בבא בתרא דף כ"ח ע"א - פרק חזקת הבתים.

באיזו נגיחה חייב שור מועד לשלם נזק שלם? [תד"ה אי].

אביי רבא
רביעית שלישית רש"י בהו"א
רביעית רביעית [1] רש"י במסקנא
רביעית
דוקא ביום רביעי
רביעית
אפי' ביום שלישי [2]
ה"ר עזרא

דף כ"ח ע"ב

בכמה זמן אפשר לאכול ג' אכילות מתאנה, וכמה מצלף? [תד"ה כגון].

צלף תאנה
בשלשה ימים ביום אחד תוס' (וכך הגי' בגמ')
ביום אחד בשלשה ימים הר"ח והערוך [3]

-------------------------------------------------

[1] והטעם שחזר בו רש"י, משום דבסוגין מבואר שאינו חייב עד נגיחה רביעית, וא"א להעמיד לרבא דלא כהלכתא, ולכך פירש דנחלקו אביי ורבא רק בדרשות הפסוקים.

[2] כלומר שנגח שלוש פעמים יום אחר יום ונעשה מועד, ושוב נגח רביעית בו ביום הג', משלם נזק שלם ולא צריך דוקא שיגח ביום רביעי, דנגיחה רביעית לא כתובה מפורש בתורה. אולם לאביי שכן כתובה בקרא דלא ישמרנו א"כ גזה"כ שצריך גם יום רביעי.

[3] ולגירסתם הם גם מהפכים את סדר השאלות בגמ', דקודם שואל מצלף ואח"כ מתאנה, וראה גם במסורת הש"ס אותיות ד' וה'.

עוד חומר לימוד על הדף