בבא בתרא דף ס' ע"א

בכמה זמן בחצר השותפין הוי חזקה באופנים הבאים?

בסתימת חלון בפתיחת חלון
לאלתר לאלתר לר' ישמעאל ב"ר יוסי
לאלתר לאחר ג' שנים לר חייא

דף ס' ע"ב

הכונס לתוך שלו, האם לאחר זמן יכול לחזור ולהוציא שם כתלים, או לפחות להוציא זיזין?

להוציא זיזין להוציא כתלים
יכול אינו יכול לר' יוחנן
יכול יכול לריש לקיש

מיום שחרב בית המקדש, הרוצה לסייד ביתו מה יעשה?

הסד בסיד -
יערב חול או תבן לתנא קמא
יערב דוקא תבן לר' יהודה
ישאיר אמה כנגד הפתח לר' יהושע

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף