העשוי חלונות אצל הבית בנין נמוך אצל הבית
לא מכור לא מכור להכא תרגימו
לא מכור מכור לרב יוסף

דף ס"א ע"ב

המוכר דבר לחבירו, ויש לנו ספק אם גדול מכר לו או קטן,
האם אמרינן שהדמים מודיעים? [תד"ה שמע]

במטלטלים בקרקעות
מודיעים לרשב"ם: לא מודיעים [2]
לתוס' תי' א': מודיעים
לתוס' תי' ב': מודיעים [3]
לר' יהודה
לא מודיעים לא מודיעים לרבנן

האומר לחבירו בלשונות דלהלן, מתי כוונתו לשנים, ומתי כוונתו להכל? [תד"ה ארעתא].

פרדיסיי פרדיסא
במכר: שנים
בהשאלה: הכל
במכר: שנים
בהשאלה: הכל
לתוס'
הכל שנים לריב"ם

-------------------------------------------------

[1] בגמ' אמר מר זוטרא, שנדון זה הוא דוקא כשהם רחבים ד' אמות על ד"א, אולם בפחות מזה לכו"ע הם מכורים.

[2] וטעמו, דאין אונאה לקרקעות - רשב"ם ד"ה בבקעה גדולה.

[3] בקרקע אין הודעת דמים, דפעמים קונים אותה ביותר משוויה.

עוד חומר לימוד על הדף