זבחים דף י"ד ע"א

לדעת ר' שמעון שאמר שאין פסול שלא לשמו או פיגול בהולכה, מה הדין בחטאות דלהלן?

לענין לפסול בשלא לשמו ובפיגול לענין להתחייב כרת בפיגול
חטאות החיצונות אינו פוסל [1] פטור מכרת
חטאות הפנימיות פוסל [2] פטור מכרת

הולכה שנעשית ע"י זר באופנים הבאים, האם פסלה?

כשעשה הולכה ממש כשעמד במקומו ועשה מעשה איצטבא
לרב חסדא [3] לא פסלה לא פסלה
לרב ששת פסלה [4] לא פסלה

זבחים דף י"ד ע"ב

הולכה שנעשית ע"י זר אליבא דהתנאים דלהלן, האם פסלה?

אליבא דרבנן אליבא דר' שמעון
לרבא ורב יוסף פסלה לא פסלה
לאביי ועולא פסלה פסלה

-------------------------------------------------

[1] והטעם דכיון שיכול לשחוט סמוך למזבח ולא יצטרך לעשות הליכה, לכך אין מחשבה פוסלת לר' שמעון בעבודה זו.

[2] והטעם, דבחטאות הפנימיות חייב לעשות הולכה, דאין דרך לשחוט בהיכל. והגם שאמר ר' שמעון כל שאינו על מזבח החיצון כשלמים אין חייבין עליו משום פיגול להתחייב כרת. מ"מ לענין לפסול יליף מק"ו.

[3] ומשמע מסתמות הגמ' דקאמר הכי אפי' אליבא דרבנן - דהא למד הכי מקרא. ועוד כשהקשה רב ששת מהברייתא, אמרינן תיובתא דרב חסדא, ולא תירצו שהברייתא אליבא דרבנן, והוא קאמר אליבא דר' שמעון.

[4] כן הוכיח רב ששת מהברייתא, ואסיקנא תיובתא דרב חסדא. והפסוק שהוכיח ממנו רב חסדא, אוקמוה במעשה איצטבא.

עוד חומר לימוד על הדף