בבא בתרא דף נ"ח ע"א

האם הקברים דלהלן מטמאין באהל או לא? [תד"ה מציין].

לר' שמעון לרבנן
אינו מטמא מטמא קברי עכו"ם שלאחר מתן תורה
אינו מטמא אינו מטמא קברים שקודם מתן תורה [1]
מטמא מטמא קברי אדם הראשון ואברהם

דף נ"ח ע"ב.

בעל הבית שהיה מרזבו מקלח לחצר ג' שנים, לאיזה ענין חשוב מוחזק ולאיזה לא.

למנוע מלבנות בנין תחתיו לקצרו אם היה ארוך לעקור למרזב לצד אחר
אינו מוחזק אינו מוחזק אינו מוחזק [2] לשמואל
אינו מוחזק אינו מוחזק מוחזק לרבי חנינא
אינו מוחזק מוחזק מוחזק לרב ירמיה

-------------------------------------------------

[1] ואפי' קברי ישראל, וכן מפורש בתוס' ביבמות דף ס"א רע"א ד"ה קברי.

[2] לרשב"ם הכוונה שיכול בעל החצר לכופו לעוקרו ולתת אותו בצד השני. אולם לעוקרו לגמרי ולא ליתנו במזחילה לא. ולהרב ר' יוסף שבתד"ה המרזב, הפירוש שלעקור את כיוון המרזב ולהטותו מצד צפון לדרום אפשר, אבל לא לעקור את המרזב עצמו לצד אחר של המזחילה. ור"ח פירש שבכל אותה רוח יכול לשנות מקומו, אבל מרוח לרוח לא.

עוד חומר לימוד על הדף