BAVA BASRA 2-8 - Two weeks of study material have been dedicated by Mrs. Estanne Abraham Fawer to honor the Yahrzeit of her father, Rav Mordechai ben Eliezer Zvi (Rabbi Morton Weiner) Z'L, who passed away on 18 Teves 5760. May the merit of supporting and advancing Dafyomi study -- which was so important to Rav Weiner -- during the weeks of his Yahrzeit serve as an Iluy for his Neshamah.

בבא בתרא דף ח' ע"א*

דיני יושבי או בני העיר

בני העיר (י"ב חודש) יושבי העיר (ל' יום)
חייבים חייבים בסיף ואיבוד ממון
בעיר הנדחת
חייבים פטורים ליתן לפסי העיר
(קרשי עץ לשערים)

נכרי שנתן מעות לצדקה או למצוה רבה, האם מותר לקבלם? [תד"ה יתיב].

לפדיון שבויים לתת לעניים
שבויי עכו"ם: מותר
שבויי ישראל: אסור [1]
עניי עכו"ם: מותר
עניי ישראל: אסור
נתנו לצדקה
שבוי עכו"ם: מותר
שבויי ישראל: אסור [2]
אסור נתנו למצוה רבה

דיני קופה ותמחוי בקצרה

תמחוי קופה
בשלושה בשנים [3] גביה
בשלושה בשלושה חלוקה
בכל יום בערב שבת זמן חלוקה
מותר מותר לשנות ולהחליף [4]

-------------------------------------------------

[1] וכאן אין היתר של שלום מלכות, כיון שיכול ליתן המעות לצדקה לעניי עכו"ם, דידוע שישראל מחלקים צדקה גם לעניי עכו"ם, ואין כאן גניבת דעת.

[2] ואם איכא שלום מלכות (ואינו מוצא שבויי עכו"ם) מותר, דהא א"א ליתנם לצדקה לעניי עכו"ם, היות שאסור לגנוב דעת הבריות, ואפי' דעת עכו"ם אסור.

[3] אף שלכאורה גם גביה היא דיני ממונות והיה ראוי שיהיה בג' כמו החלוקה, פירש ר"ת שהסכום היה ידוע כמה יתן כל אחד ולא הוי דין - תד"ה ומתחלקת.

[4] ואם בני העיר הם המשנים מותר אפי' לשנות לדבר הרשות, כגון לשומרי העיר - תד"ה ולשנותה.

עוד חומר לימוד על הדף