1)

TOSFOS DH Aval b'Chisaron Modu Lei

תוספות ד"ה אבל בחסרון מודו ליה

(SUMMARY: Tosfos questions the Chidush according to the conclusion.)

ומסיק בחסרו מבפנים

(a)

Explanation: We conclude that [Rav discusses when] they became Chaser inside.

ותימה מאי קא משמע לן תנינא לעיל (דף קט:) וכולן שחסרו כל שהוא כו' וכל הפחות היינו חסרו מבפנים

(b)

Question: What is [Rav's] Chidush? The Mishnah taught this above - all of them that became Chaser any amount... and [even if Rabanan do not exempt when they became Chaser outside, they exempt] at least they became Chaser inside!

2)

TOSFOS DH Amar Shmuel keshe'Hafchan

תוספות ד"ה אמר שמואל כשהפכן

(SUMMARY: Tosfos explains what is the Chidush of the Mishnah according to this.)

וכי תימא מאי קמ''ל

(a)

Implied question: [If so] what is the Chidush?

סד''א דאין דרך הקטרה בכך

(b)

Answer: One might have thought that this is not the way of Haktarah.

3)

TOSFOS DH Min b'Mino Eino Chotzetz

תוספות ד"ה מין במינו אינו חוצץ

(SUMMARY: Tosfos resolves this with the Gemara above.)

והא דאמרינן לעיל (דף טו:) גבי רגל חבירו פסול

(a)

Implied question: We say above (15b) regarding [if a Kohen served while standing on] another's foot, it is Pasul! (We should say that Min b'Mino is not a Chatzitzah!)

אין דרך שירות בכך

(b)

Answer: This is not the way to serve.

4)

TOSFOS DH Kometz Mahu she'Yatir k'Negdo b'Shirayim

תוספות ד"ה קומץ מהו שיתיר כנגדו בשירים

(SUMMARY: Tosfos concludes that this is relevant to lashes.)

פירש בקונטרס דהקטיר קומץ לבדו על מנת להתיר חצי השירים ובוררן לחלקן מהו לאוכלן

(a)

Explanation #1 (Rashi): He was Maktir the Kometz by itself in order to permit half the Shirayim, and he selects to divide them - may he eat them?

מישרא שרי פלגא לגמרי או אקלושי מקלש לאיסורא דכולהו שירים וקומץ ולבונה תרוייהו אכולהו שירים דמו (צ"ל רמו - שיטה מקובצת כתב יד, צאן קדשים) וכי מקטיר חד איקליש ליה איסורייהו ומיהו לא אישתרי מידי מינייהו לגמרי עכ''ל

1.

[Does offering one Matir] permit half totally, or does it weaken the Isur of all the Shirayim, and the Kometz and Levonah, both affect all the Shirayim, and when he is Maktir one, their Isur is weakened. However, none of them are permitted. Until here is from Rashi.

והא דתנן בהקומץ רבה (מנחות דף כז.) הקומץ והלבונה מעכבין זה את זה

(b)

Implied question: A Mishnah (Menachos 27a) teaches that Kometz and Levonah are Me'akev each other (i.e. neither permits anything by itself)!

היינו דבעי שיהו שניהם דלא לייתי מנחה בלא לבונה ובעי קמיצה

(c)

Answer: This means that both are required. One may not bring a Minchah without Levonah, and Kemitzah must be done. (We need not say that one alone does not permit anything.)

ומכל מקום תימה דאפילו למאן דאמר מישרא שרי לה היאך מתברר חלקו של קומץ

(d)

Question: In any case it is difficult. Even according to the opinion that it is permitted, how does he select the portion [that the Kometz permitted]?!

ונראה לפרש דלאו לאשתרויי באכילה קאמר אלא דאי משרא שרי פלגא אידך פלגא באיסור' קיימא ואי אכיל לה לקי כמו אוכל בשר חטאת ואשם קודם זריקה

(e)

Explanation #2: He does not ask to permit eating. Rather, if it permits half, the other half retains its Isur, and if it he eats it, he is lashed like one who eats meat of Chatas or Asham before Zerikah.

1.

Note: Even for a minimal Minchah of one Isaron, the Shirayim are about 42 k'Beitzim, and we do not know which half is forbidden. To be lashed, we must know that he ate a k'Zayis of Isur within the time (Kedei Achilas Pras), e.g. he ate all the Shirayim, each time two k'Zeisim within the time. (Or, nine times he ate three k'Beitzim within the time. At least about six Beitzim was Isur. This is more than nine k'Zeisim, so at least once he ate a k'Zayis of Isur within the time.) However, no one knows when he ate Isur. This is Hasra'as Safek! B'Chatzros Kodshi says that Tosfos discusses according to the opinion that Hasra'as Safek is Hasra'ah. (He did not say that we discuss a Chaver, who need not be warned. When he eats the first half, he is unsure if he is transgressing, and likewise when he eats the second half.) Yad Binyamin says that half of every piece is Isur, so if he eats two k'Zeisim at a time, it is Hasra'as Vadai. Ayeles ha'Shachar prefers to say that Tosfos means an Isur worthy of lashes.

ואי איקלושי מקליש לכולה מנחה לא לקי כלל

2.

If [the Isur of] the entire Minchah is weakened, he is not lashed at all.

אי נמי לענין מעילה

(f)

Explanation #3: [He asks just like this] regarding Me'ilah. (If it is permitted, if he benefits from all of it, he brings Asham Me'ilos.)

וכי האי גוונא בנדרים בפרק נערה (דף סח.) בעל מיגז גייז או אקלושי מיקליש כגון דנדרה מן תרין זיתין ושמע ארוס והפר לה ואכלתינון

(g)

Support: Similarly, in Nedarim (68a, the Gemara asks about an Arus who annulled his Arusah's vow. Also her father needs to annul it.) Does a husband cut (permit half the vow), or weaken it, e.g. she vowed [to forbid two olives] and her Arus heard and annulled her, and she ate them;

אי אמר מיגז גייז לקיא אי אמר מקלש קליש איסורא בעלמא הוא

1.

If you will say that he cuts, she is lashed. If you will say that he weakens, there is a mere Isur [to eat it].

5)

TOSFOS DH v'Iy Aliba d'R. Meir d'Amar Mefaglin b'Chetzi Matir

תוספות ד"ה ואי אליבא דר''מ דאמר מפגלין בחצי מתיר

(SUMMARY: Tosfos asks whether this applies to Shechitah.)

הך סוגיא דלא כריש לקיש דאמר לעיל בפרק בית שמאי (דף מא:) טעמא דרבי מאיר משום דכל העושה על דעתו ראשונה הוא עושה

(a)

Observation: This Sugya is unlike Reish Lakish, who said above (41b) that R. Meir's reason is because everyone who does, does according to his initial intent.

וצ''ע אי שחט סימן אחד וקבל אחד (צ"ל את - צאן קדשים) דמו וזרקו כיון דחשיב חצי מתיר אי אמרינן מישרא שרי

(b)

Question: This requires investigation, if one slaughtered one Siman, and received the blood and did Zerikah, since this is considered half a Matir, if we say that he permitted [half]!

ומיהו הא פשיטא אי לא גמר אחר כך שחיטתו לא שרי:

(c)

Remark: However, obviously if he did not finish his Shechitah afterwards, it is not permitted.

110b----------------------------------------110b

6)

TOSFOS DH u'Modeh R. Elazar b'Damim

תוספות ד"ה ומודה רבי אלעזר בדמים

(SUMMARY: Tosfos explains why this is a Chidush.)

תימה מאי קמ''ל רבא מתניתין היא דהא תנן רבי אלעזר אומר אף המנסך כו' שמע מינה דמודה ברישא

(a)

Question: What is Rava's Chidush? Our Mishnah teaches this! R. Elazar says, even one who is Menasech... this shows that he agrees in the Reisha [about blood]!

וי''ל דסלקא דעתך דרבי אלעזר קאי אהנהו דלעיל ולא אמקצת דמים

(b)

Answer #1: One might have thought that R. Elazar refers to those [Avodos taught in the Mishnayos] above, and not to some of the blood.

ועוד י''ל דמתניתין איכא לאוקומי בדמים החיצונים דבמתנה אחת כיפר ואתא רבא לאשמועינן דאפילו בפנימיים דכל מתנות מעכבות אפ''ה מודה ר''א דחייב על מקצת בחוץ

(c)

Answer #2: We can establish our Mishnah to discuss outer blood, for which one Matanah atones, and Rava teaches even for inner blood, for which all the Matanos are Me'akev. Even so, R. Elazar agrees that he is liable for part outside;

דתניא (צ"ל דתנן - גליון) ר''א אומר ממקום שפסק הוא מתחיל

1.

A Mishnah teaches that R. Elazar says that [if the blood of an inner Chatas spilled in the middle of the Haza'os, we slaughter another, and sprinkle its blood.] Where he stopped [Haza'os from the first], he begins (with the latter, for even though only some of the Haza'os were done, they are valid);

ולעיל נמי בפרק בית שמאי (דף מב.) דאמר והאמר רבא מודה ר''א בדמים גבי חטאות פנימיות מייתי לה

(d)

Support: Also above (42a), that Rava said that R. Elazar agrees about blood, it is brought regarding inner Chata'os. (Meleches Yom Tov - i.e. also above, to prove that R. Eliezer agrees that one is liable for offering outside part of the blood of inner Chata'os, the Gemara needed to bring Rava's teaching. It did not suffice to cite our Mishnah, for one might have thought that it discusses only outer Chata'os.)

7)

TOSFOS DH Iy Mah Lehalan bi'She'ar Yemos ha'Shanah...

תוספות ד"ה אי מה להלן בשאר ימות השנה...

(SUMMARY: Tosfos defends our text.)

תימה דהא רבי עקיבא מודה דאין ניסוך המים אלא בחג

(a)

Question: R. Akiva agrees that Nisuch ha'Mayim is only during Sukos!

ויש ספרים דגרסי הסך נסך בשני ניסוכים וההוא קרא בתמיד כתיב

(b)

Version #2: Some texts say "Hasech Nesech" discusses two Nisuchim. That verse is written regarding the Tamid.

וליתא דר' נתן גריס הכי בריש מסכת תענית (דף ג.) ואפילו לרבי נתן נמי לא מישתמיט תנא דלימא ניסוך המים כל השנה כולה

(c)

Rejection: This is wrong. R. Nasan's text says so in Ta'anis (3a), and even according to R. Nasan, why do we do not find any Tana who teaches that Nisuch ha'Mayim applies the entire year?!

ואמר רבינו תם דמצא בספרים ישנים אי מה להלן בשאר ימות החג לא דלרבי עקיבא לא רמזה אלא בששי

(d)

Version #3 (R. Tam): It says in old Seforim "just like there it does not apply on the rest of Sukos", for according to R. Akiva the Torah hinted [to Nisuch ha'Mayim] only on the sixth day;

ואמרינן במסכת תענית (שם) אלא הך דתנן ניסוך המים כל שבעה מני אי רבי עקיבא האמר בששי מזכיר תרי יומי הוו

1.

And we say in Ta'anis (3a) this that the Mishnah taught that Nisuch ha'Mayim applies to all seven days - like whom is it? If it is R. Akiva - he says that one mentions [rain in Shemoneh Esre starting] on the sixth day. [Nisuch ha'Mayim] is only two days!

ורבי אלעזר בחג קאמר משמע כל ימות החג

2.

"R. Elazar says during Sukos" connotes all the days of Sukos.

ונראה שפיר ליישב גרסת הספרים דאף על גב דאין ניסוך המים אלא בחג מכל מקום חייבין עליו בחוץ כל השנה

(e)

Defense (of the text of Seforim): Even though Nisuch ha'Mayim is only during Sukos, in any case one is liable for it outside the entire year.

כדאשכחן בשמעתין למאן דאמר קרבו נסכים במדבר דמחייב בלא כלי שרת אע''ג דאין מתקבל בפנים הואיל ובשעת היתר הבמות קריבים בלא קדושת כלי

(f)

Support #1: This is like we find in our Sugya according to the opinion that Nesachim were offered in the Midbar, one is liable without a Kli Shares, even though it is not accepted inside, since when Bamos are permitted we may offer without Kedushas Kli.

וכדאמרינן לעיל (דף קח:) במעלה על גבי הסלע דמשום דהויא הקטרה בבמת יחיד מחייב עליו בחוץ בשעת איסור הבמות

(g)

Support #2: This is like we find above (108b) regarding one who offers on a rock. Because it is Haktarah on a Bamas Yachid, he is liable for it outside when Bamos are forbidden.

ומיהו לא דמי דאין לך מחוסר זמן גדול מזה וכיון דהשתא לא חזו בפנים היכי מיחייב

(h)

Question: [Nisuch ha'Mayim] is different. This is the ultimate Mechusar Zman! Since now it is not proper inside, how is one liable [outside]?

ואמרינן ביומא בריש פרק שני שעירי (דף סב:) שלמים ששחטן בחוץ קודם שיפתחו דלתות ההיכל פטור מ''ט מחוסר פתיחה כמחוסר מעשה דמי

1.

We say in Yoma (62b) that Shelamim slaughtered outside before the doors of the Heichal were opened, he is exempt. What is the reason? Mechusar Pesichah (opening) is like Mechusar Ma'aseh.

(וא''ת ומאי שנא נסכים בכלי חול מקבלת דם בכלי חול דאמר רבא לעיל דקבלה בכלי חול לרבי פטור ויש לומר דלא דמי לקבלה בכלי חול בפנים וזרק בחוץ אין לנו לחייב מחמת דכשר בבמה הואיל וכבר נפסל בפנים ולא דמי לנסכים שמקריבין בחוץ בכלי חול דלא נפסלו בפנים - צאן קדשים מוחקו מכאן וגורסו בדף הבא)

8)

TOSFOS DH Ishtamitsei v'Chulei

תוספות ד"ה אישתמיטתיה כו'

(SUMMARY: Tosfos discusses Reish Lakish's question.)

פי' בקונטרס למנחם יודפאה

(a)

Explanation #1 (Rashi): Menachem Yudfa'ah [did not know R. Asi's teaching].

ותימה דהא רבי יוחנן אמרן לתרוייהו

(b)

Question: This is astounding. R. Yochanan taught both of them! (Why did he say in the name of R. Menachem that R. Elazar holds like R. Akiva, and it is difficult why the Chiyuv for water is unlike that for wine? He should have answered like Rav Asi, that it is a tradition from Sinai!)

ושמא לבתר הכי שמעה רבי יוחנן

(c)

Answer: Perhaps R. Yochanan heard later [that it is a tradition].

1.

Note: Still, if they are contradictory, the Gemara should have asked this, and answered so, or "he said this in the name of his Rebbi (Menachem), but he himself disagrees.")

וי''ל (צ"ל ויש מפורשים - גליון בשם צאן קדשים) דאישתמיטתיה לריש לקיש דאי הוה שמעה לא היה מקשה כלום דהוי מצי לפרושי בשיטת רבי עקיבא רבו אמרה דאמר ניסוך המים דאורייתא ולאו מטעמיה

(d)

Explanation #2: Reish Lakish did not know [R. Asi's teaching], for if he knew it, he would not ask at all, for one could explain that [R. Elazar] said according to his Rebbi, R. Akiva, who says that Nisuch ha'Mayim is mid'Oraisa, but not for his reason. (I.e. R. Elazar could hold that it is a tradition from Sinai.)

ולפי זה משמע דאיכא למאן דאמר ניסוך המים דרבנן

(e)

Consequence: This implies that there is an opinion that Nisuch ha'Mayim is mid'Rabanan.

וזהו תימה דאפילו למאן דאמר (מנחות דף קו.) חולין בעזרה לאו דאורייתא שתקנו חכמים לנסך חולין בעזרה

(f)

Objection: This is astounding! Even according to the opinion that Chulin b'Azarah is not mid'Oraisa, [it is astounding] that they enacted to be Menasech Chulin b'Azarah!

שמא (צ"ל ושמא - גליון בשם צאן קדשים) לפי שהוא אז זמן גשמים כדי שיזכרו לפני המקום להתברך במי גשמים

(g)

Answer: Perhaps because then is the time of rain, [they enacted a Mitzvah on the Mizbe'ach with water] so they will be recalled in front of Hash-m to be blessed with rain.

1.

Note: A Mishnah (Sukah 4:9) teaches that there are two conduits on the Mizbe'ach, for Niskei Yayin and Nisuch ha'Mayim. How could they make a hole for a Mitzvah mid'Rabanan? One may not even be Mevatel sand on the Mizbe'ach for Kisuy ha'Dam, for this deviates from its structure, which was given through prophecy (Chulin 83b)! Perhaps Hash-m commanded that there be two conduits, and when Chachamim enacted Nisuch ha'Mayim, they designated one of them for water.

וקצת (משמע) (קשה דמשמע - גליון בשם צאן קדשים) בריש לולב וערבה (סוכה דף מד.) דריש לקיש הוה ידע להא דר' יוחנן דעשר נטיעות ערבה וניסוך המים

(h)

Question: In Sukah (44a) it connotes somewhat that Reish Lakish knew R. Yochanan's teaching of ten saplings (evenly spaced over a square 50 Amos by 50 Amos, that they permit plowing the entire field in Erev Shemitah until Rosh Hashanah), taking an Aravah (in the Mikdash on Sukos, aside from the four species) and Nisuch ha'Mayim!

גבי הא דאמר ריש לקיש התם כהנים בעלי מומין היו נכנסים בין האולם ולמזבח כדי לצאת בערבה

1.

Reish Lakish taught that Kohanim Ba'alei Mumim would enter between the Ulam and Mizbe'ach in order to be Yotzei with the Aravah!

ושמא נהי דשמיע ליה ערבה ניסוך המים לא שמיע ליה

(i)

Answer: Perhaps granted, he hard about Aravah, but he had not heard about Nisuch ha'Mayim.

ומיהו לא יתכן פי' זה לפי' הקונטרס במעילה פרק ולד חטאת (דף יג:) דתנן התם נתנן לצלוחית מועלין בהן אמר ריש לקיש אין מועלין אלא בשלשת לוגין ורבי יוחנן אמר מועלין בכולן

(j)

Question: This Perush cannot be according to what Rashi explained in Me'ilah (13b). A Mishnah says that if [water for Nisuch ha'Mayim] was put in a flask, Me'ilah applies to it. Reish Lakish said, Me'ilah applies only to three Lugim. R. Yochanan said, Me'ilah applies to all of it;

ופריך למימרא דקסבר ריש לקיש יש שיעור למים והא תנן רבי אלעזר אומר אף המנסך מי החג בחוץ חייב

1.

[The Gemara] asks "does Reish Lakish hold that there is a Shi'ur for the water? In a Mishnah, R. Elazar taught that even one who is Menasech Mei ha'Chag (the water for Nisuch ha'Mayim) outside during Sukos is liable...

ואמר רבי יוחנן משום ר' מנחם יודפאה רבי אלעזר בשיטת רבי עקיבא אמרה דדריש ונסכיה אחד נסכי יין ואחד נסכי מים

2.

And R. Yochanan said in the name of R. Menachem Yudfa'ah that R. Elazar taught like R. Akiva, who expounds "u'Nsacheha" - one is Nesachim of wine, and one is Nesachim of water...

ואמר ליה ריש לקיש אי מה יין שלשת לוגין אף מים נמי שלשת לוגין מכלל דקסבר ריש לקיש אין שיעור למים ומשני לטעמיה דמנחם יודפאה קאמר

3.

And Reish Lakish said, if [so, you should say that] just like Nisuch of wine is three Lugim, and Nisuch of water should be three Lugim. This implies that Reish Lakish [himself] holds that there is no Shi'ur for the water! It answers "he said according to Menachem Yudfa'ah's reason."

ופי' בקונטרס דריש לקיש דאמר יש שיעור למים היינו לטעמיה דמנחם דאמר רבי אלעזר בשיטת רבי עקיבא

i.

Explanation (Rashi): Reish Lakish, who says that there is a Shi'ur for the water, said so according to Menachem, who said that R. Elazar holds like R. Akiva...

אבל איהו סבירא ליה כרבי יוחנן רביה דאין שיעור למים

ii.

However, [Reish Lakish himself] holds like his Rebbi, R. Yochanan, who says that there is no Shi'ur for the water!

ומיהו לא יתכן אותו פי' דמעילה דלמה ליה למימר לטעמא דמנחם יודפאה הוה ליה למימר לטעמיה דרבי עקיבא ורבי אלעזר ור' נתן

(k)

Answer: [Rashi's] Perush in Me'ilah cannot be. Why should Reish Lakish say "according to Menachem Yudfa'ah"? He should say according to R. Akiva and R. Elazar and R. Nasan (who expound Nisuch ha'Mayim from the Torah)!

ונראה לפרש לטעמיה דמנחם יודפאה היינו מה שהקשה אי מה להלן שלשת לוגין דלרבי עקיבא יש שיעור ורבי אלעזר מי החג קאמר אלמא סבירא ליה אין שיעור

1.

It seems that we should explain that "according to Menachem Yudfa'ah", i.e. what he asked - if [so, you should say that] just like there [the Shi'ur of wine is] three Lugim, for according to R. Akiva there is a Shi'ur, yet R. Elazar said "Mei ha'Chag." This connotes that he holds that there is no Shi'ur!

ולא משום דסבירא ליה כרבי אלעזר דר''ל קסבר יש שיעור אלא לאפוקי ממנחם יודפאה קאתי דאמר רבי אלעזר בשיטת רבי עקיבא

i.

It is not because Reish Lakish holds like R. Elazar, for Reish Lakish holds that there is a Shi'ur. Rather, he comes to teach unlike R. Menachem Yudfa'ah, [who said] that R. Elazar said like R. Akiva.

9)

TOSFOS DH b'Yesh Shi'ur b'Mayim Ka Mipalgei

תוספות ד"ה ביש שיעור במים קא מיפלגי

(SUMMARY: Tosfos concludes that R. Elazar holds that there is no Shi'ur.)

פירש בקונטרס דקאמר תנא קמא המנסך שלשת לוגין חייב והוא הדין יותר מג' לוגין דיש בכלל מאתים מנה

(a)

Explanation #1 (Rashi): The first Tana said that one who is Menasech three Lugim is liable, and the same applies to more than three Lugim, for 100 is included in 200 (three Lugim is included in a larger amount);

ואע''ג דמלינהו בכלי גדול קדשינהו כלי דאין שיעור למי החג למעלה

1.

Even though he filled them in a big Kli, the Kli was Mekadesh them, for there is no upper Shi'ur for Mei ha'Chag;

ואתא רבי אלעזר למימר והוא שמלאן לשם חג כדרך מילואן דהיינו שלשת לוגין ותו לא כדתנן צלוחית של זהב מחזקת שלשת לוגין ממלא מן השילוח

2.

R. Elazar comes to teach that this is when he filled them for the sake of the Chag, the way he fills them, i.e. three Lugim and no more, like the Mishnah says "a gold flask that holds three Lugim, he fills it from ha'Shilu'ach (a spring near Yerushalayim)";

אבל אי הוו טפי לא קדשינהו כלי דלא חזו ליה דיש שיעור למי החג ואין כלי שרת מקדשין אלא הראויין להן עד כאן לשונו

3.

However, if more [was inside], the Kli was not Mekadesh it, for it is not proper for [the Mitzvah], for there is a Shi'ur for Mei ha'Chag, and a Kli Shares is Mekadesh only what is proper for it. Until here is from Rashi.

וקשה דהא רבי אלעזר מי החג קאמר לעיל דאין שיעור למים כלל לא למעלה ולא למטה כדמוכחא נמי ההיא דמעילה (שם)

(b)

Question: Above, R. Elazar said Mei ha'Chag, that there is no Shi'ur for the water at all, not above and not below, like is proven from the case in Me'ilah (13b)!

ומפרש הר' חיים איפכא דתנא קמא סבר יש שיעור דנקט שלשת לוגין לא פחות ולא יותר

(c)

Explanation #2: R. Chaim explained oppositely. The first Tana holds that there is a Shi'ur. He said three Lugim - no more and no less;

ואתא רבי אלעזר למימר והוא שמלאן לשם חג דקבעינהו מנא דרבי אלעזר לטעמיה דאמר לעיל קביעותא דמנא מילתא הוא

1.

R. Elazar comes to say that this is if he filled them for the sake of the Chag, the Kli was Kove'a them. This is like R. Elazar taught above (110a), that Kevi'us of a Kli takes effect;

אבל לא קבעינהו מנא חייב בפחות משלשת לוגין דאין שיעור למים ור' אלעזר לטעמיה דאמר במתני' מי החג:

2.

However, if a Kli was not Kove'a them, he is liable for less than three Lugim, for there is no Shi'ur for the water. This is like R. Elazar taught in our Mishnah "Mei ha'Chag."

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF