בבא בתרא דף כ"ז ע"ב

אילן הנטוע באופנים דלהלן, האם חייב במעשרות?

אילן העומד בחו"ל
סמוך למיצר
אילן שמקצו בארץ
ומקצתו בחו"ל
יש צונמא: פטור
אין צונמא: טבל וחולין מעורבין
טבל וחולין מעורבין [1] רבי
יש צונמא: פטור
אין צונמא: אזלינן בתר שורשים [2]
הגדל בפטור - פטור
ובחיוב - חייב [3]
רשב"ג

נוף האילנות דלהלן שנוטין על שדה חבירו, כמה יקוץ מהן?

בשדה בית השלחין בשדה בעל
כנגד המשקולת כנגד המשקולת בחרוב ושקמה
כנגד המשקולת מלא המרדע אילני פירות
כנגד המשקולת ת"ק: מלא המרדע
אבא שאול: כנגד המשקולת
אילני סרק

אילן הנוטה לרה"ר קוצץ וכו', האם תקנה זו מועילה בין לת"ק ובין לר"א?

לר' אליעזר לת"ק
מועילה לא מועילה ר"ל
מועילה מועילה [4] ר' יוחנן

-------------------------------------------------

[1] ואפי' אם מפסיק צונמא בגבול שבין השורשים, מ"מ באויר העולם (פי' בהמשך הגזע) מתערב, ואין ברירה.

[2] פי', הענפים שיש לנו לומר לפי מקומם שיונקים משורשים המתפשטים בארץ חייבים במעשר, והענפים שלא פטורים.

[3] לא מבעיא אם מפסיק צונמא בגבול דלא אמרינן אוירא מבלבל, אלא אפי' בלא מפסיק צונמא יש ברירה לחלקו לחצאין לרשב"ג.

[4] ודוקא לגבי עושה חלל תחת רשה"ר שם חיישינן שמא פתאום יפחת ולא ירגישו קודם לתקן. אבל כאן כל ענף שיגדל יקוצו אותו דדבר זה ניכר.

עוד חומר לימוד על הדף