1)

TOSFOS DH Modeh Hayah Lifsol mi'Kal v'Chomer

תוספות ד"ה מודה היה לפסול מקל וחומר

(SUMMARY: Tosfos resolves a difficulty in Gitin based on this.)

מכאן מתרצים ההיא דפ' הנזקין (גיטין דף נד: ושם) דקאמר ר' יוסי כהן גדול ביום הכפורים יוכיח דכי אמר פיגול מהימן

(a)

Reference: From here they answer the Gemara in Gitin (54b). R. Yosi said that the Kohen Gadol on Yom Kipur is Yochi'ach. When he says that he made Pigul (when he was alone in the Heichal) he is believed;

ור' יוסי סבירא ליה כר''ש בפ' הקומץ זוטא (מנחות דף יד.) דאין פיגול אלא בדבר הנעשה על מזבח החיצון

1.

Implied question: In Menachos (14a), R. Yosi holds like R. Shimon, that Pigul applies only to what is done on the outer Mizbe'ach!

ולמאי דאמר הכא דמודה הוא לפסול ניחא דפיגול לאו דוקא

2.

Answer #1: According to what it says here, that [R. Shimon] agrees that it is Pasul, this is fine. "Pigul" is not precise. (Also elsewhere, we find that Pigul is not precise - PF.)

ועוד יש לפרש היינו שלא לשמה

3.

Answer #2: [R. Yosi said Pigul, but] he refers to Lo Lishmah.

ולא נהירא

4.

Rebuttal: This is unreasonable.

2)

TOSFOS DH u'Mah she'Lo Lishman v'Chulei

תוספות ד"ה ומה שלא לשמן כו'

(SUMMARY: Tosfos points out that really, we learn from a Tzad ha'Shavah.)

תימה מה לשלא לשמן שכן נוהג בד' עבודות תאמר בחוץ לזמנו שאינו נוהג אלא בזריקה וכי האי גוונא פריך לעיל (דף ד.) (הגהת שיטה מקובצת, ברכת הזבח)

(a)

Question: We cannot learn from she'Lo Lishman, for it applies to [all] four Avodos. Chutz li'Zmano applies only to Zerikah! (Ayeles ha'Shachar - Chutz li'Zmano does not apply within one Avodah itself, except for Zerikah with intent to finish Zerikah Chutz li'Zmano.) We asked like this above (4a).

ויש לומר דאי הוה פריך הכי הוה עביד ק''ו משנוי בעלים דהוי כפיגול (הגהת עוד יוסף חי, אמתחת בנימין) בזריקה

(b)

Answer: Had he asked so, we would make a Kal v'Chomer from Shinuy Ba'alim, which is like Pigul, and applies only to Zerikah.

ומיהו קשה מה לשנוי בעלים שכן פוסל בזביחה בפסח או בזריקה לחודיה

(c)

Question: We cannot learn from Shinuy Ba'alim, for it disqualifies in Shechitah [alone] regarding Pesach, or in Zerikah alone!

וי''ל דשלא לשמן יוכיח וילפינן במה הצד משנוי קדש ושנוי בעלים

(d)

Answer: She'Lo Lishman (Shinuy Kodesh) Yochi'ach, and we learn from the Tzad ha'Shavah of Shinuy Kodesh and Shinuy Ba'alim.

3)

TOSFOS DH Toch Azarah Mekadesh

תוספות ד"ה הג''ה תוך עזרה מקדש

(SUMMARY: Tosfos explains how "Im Yardu Lo Ya'alu" can apply according to this.)

טעמא דרבי יהודה לקמן בפרק קדשי קדשים (דף נט.)

(a)

Explanation: R. Yehudah's reason is below (59a. He explains the verse simply.)

וצריך לדקדק לר' יהודה כיון דעזרה מקדש היכי משכחת לה בפסולין דאם ירדו לא יעלו

(b)

Question: According to R. Yehudah, since the Azarah is Mekadesh, how do we find that if Pesulim descended, they do not ascend? (It is as if they are still on the Mizbe'ach!)

וי''ל דמשכחת לה [באותם] דירדו בלשכה או באולם

(c)

Answer #1: We find it if they descended to a chamber (around the Azarah) or in the Ulam.

או על גבי דף דלא (הגהת צאן קדשים) ועדיף מאויר דאמר פ''ב (לקמן כו.) תלה ושחט פסול

(d)

Answer #2: They descended onto a board. It is no better than the airspace [above the Azarah], for it says below (26a) that if one suspended [the Korban in the airspace of the Azarah] and slaughtered, it is Pasul.

א''נ שחט על הרצפה ואח''כ נתן על הדף דהשתא ירדו

(e)

Answer #3: He slaughtered on the floor [of the Azarah], and afterwards put [the Korban] on a board. Now, they descended.

וצ''ע דלקמן (דף קכ.) מבעיא להו ירדו מהו שיעלו (הגהת צאן קדשים)

(f)

Question (against Answer #3): Below (120a), we ask if [Kodshei Kodoshim were slaughtered in the south, and they descended, do we bring them up [offer them? Tzon Kodoshim - this is worse than other Pesulim. All the more so, since they already descended onto a board, we do not bring them up!]

ועוד יש לומר דמודה רבי יהודה בדמים לקמן דבעי מזבח והדם לא עלה ברצפה

(g)

Answer #4: Below (60a), R. Yehudah agrees about blood, that it requires a Mizbe'ach, and the blood does not have the law of Alah (it ascended) while on the floor.

ותו דלשון אם עלו דנקט היינו לדינא דקודם דאתא דוד וקדיש רצפה וקודם בנין שלמה הג''ה:

(h)

Answer #5: It says "if they ascended", i.e. according to letter of the law, before David came and was Mekadesh the floor, and before Shlomo built the Mikdash. (Keren Orah says that "David" is not precise. Only Shlomo was Mekadesh.)

14b----------------------------------------14b

4)

TOSFOS DH Shikor

תוספות ד"ה שיכור

(SUMMARY: Tosfos discusses what intoxicated him.)

פירש בקונטרס שתוי יין

(a)

Explanation #1 (Rashi): This is one who drank wine.

ולא משמע כן בפרק מומין אלו פסולין באדם (בכורות דף מה:) אלא שיכור בשאר דברים המשכרים וכר' (הגהת צאן קדשים) יהודה דאמר מחלי עבודה

(b)

Rebuttal (and Explanation #2): It connotes unlike this in Bechoros (45b)! Rather, Shikor is through other intoxicants, and this is like R. Yehudah, who says that he disqualifies Avodah.

מיהו יש לומר דשיכור (הגהת שיטה מקובצת כתב יד) דתנן התם ודאי לא הוי שתוי יין כדפרי' התם בהדי מומין דמחלי עבודה בעי למיחשבה

(c)

Defense (of Explanation #1): However, we can say that surely, Shikor that was taught there is not one who drank wine, like it asks there "it should have been taught with Mumim that disqualify Avodah!";

אבל שיכור דהכא פשטיה משמע שתוי יין והא כדאיתא והא כדאיתא ולכולי עלמא מחלל לעבודה כדפריך התם בפשיטות אחולי מיחל עבודה הוא

1.

However, Shikor here, the simple meaning connotes that he drank wine. There [it refers to one who drank other intoxicants] like it means there, and here [it refers to one who drank wine] like it means here, and [here] all agree that he disqualifies Avodah, like it asks there simply "he disqualifies Avodah!"

5)

TOSFOS DH v'Ha Shechitah she'Iy Efshar Levatlah u'Kesherah

תוספות ד"ה והא שחיטה שאי אפשר לבטלה וכשרה

(SUMMARY: Tosfos explains the question unlike Rashi.)

פרש''י אלמא לאו באפשר לבטלה תלי ואת אמרת לרבנן פסול

(a)

Explanation #1 (Rashi): This shows that it does not depend on whether or not one can be Mevatel it. Do you say that according to Rabanan it is Pasul?!

ותימה דמאי פירכא לרבנן ודאי לא בהא תלי

(b)

Question: What was the question? According to Rabanan, surely it does not depend on this!

והא דפסלי בהולכה משום דמקבלה ואילך מצות כהונה

1.

They disqualify [due to intent in] Holachah because from Kabalah and onwards is a Mitzvah of (i.e. requires) Kehunah!

אלא פריך דמכשיר לר' שמעון משום דאפשר לבטל הא לא תלי בהא מדמכשר זר בשחיטה אע''ג דאי אפשר לבטלה

(c)

Explanation #2: Rather, he asks that R. Shimon is Machshir because one can be Mevatel it. It does not depend on this, since a Zar is Kosher for Shechitah, even though one cannot be Mevatel it!

ובסמוך דפריך מהולכת אברים לרבי שמעון פריך

1.

Below, when it asks from Holachah of limbs, it asks according to R. Shimon.

וכן נראה דמייתי אמר ר' אלעזר הולכה בזר פסולה אפילו (הגהת שיטה מקובצת) לרבי שמעון

2.

Support: [The Gemara] brings R. Elazar's teaching that Holachah of a Zar is Pasul even according to R. Shimon.

6)

TOSFOS DH Hagahah Shechitah Lav Avodah Hi

תוספות ד"ה הג''ה שחיטה לאו עבודה היא

(SUMMARY: Tosfos discusses the source of this.)

פירש בקונטרס מדאתכשרו בה כל הפסולים

(a)

Explanation #1 (Rashi): [Shechitah is not an Avodah] because all Pesulim are Kosher for it.

ואי אפשר לומר כן דאהכשר זר גופה מייתי לה [הכא] ובפ''ק דמנחות (דף ו:)

(b)

Rebuttal: This cannot be, for we bring [that Shechitah is not an Avodah] to explain why a Zar is Kosher, here and in Menachos (6b)!

ומיהו יש ליישב פירושו דכיון דבשום מקום לא בעי כהן בשחיטה לאו עבודה היא ולהכי פריך עלה מפרה

(c)

Defense: We can say that since we do not require a Kohen for Shechitah in any place, it is not an Avodah. This is why [the Gemara] asks from [Shechitas] Parah [Adumah].

וה''ר יעקב דאורלינ''ש מפרש לאו עבודה היא לפי ששוה בחולין ובקדשים א''כ לאו מטעם עבודה צוה המקום שחיטה

(d)

Explanation #2 (Ri of Orlins): It is not an Avodah because it is the same in Chulin and in Kodshim. If so, the Torah did not command Shechitah due to Avodah.

ולי נראה לאו עבודה היא מדמכשרינן לקמן בפ' שני (דף כו.) עומד בדרום והושיט ידו לצפון ושחט בקדשי קדשים ובמקבל פסול

(e)

Explanation #3: I say that it is not an Avodah, because below (26a) we are Machshir one who stands in the south and stretches his hand to the north and slaughters Kodshei Kodoshim. Regarding Kabalah it is Pasul [in such a case];

דדרשינן אותו בצפון ולא שוחט בצפון אבל מקבל בצפון

1.

We expound "Oso (the Korban is) b'Tzafon", but the Shochet need not be in the north, but the Mekabel must be in the north;

ובשלמים מכשירין עומד בחוץ והושיט ידו לפנים ושחט ואם קבל קבלתו פסולה

2.

Regarding Shelamim we are Machshir one who stands outside [the Mikdash] and stretches his hand inside and slaughters. If he received [like this], the Kabalah is Pasul;

דדרשינן בפ' כל הפסולין (לקמן דף לב:) בן הבקר לפני ה' ולא שוחט לפני ה'

i.

We expound (32b) "Ben ha'Bakar Lifnei Hash-m", but the Shochet need not be Lifnei Hash-m;

אבל קבל קבלתו פסולה משום דכתיב לעמוד לפני ה' לשרתו אלמא כל שירות לפני ה'

ii.

However, if he received, the Kabalah is Pasul, because it says "La'amod Lifnei Hash-m Lesharso." This shows that all service must be Lifnei Hash-m;

ש''מ מדמכשיר רחמנא עומד בחוץ והושיט ידו לפנים ושחט מכלל דשחיטה לאו עבודה היא

iii.

Inference: Since the Torah is Machshir one who stands outside and stretches his hand and slaughters, this implies that Shechitah is not an Avodah.

ועוד מדאמר בההיא שמעתא בפ''ב (דף כו.) נתלה ושחט שחיטתו כשרה דשחיטה על ירך אמר רחמנא ולא שוחט על ירך

(f)

Support: Also, it says below (26a) that that if one was suspended [in the airspace of the Azarah] and slaughtered, it is Kosher, for the Torah said that Shechitah (i.e. the Korban) must be "Al Yerech" (by the Mizbe'ach), but the Shochet need not be Al Yerech.

אלמא דשחיטה לאו עבודה היא דאי עבודה היא לא הוה מכשר רחמנא בכי האי גוונא דהא נתלה וקבל אמרינן דקבלתו פסולה משום דאין דרך שירות בכך

1.

Inference: Shechitah is not an Avodah, for if it were an Avodah, the Torah would not be Machshir it in such a case, for we say (26a) that if one was suspended [in the air] and did Kabalah, it is Pasul, for this is not the way to serve.

ומדפריך הכא ובפ' חטאת העוף (לקמן דף סח:) ובפ''ק דמנחות (דף ו:) מפרה דאמר רב שחיטת פרה בזר פסולה משמע קצת כפי' הקונטרס

(g)

Support (for Explanation #1): Since it asks here and below (68b) and in Menachos (6b) from Parah, that Rav said that if a Zar did Shechitah of Parah, it is Pasul, this connotes a little like Rashi explained.

מיהו גם לפי מה שפירשתי יש ליישבו

(h)

Retraction of Support: However, also according to what I explained, we can resolve this.

אבל קשה לי לפירושי (הגהת הרש"ש) דא''כ לשמעון התימני דבעי פרק כל הפסולין (לקמן דף לב:) שיהא ידיו של שוחט לפנים מן הנשחט הויא שחיטה עבודה

(i)

Question (against Explanation #3): If so, Shimon ha'Temani, who requires below (32b) that the Shochet's hand is further in [the Azarah] than the [Korban] slaughtered, Shechitah is an Avodah!

7)

TOSFOS DH She'ani Parah d'Kodshei Bedek ha'Bayis Hi

תוספות ד"ה שאני פרה דקדשי בדק הבית היא

(SUMMARY: Tosfos explained this elsewhere.)

בפ''ק דחולין (דף יא.) פירשתי

(a)

Reference: I explained this in Chulin (11a DH Chatas. It is Kodshei Bedek ha'Bayis, but because the Torah called it Chatas, in some ways it is like Kodshei Mizbe'ach.)

8)

TOSFOS DH Harei Holachas Evarim l'Kevesh d'Efshar Levatlah...

תוספות ד"ה והרי הולכת אברים לכבש דאפשר לבטלה...

(SUMMARY: Tosfos discusses when we need a verse to teach to mandate a Kohen.)

הקשה ה''ר אליהו מאברוויקא הקדוש דבפ''ב דיומא (דף כז.) אמרינן מדאצטריך למכתב כהן בהולכת אברים לכבש

(a)

Question (R. Eliyahu of Avrvika ha'Kadosh): In Yoma (27a), we say that since [the Torah] needed to write "Kohen" regarding taking limbs to the ramp...

פי' לגופיה לא אצטריך אלא לגלות דהולכת עצים למזבח לא בעי כהן

1.

This is not needed for the law itself, rather, to reveal that taking wood to the Mizbe'ach does not require a Kohen;

ומדאצטריך מעוט להולכת עצים א''כ סידור ב' גזרי עצים בעי כהונה (הגהת שיטה מקובצת, ברכת הזבח)

2.

Since we need an exclusion for taking wood, if so arranging two logs requires Kehunah;

וא''כ רבי שמעון דבעי ב' כהנים התם (דף כו:) לשני גזרי עצים מנא ליה דהא כהן דכתב גבי הולכת אברים אצטריך לגופיה משום דאפשר לבטלה

3.

If so, R. Shimon, who requires there (26b) two Kohanim for the two logs, what is his source? The "Kohen" written regarding taking limbs to the ramp is needed for the law itself, for one can [slaughter next to the Mizbe'ach and] be Mevatel this!

וי''ל דרבי שמעון לטעמיה דאמר התם (דף מה.) הצתת אליתא לא צריך למכתב ביה כהן דוכי תעלה על דעתך שזר קרב למזבח ורבנן אפשר דעביד במפוחא

(b)

Answer: R. Shimon holds like he taught elsewhere. He said there (45a) that the Torah did not need to write "Kohen" regarding lighting the small chips [of the Ma'arachah], for would it cross your mind that a Zar approaches the Mizbe'ach?! Rabanan [need "Kohen"], for [if not], it is possible [for a Zar to light it from afar] via a bellows.

וא''כ רבי שמעון ע''כ שני גזרי עצים בעו כהונה בלא קרא מטעמא דוכי תעלה על דעתך כו' דכמו דלית ליה במפוחא לית ליה אפשר להו בזריקה

1.

If so, you are forced to say that R. Shimon holds that the two logs require Kehunah without a verse, because "would it cross your mind...?!" Just like he does not hold [that it is possible] via a bellows, he does not hold that it is possible to throw [the two logs].

אבל לרבנן אית להו בזריקה כמו דאית להו במפוחא

2.

However, Rabanan hold [that it is possible] through throwing, just like they hold that [it is possible] via a bellows.

וכהן דגבי הולכת אברים לגופיה לא אצטריך דהא לית להו (הגהת שיטה מקובצת, צאן קדשים) טעמא דאפשר לבטלה אלא לגלות על שני גזרי עצים דבעי כהונה

3.

The "Kohen" written regarding taking limbs [to the ramp] is needed for the law itself, for [Chachamim] do not hold [that Holachah is not a proper Avodah] because one can be Mevatel it. Rather, it reveals about the two logs, that they require Kehunah.

ובפ' הקומץ רבה (מנחות דף כ.) דאמר (הגהת שיטה מקובצת) לא מלח כהן אלא זר פריך וכי תעלה על דעתך שזר קרב

(c)

Implied question: In Menachos (20a), it says that [the Mishnah is Machshir when] a Kohen did not salt [a Minchah], rather, a Zar [did]. It asks "would it cross your mind that a Zar approaches [the Mizbe'ach to salt it]?!" (Is this only like R. Shimon?)

יש לומר דאפילו לרבנן דאית להו במפוחא וזריקה פריך שאין יכולין למלוח בטוב על ידי זריקה

(d)

Answer: It asks even according to Rabanan, who hold [that it is possible from afar] through a bellows or throwing. One cannot salt well through throwing.

9)

TOSFOS DH Iba'i Lehu Holachah she'Lo b'Regel Shma Holachah Oh Lo

תוספות ד"ה איבעיא להו הולכה שלא ברגל שמה הולכה או לא

(SUMMARY: Tosfos discusses the consequences of this.)

פרש''י לפסול בה מחשבה וגם בזר

(a)

Explanation (Rashi): [We ask whether or not it is called Holachah] to disqualify through intent, and also through a Zar.

דאי שמה הולכה מחשבה שלא לשמו או פיגול פוסלת בה

(b)

Possibility #1: If it is called Holachah, intent Lo Lishmah or of Pigul disqualifies.

ואי לא שמה הולכה אינה קרויה עבודה וצריך להחזיר המזרק אחריו ולעשות הולכה ברגל

(c)

Possibility #2: And if it is not called Holachah, it is not called Avodah, and one must return the bucket and do Holachah by foot;

וגם אם עשאה זר או יושב אין בכך כלום ויכול לתקנה בכהן בהושטת יד (גירסא ישנה, ושל טהרת הקודש) דכהן

1.

Also, if a Zar did it, or one who was sitting, this is not a problem, and he can fix it through a Kohen extending his hand. (It must be returned to its place through a Kohen, but this can be by hand. Tosfos did not need to teach that afterwards, Holachah to the Mizbe'ach must be through a Kohen, by foot - Taharos ha'Kodesh).

או אם זר מוליך בהושטת יד (גירסא ישנה, ושל טהרת הקודש) פסולה [ואינו] יכול לתקנה בכהן להחזירה ולהוליכה כהן

2.

Or [according to Possibility #1], if a Zar took it through extending his hand, it is Pasul, and he cannot fix it through a Kohen returning it, and a Kohen will take it.

וקאמר ת''ש וכן יושב פסול הא עומד דומיא דיושב שאינו זז ממקומו כשר אלמא הויא הולכה ועשה עבודה כתקנה

(d)

Explanation (cont.): [The Gemara] learns from "and similarly, [Holachah while] sitting is Pasul." This implies that standing like sitting, that he does not move from his place, is Kosher. This shows that it is Holachah, and he did the Avodah properly;

ולכך נמי כי עשאה מיושב פסול דכתיב לעמוד לשרת

1.

Also, this is why when he did it sitting it is Pasul, for it is written "La'amod Leshares." (Because it is considered Holachah, and it was Pasul, it cannot be fixed.)

אבל מיושב פסול לא מצי מוכח דהויא הולכה שלא ברגל (הגהת צאן קדשים, חק נתן) עבודה בלאו דיוקא [משום] דדלמא לאו עבודה היא

(e)

Observation: However, from "sitting is Pasul" one could not prove that Holachah not by foot is Avodah, for perhaps it is not Avodah;

ויושב פסול היינו כי לא תקנה ולא החזיר הדם לאחוריו לעשות הולכה אחרת:

1.

Sitting is Pasul, i.e. when he did not fix it, and did not return the blood back to do another Halachah.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF