1)

TOSFOS DH Hagahah Echad ba'Boker v'Lo Shenayim ba'Boker

תוספות ד"ה הג''ה אחד בבקר ולא שנים בבקר (המשך)

(SUMMARY: Tosfos points out that elsewhere, we expound this differently.)

בעלמא דרשינן אחד (הגהת שיטה מקובצת) המיוחד שבעדרו (מגילה דף כח.)

(a)

Reference: Elsewhere, we expound "Echad" - the most special in the herd (Megilah 28a).

2)

TOSFOS DH u'Bein ha'Arbayim di'Chsiv bi'Ketores v'Neros Lamah Li

תוספות ד"ה ובין הערבים דכתיב בקטורת ונרות למה לי

(SUMMARY: Tosfos explains why he did not ask about the Tamid.)

בין הערבים דתמיד ניחא ליה לכדאמר בריש תמיד נשחט (פסחים דף נח.) דזימניה מכי ינטו צללי ערב

(a)

Observation: He has no difficulty with Bein ha'Arbayim written regarding the Tamid, like it says in Pesachim (58a) that its time is from when afternoon shadows lean (i.e. the sun is in the west, and shadows lean to the east).

3)

TOSFOS DH v'Im Isa Kulei Ra'uy Hu

תוספות ד"ה ואם איתא כוליה ראוי הוא

(SUMMARY: Tosfos justifies the question.)

ולא מצי לתרץ דנקט מקצתו ראוי משום רבי יהושע

(a)

Implied question: Why can't [R. Oshaya] answer that [Rebbi] mentioned that part [of the day] is proper due to R. Yehoshua?

משום דהכי פריך מנא ליה לר' אושעיא דבן בתירא מכשיר פסח שחרית

(b)

Answer: [The Gemara] asks as follows. What is R. Oshaya's source that Ben Beseira is Machshir Pesach in the morning?

אי משום דפסול שלא לשמו

1.

Suggestion: It is because he disqualifies [a Pesach slaughtered then] Lo Lishmah.

דלמא טעמא משום דמקצתו ראוי דהא חזינן הכא דטעם טוב הוא

2.

Rejection: Perhaps the reason is because part is proper! We find that this is a good reason (Rebbi said so);

אבל לדברי ר' אושעיא דאינו תופסו לטעם טוב א''כ מאי פריך רבי לרבי יהושע הלא בכולו ראוי הוא תליא מילתא

i.

However, R. Oshaya holds that it is not a good reason. If so, what was Rebbi's question against R. Yehoshua? The law depends on the entire day being proper!

4)

TOSFOS DH Hagahah Iy d'Afreshei Ha'idna Dichuy Me'ikara Hu

תוספות ד"ה הג''ה אי דאפרשיה האידנא דחוי מעיקרא הוא

(SUMMARY: Tosfos distinguishes this from Mechusar Kipurim.)

דלא דמי למחוסר כפורים דלא חשיב דחוי קודם הבאת קרבנו

(a)

Implied question: Why is this unlike Mechusar Kipurim (one who must bring a Korban to complete his Taharah)? That is not considered Dichuy before he brings his Korban!

דאין זמנו עד שיטהר ויטבול

(b)

Answer: Its time is not until he becomes Tahor and immerses. (From that time, it was proper);

אבל האי לא חזי לפסח ושלמים אע''פ שהיה זמן שלמים

1.

However, this was not proper for Pesach and Shelamim, even though it was the time for Shelamim!

5)

TOSFOS DH Rav Papa Amar Afilu Teima me'Orsa Laylah Ein Mechusar Zman

תוספות ד"ה רב פפא אמר אפילו תימא מאורתא לילה אין מחוסר זמן

(SUMMARY: Tosfos points out that Rav Papa said oppositely in Menachos.)

בריש מנחות (דף ה.) משמע דרב פפא ס''ל יש מחוסר זמן לבו ביום

(a)

Implied question: In Menachos (5a) it connotes that Rav Papa holds that Mechusar Zman applies [to what will become proper] the same day!

וצריך לחלק בין מחוסר זמן דהכא להתם

(b)

Answer: We must distinguish between Mechusar Zman of here to there. (Tosfos Menachos 5a DH Ela - Mechusar Zman of the same day applies to offering, but not to being Makdish.)

6)

TOSFOS DH Laylah Ein Mechusar Zman

תוספות ד"ה לילה אין מחוסר זמן

(SUMMARY: Tosfos brings other Gemaros that connote like this.)

וכן משמע בכריתות (דף ח.) (הגהת שיטה מקובצת) ובחגיגה (דף ט:) לרבי יוחנן וכן במנחות פרק שתי הלחם (דף ק.) ובנזיר (יח:) וביומא פרק אמר להם הממונה (דף כט:)

(a)

Reference: It connotes like this in Kerisus (8a), in Chagigah (9b) according to R. Yochanan, and in Menachos (100a), Nazir (18b) and Yoma (29b).

7)

TOSFOS DH Laylah li'Kedushah Yom l'Hartza'ah

תוספות ד"ה לילה לקדושה יום להרצאה

(SUMMARY: Tosfos asks how Kedushah can take effect in the womb.)

הקשה הרב רבי יוסף דבתמורה (דף י.) משמע דתם במעי תמימה קדוש דקדושה חלה אעובר במעי אמו

(a)

Question (R. Yosef): In Menachos (10a) it connotes that a Tam fetus in a Tam mother is Kadosh, for Kedushah takes effect on a fetus in its mother's womb;

והיאך קדוש בין לבר פדא בין לר' יוחנן והא לילה לקדושה דוקא אבל קודם לכן לא

1.

How is it Kadosh, both according to Bar Pada and R. Yochanan? Only the night [before its eighth day] is proper for Kedushah, but not before this! (Some answer that one may not be Makdish it l'Chatchilah, but b'Di'eved it takes effect, or one may be Makdish it in the womb, but not from birth until the eighth day, or the Sugyos disagree.)

8)

TOSFOS DH Yom l'Hartza'ah

תוספות ד"ה יום להרצאה

(SUMMARY: Tosfos discusses the Nafka Minah of this Drashah.)

תימה תיפוק לי מביום צוותו ולמה לי דכתיב ביום השמיני

(a)

Question: Even without this [Drashah], I know from "b'Yom Tzavoso" (that one may offer it only during the day)! Why do we need "ba'Yom ha'Shemini"?

וי''ל דאי לא כתיב אלא והיה שבעת ימים תחת אמו הוה אמינא אם שחט בלילה אם עלו לא ירדו

(b)

Answer: Had [the Torah] written only "v'Hayah Shiv'as Yamim Tachas Imo", one might have thought that if he slaughtered at night, if [the Chelev or limbs of an Olah] were brought on the Mizbe'ach, they do not descend;

והשתא קמשמע לן דהוי מחוסר זמן ותרד [אפילו לר''ש] דאין פסולו בקודש

1.

Now, it teaches that it is Mechusar Zman, and they descend, even according to R. Shimon, for Ein Pesulo b'Kodesh.

ובפ' בתרא (לקמן קיב:) נמי משמע דאם עלה ירד דתנן (הגהת שיטה מקובצת) מחוסר זמן ששחטו בחוץ אינו בכרת

(c)

Support: Also below (112b), it connotes that if it ascended, it is brought down, for a Mishnah teaches that if one slaughtered Mechusar Zman outside [the Mikdash], he is not Chayav Kares;

ואם עלה לא ירד הא (הגהת שיטה מקובצת) מוכח התם דקרי מתקבל לפתח אהל מועד וחייב כרת בחוץ

1.

If the law were that if it ascended, it is not brought down, it is proven there that this is called "it is accepted in Pesach Ohel Mo'ed", and he is Chayav Kares outside!

ולר''י דאמר (לקמן דף פד.) בשחיטת לילה אם עלה תרד

(d)

Implied question: According to R. Yochanan, who says that if one slaughtered at night, if it ascended, it is brought down. (If so, what is the Nafka Minah that it is Mechusar Zman?)

י''ל למ''ד בפרק בתרא (שם קכ.) אין לילה בבמה השתא שהוא מחוסר זמן אם שחט לילה אחר שביעי פסול אף בבמה

(e)

Answer: According to the opinion below (120a) that [the Isur to offer at] night does not apply a Bamah, now that it is Mechusar Zman, if he slaughtered at night after seven days, it is Pasul even on a Bamah.

וקשה למאן דאמר יש פסול לילה בבמה

(f)

Question: This is difficult for the opinion that [the Isur of] night applies to a Bamah!

יש לומר דמודה אף ר''י דבבמה שחיטת לילה לא תרד

(g)

Answer: Even R. Yochanan agrees that on a Bamah, what is slaughtered at night does not descend.

9)

TOSFOS DH Kedoshah v'Einah Kreivah

תוספות ד"ה הג''ה קדושה ואינה קריבה

(SUMMARY: Tosfos resolves this with the Gemara in Temurah.)

לא דמי לרגלה של זו עולה דתמכר לצורכי עולה (תמורה דף יא:)

(a)

Implied question: This should be like "the leg of this is an Olah." It is sold to one who needs an Olah (but he deducts the value of the leg - Temurah 11b)!

דהתם אינה דחויה כיון דבידו לקדשה

(b)

Answer: There it is not Dechuyah (rejected), since it is in his ability to be Makdish it.

10)

TOSFOS DH Shma Minah Ba'alei Chayim Nidchin

תוספות ד"ה ש''מ בעלי חיים נדחין

(SUMMARY: Tosfos discusses R. Yochanan's Chidush.)

וא''ת מאי קמ''ל ר' יוחנן מתני' היא בפ' מי שהיה טמא (פסחים צז:) המפריש נקבה לפסחו כו' ואמרי' עלה בגמ' (צח.) ש''מ תלת

(a)

Question: What is R. Yochanan's Chidush? Our Mishnah in Pesachim (97b) teaches this! If one separated a female for his Pesach... and it says in the Gemara "we learn from this three matters"!

וכי תימא משום דאיכא פלוגתא דתנאי בבעלי חיים נדחין בפ' שני שעירי (יומא דף סד.) ואשמועינן ר' יוחנן דבעלי חיים נדחין

1.

Suggestion: It is because Tana'im argue about Ba'alei Chayim Nidchin in Yoma (64a). R. Yochanan teaches that they are Nidchin.

הא א''ר יוחנן חדא זימנא

2.

Rejection: R. Yochanan already taught this!

וי''ל דמפריש נקבה דחייה בידים ואפי' [רב] מודה התם דבעלי חיים נדחין

(b)

Answer: Separating a female [for Pesach] is overt Dichuy. Even Rav agrees there that Ba'alei Chayim Nidchin in such a case. (Here R. Yochanan teaches that Ba'alei Chayim Nidchin even when the Dichuy happened automatically.)

ומיהו קשה מאכל חלב והמיר דתו דהוי דחייה בידים

(c)

Question #1: If one ate Chelev and became a Mumar, this is overt Dichuy!

ועוד דהוי נראה ונדחה ולמה ליה לרבי יוחנן לאשמועינן

(d)

Question #2: It was Nir'eh v'Nidcheh. Why must R. Yochanan teach it?

וצריך לדקדק בכל הנך מימרות דר' יוחנן הנך תלת דבעלי חיים נדחים ובשני מקומות דפליגי רב ור' יוחנן בההיא דבפרק שני שעירי ובההיא דלקמן פ' קדשי קדשים (דף נט.) גבי מזבח שנפגם

(e)

Question: We must be meticulous in all these teachings of R. Yochanan - these three that Ba'alei Chayim Nidchin, and in two places that Rav and R. Yochanan argue - in Yoma and below (59a) regarding the Mizbe'ach becoming dented! (Why didn't Rav argue also about these three? - Chak Nasan)

11)

TOSFOS DH u'Shma Minah Yesh Dichuy b'Damim

תוספות ד"ה ושמע מינה יש דיחוי בדמים

(SUMMARY: Tosfos discusses Dichuy b'Damim from Dichuy Me'ikara.)

פי' בקונט' בדבר שאין בו אלא קדושת דמים לא תימא שאין דחוי מעיקרא (אין בו) אלא בקדושת הגוף

(a)

Explanation #1 (Rashi): [There is Dichuy b'Damim, i.e. in a matter that has only Kedushas Damim. Do not say that there is Dichuy Me'ikara only in Kedushas ha'Guf.

וא''ת א''כ דחוי מעיקרא ודחוי בדמים הכל אחד דכל דחוי מעיקרא אין בו אלא קדושת דמים

(b)

Question: If so, Dichuy Me'ikara and Dichuy b'Damim are the same, for every Dichuy Me'ikara has only Kedushas Damim!

וי''ל דמשכחת לה בקבל דם בכלי שיש בו מים דראשון ראשון דחוי וחזר ונהפך למראה דם

(c)

Answer: We find this when he received the blood in a Kli that has water. The first drops are Dachuy. Later, (the mixture of blood and water) turned to have the appearance of blood;

ובפ' התערובת (לקמן דף עח.) אמרי' דדם לתוך מים ראשון ראשון בטל

1.

Below (78a), we say that blood into water, every amount that falls in first is Batel. (Even if it looks like blood now, it is Pasul.)

ולענין כיסוי אינו כן דאין דחוי אצל מצות

(d)

Distinction: Regarding covering, it is not so. There is no Dichuy regarding Mitzvos.

וה''ר חיים מפרש יש דחוי בדמים שדוחה תמורה שלא לקרב

(e)

Explanation #2 (R. Chayim): "Dichuy applies to Damim", i.e. it is Docheh its Temurah so it cannot be offered;

ולא אמרי' כיון (הגהה בגליון, מצאן קדשים) דאין קדושה אלא לדמים לא אלימא להתפיס התמורה לדחותה מקדושתה לעשותה כיוצא בה

1.

We do not say that since it is Kodesh only for Damim, it is not strong enough to take effect on the Temurah to be Docheh it from its Kedushah, to make it like itself.

וכפי' זה משמע מתוך גירסת הספרים דכריתות דגרסי' התם (דף כח.) כך ש''מ בעלי חיים נדחין דקתני ואינה קריבה

(f)

Support: The text of Seforim in Kerisus (28a) connotes like this. It says there that we learn [from R. Yochanan's teaching] that Ba'alei Chayim Nidchin, for he taught that [if one was Makdish his half, even after he buys the other half] it is not offered;

וש''מ קדושת דמים מדחה דקתני ותמורתה כיוצא בה

1.

And we learn that Kedushas Damim is Docheh, for he taught that its Temurah is like itself.

וש''מ יש דחוי בדמים דקתני קדושה למאי לדמים

2.

And we learn that Dichuy applies to Damim, for he taught that it is Kadosh. For what is it Kadosh? [It is] for Damim.

ודחוי מעיקרו לא קתני התם

3.

Observation: It did not teach there Dichuy Me'ikara! (I.e. Dichuy Me'ikara is the same as "Dichuy applies to Damim", and "Kedushas Damim is Docheh" refers to Temurah, like R. Chayim said.)

ומיהו ה''ר חיים גריס דחוי מעיקרו ולא גריס יש דחוי בדמים וכן יש כמה ספרים

(g)

Disclaimer: However, R. Chayim's text says Dichuy Me'ikara, and does not say "Dichuy applies to Damim." Also several Seforim say so. (If so, Tosfos' question returns, and there is no proof for R. Chayim's answer.)

ולפי' קשה מההיא דמפריש נקבה לפסחו דלא קאמר התם תמורתה כיוצא בה ואמרי' עלה יש דחוי בדמים

(h)

Question #1: According to his Perush, the case of separating a female for Pesach is difficult. It does not say there that its Temurah is like itself, and we say about [it that it teaches that] Dichuy applies to Damim!

וכן בפ' בתרא דכריתות (דף כח.) דקאמר ר' אלעזר אמר ר' אושעיא מטמא מקדש עשיר שהפריש קן לכבשתו והעני כו' דקאמר ש''מ תלת

(i)

Question #2: In Kerisus (27b-28a), R. Elazar said in the name of R. Oshaya that if an Ashir transgressed Tum'as Mikdash and he separated birds in place of the sheep (that he should bring), and he became poor... we learn three things from this (including that Dichuy applies to Damim);

ולא שייכא תמורה [דאין תמורה בעופות]

1.

Temurah does not apply [there], for Temurah does not apply to birds!

ורבינו ש''י פי' בתשובה כמו שפי' וכתב דבר זה למדתי פירושו ממס' כריתות דגרסי' התם בלשון זה ש''מ קדושת דמים מדחה

(j)

Explanation #1 (cont.): Rashi wrote in a Teshuvah like he explained, and wrote that he learned the Perush of this matter from Maseches Kerisus. The text says there "this teaches that Kedushas Damim is Docheh";

כלומר ש''מ אפי' שלא קידשה מתחילה להקרבת גופו אלא קדושת דמים כגון הקדיש חציה וחציה שני חולין

1.

I.e. this teaches [that it is Docheh] even if initially he was not Makdish it to offer it itself, rather, Kedushas Damim, e.g. he was Makdish half, and the other half was Chulin.

והכי נמי פרשינן ליה יש דיחוי בדמים כגון נקבה לפסחו לא חזיא גופא לפסח אלא לדמיה וכי אקדשה לדמים אקדשה

2.

We similarly explain Dichuy applies to Damim, e.g. [he was Makdish] a female for his Pesach. It itself is not proper for Pesach, only for its value. When he was Makdish it, he was Makdish it for its value;

ואיידי דדחויה היא דלא חזיא לאקרובי גופא לדבר שהוקדשה לה אמרי' תדחה (מכאן מעמוד ב) מלקרב לעולם אפילו לאחר פסח אע"ג (הגהת צאן קדשים) דכל מותר הפסח הוי שלמים ונקיבה לשלמים מיחזא חזיא

3.

Since it was Nidcheh, and it itself cannot be offered for what it was Hukdash, we say that it is Nidcheh from ever being offered, even after Pesach, even though every Mosar Pesach is a Shelamim, and a female is proper for Shelamim.

12b----------------------------------------12b

דקתני מתני' דמיה לשלמים אבל איהי גופה לא

4.

Source: Our Mishnah taught "its value is for Shelamim", but it itself is not [a Shelamim];

אלמא אלימא קדושת דמים לומר בה תורת דחוי ולא אשכחינן תנאי דפליגי בהא מילתא מיהו (הגהת צאן קדשים) טובא אתא לאשמועינן

i.

Inference: Kedushas Damim is strong enough to apply the law of Dichuy. We do not find Tana'im who argue about this. However, this teaches very much.

ורבינו חננאל מפרש יש דיחוי בדמים כלומר דדמים דחוים (והדיחוי בדמים) שלא יקריב מן הדמים קרבנו שהיה בדעתו להפריש

(k)

Explanation #3 (R. Chananel): Dichuy applies to Damim, i.e. money is rejected not to offer from the money the Korban that he intended to separate;

כמו יש דחוי בדמים דמי שהיה טמא (פסחים דף צח.) דתנן התם גבי מפריש נקבה לפסחו ירעה עד שיסתאב וימכר ויביא בדמיו שלמים

1.

This is like "Dichuy applies to Damim" in Pesachim (98a). The Mishnah there says about one who separated a female for his Pesach. It grazes until it gets blemished, and we sell it and bring Shelamim with its money.

ור''ש נמי פי' כן התם יש דחוי בדמים אפילו הדמים דחויין שאין מביאין מהן פסח שהיה דעתו כן בשעת הפרשה

2.

Support: Also Rashi explained so there. "Dichuy applies to Damim" - even the money is rejected. We do not bring from it Pesach for which he intended at the time he separated.

מיהו אינו כן אלא מביא מן הדמים פסח כדתניא פ' בתרא דכריתות (דף כח.) המפריש נקבה לפסחו ירעה עד שיסתאב ותימכר ויביא בדמיה פסח

(l)

Rejection: This is not true. He brings Pesach from the money, like the Beraisa in Kerisus (28a) says, that if one separated a female for his Pesach, it grazes until it gets blemished, and it is sold and he brings Pesach with its money.

ומתוך הך ברייתא רבינו שמואל מוחק בפרק מי שהיה טמא (פסחים דף צח.) שלמים וגריס יביא בדמיה פסח

(m)

Remark: Due to this Beraisa, the Rashbam erased "Shelamim" from the text in Pesachim (98a), and wrote "he brings Pesach with its money."

אמנם אין גירסא זו נכונה דאם כן היכי קאמר בגמרא ש''מ יש דחוי מעיקרו [ויש] דחוי בדמים [ובעלי] חיים נדחין

(n)

Rejection: This text is wrong. If so (it were right), why does the Gemara say "this teaches that there is Dichuy Me'ikara, and Dichuy applies to Damim, and Ba'alei Chayim Nidchim"?

הלא כי נמי אמרינן (הגהת שיטה מקובצת) בעלמא אין דחוי אין יכול להקריב (הגהה במהדורת עוז והדר) איהי גופה פסח שהרי נקבה היא ובפסח כתיב זכר תמים בן שנה

1.

Even if we would say in general Ein Dichuy, he cannot offer it for Pesach, for it is a female, and it is written about Pesach "Zachar Tamim Ben Shanah"!

א''כ על כרחך התם פ' מי שהיה טמא גרסי' שלמים

2.

Conclusion: You are forced to say that the text there in Pesachim is "Shelamim".

ור''ת אומר דאין למחוק הספרים דבאלו קדשים אמרי' המפריש נקבה לפסחו תרעה ויביא בדמיה פסח

(o)

Explanation #4 (R. Tam): We should not erase [the text in] Seforim. In Temurah (19a), we say that if one separated a female for his Pesach, it grazes until it gets blemished and he brings Pesach with its money;

נשתיירה אחר הפסח תרעה עד שתסתאב וימכר ויביא בדמיה שלמים

1.

If it remained after Pesach, it grazes until it gets blemished and it is sold and he brings Shelamim with its money;

ומתני' דמי שהיה טמא בכה''ג מיירי בנשתיירה אחר הפסח

i.

Our Mishnah in Pesachim discusses such a case, that it remained after Pesach.

ופירוש של יש דחוי בדמים הוי יש דיחוי בדבר שאין בו רק קדושת דמים ולא קדושת הגוף

2.

The explanation of "Dichuy applies to Damim" is that Dichuy applies to a matter that has only Kedushas Damim, and not Kedushas ha'Guf.

וצ''ע בההיא דכריתות א''ר אלעזר א''ר אושעיא מטמא מקדש עשיר כו'

(p)

Question: This requires investigation in Kerisus (27b-28a), that R. Elazar said in the name of R. Oshaya that if an Ashir transgressed Tum'as Mikdash...

ומתיב רב עוקבא המפריש נקבה לפסחו תרעה ילדה זכר ירעה ויביא בדמיו פסח כו' ר''ש אומר הוא עצמו יקרב פסח

1.

Rav Ukva challenged him from one who separated a female for his Pesach, it grazes until it gets blemished; if it gave birth to a male, it grazes, and he brings Pesach with its money... R. Shimon says, it itself is offered for Pesach.

ומשני כי אמרינן לרבנן ור''ש ס''ל דבע''ח אין נדחין

2.

Citation (cont.) Answer: [R. Elazar and R. Oshaya] said according to Rabanan. R. Shimon holds that Ein Ba'alei Chayim Nidchim;

דתניא מת אחד מהם מביא חבירו שלא בהגרלה דברי ר''ש

i.

Citation (cont. - Beraisa - R. Shimon): If [after the lottery on Yom Kipur,] one of the [goats] died, we bring a replacement without a lottery. (Even though the live goat could not be offered before a replacement was brought, after it is brought we offer it itself.)

והשתא מאי ס''ד מעיקרא דפריך מר''ש לסייעי' מרבנן

3.

Summation of question: What did the Makshan think initially, that he challenged [R. Oshaya] from R. Shimon? He should support him from Rabanan!

וי''ל דס"ד (הגהת שיטה מקובצת) דת''ק נמי מודה דבע''ח אין נדחין והא דקאמר ירעה טעמא כרבי אלעזר דתמורה פ' אלו קדשים (דף יח:)

(q)

Answer: One might have thought that the first Tana agrees that Ein Ba'alei Chayim Nidchim. The reason he said that it grazes is like R. Elazar (some texts - Eliezer) in Temurah (18b);

דתנן המפריש נקבה לעולה וילדה זכר ירעה רבי אליעזר אומר אף הוא עצמו יקרב עולה

1.

Citation (18b - Mishnah): If one separated a female for an Olah and it gave birth to a male, it grazes. R. Eliezer says, it itself is offered for an Olah;

ומפרש בגמרא דגבי מפריש נקבה לפסחו וילדה זכר לא הוה א''ר אליעזר הוא עצמו יקרב פסח דגמירי למקום שהמותר הולך שם הולד הולך

2.

The Gemara explains that regarding one who separated a female for his Pesach and it gave birth to a male, R. Eliezer would not say that it itself is offered for Pesach, for we have a tradition that the destiny of Mosar is the destiny of the child;

ולפני הפסח דאימיה קדשה לדמי פסח שלא היה יכול להמתין עד שתלד הזכר ויקריבנו פסח ולכך ולד נמי לדמי פסח אע''ג דקסבר בע''ח אין נדחים

i.

Before Pesach, the mother has Kedushas Damim for Pesach. He could not wait until it gives birth to a male and offer it for Pesach. Therefore, also its child is for Demei Pesach, even though he holds that Ein Ba'alei Chayim Nidchim. (Tosfos connotes that we discuss when he did not expect it to give birth before Pesach, but if he did, he could offer the child itself for Pesach - PF.)

ומיהו קשה אדפריך ליה מברייתא דכריתות לסייעיה מת''ק דרבי אליעזר דתמורה דאית ליה בעלי חיים נדחין דקאמרי במפריש נקבה לעולה וילדה זכר ירעה

(r)

Question #1: Rather than challenging him from the Beraisa in Kerisus, he should support him from the first Tana of R. Eliezer in Temurah, who holds that Ba'alei Chayim Nidchim. They (Rabanan who argue with him) say that if one separated a female for his Pesach and it gave birth to a male, it grazes...

וממתניתין דפסחים ומפלוגתא (הגהת שיטה מקובצת) דתנאי ביומא (דף סד:)

1.

[And he should support him] from our Mishnah in Pesachim, and the argument of Tana'im in Yoma (64b)!

ועוד קשה היכי מייתי מההיא דמת אחד מהם דאית ליה לר''ש דאין נדחין דלמא שאני התם דלא דחייה בידים

(s)

Question #2: How does he bring [a question] from the case in which one of the [goats] died, that R. Shimon holds that Ein Nidchim? Perhaps there is different, for he was not overtly Docheh it!

ועוד קשה היכי מייתי מההיא דרבי אליעזר דפשיטא ליה התם דבעלי חיים נידחים ולעיל מבעיא ליה התם בכריתות (דף כז.)

(t)

Question #3: How does he bring [a question] from the case of R. Eliezer, that it is obvious to him that [he holds that] Ba'alei Chayim Nidchim? Above, this was a question in Kerisus there (27a)!

ובתמורה פירשתי לפני רבינו דחידושא דרבי יוחנן הוי אע''ג דבידו לתקן וליקח חציה השני

(u)

Explanation #5: In Temurah, I explained in front of Rabbeinu that the Chidush of R. Yochanan is that [there is Dichuy] even though it is b'Yado to fix (the Dichuy) and buy the other half;

וכן רבי אלעזר אמר רבי אושעיא פ' בתרא דכריתות בידו להפקיר נכסיו והוי עני והוה ראוי הקן שהפריש

1.

Similarly, in the case of R. Elazar in the name of R. Oshaya in Kerisus (27b-28a), it is b'Yado to make his property Hefker, and he will be an Oni, and the birds he separated will be proper;

ומיהו אין בידו כ''כ כמו נפגם המזבח בריש פ' קדשי קדשים (לקמן דף נט.) דחוי מעיקרו הוא וכשר לכ''ע

2.

However, it is not so much b'Yado as when the Mizbe'ach was dented (below, 59a). That is Dichuy Me'ikara, and it is Kosher according to everyone;

ושמעינן דכשר כל היכא (הגהת שיטה מקובצת) דבידו לתקן כדאיתא פרק לולב הגזול (סוכה דף לג.)

3.

We learn that it is Kosher whenever it is b'Yado to fix it, like it says in Sukah (33a);

ולכך נמי נקט רבי יוחנן אכל חלב והפריש קרבן והמיר דתו וחזר שידחה דהוה ליה נראה ונדחה

i.

This is why R. Yochanan mentioned "he ate Chelev and separated a Korban and became a Mumar, and repented, that [the Korban] is Nidcheh", since it was Nir'eh v'Nidcheh;

ולא נקט שהפריש קרבן לאחר שהמיר דתו דההוא כשר כיון דבידו לתקן בקל כמו נפגם המזבח וגם דחוי מעיקרו דכשר

ii.

He did not mention that he separated a Korban after he became a Mumar, for then it is Kosher, since it is b'Yado to fix it easily, like when the Mizbe'ach was dented, and also it is Dichuy Me'ikara, which is Kosher;

ובכריתות פ' בתרא דפריך לר' אושעיא מר' שמעון ולא מייתי ליה סייעתא מרבנן

(v)

Implied question: In Kerisus (28a), why did [Rav Ukva] challenge R. Oshaya from R. Shimon, and did not support him from Rabanan?

משום דעד כאן לא פליגי רבנן ואמרי שנדחה משום דאין בידו לתקן כלל בשעת הקדש שהיא נקבה לפסחו

(w)

Answer: This is because we find that Rabanan argue and say that it is Nidcheh [only] because it is not b'Yado at all to fix at the time of Hekdesh, for it is a female for his Pesach;

אבל היכא שבידו לתקן קצת כגון מטמא מקדש עשיר שהפריש קן דאי בעי מפקר נכסיה מודו (כן נראה להגיה) דלא הוי דיחוי כל זה פי' רבינו הקדוש זצוק''ל

1.

However, when it is somewhat b'Yado to fix, e.g. one who transgressed Tum'as Mikdash separated birds, if he wants, he can make his property Hefker, they agree that there is no Dichuy. All of this is from Rabbeinu ha'Kadosh of blessed memory.

וקשה לי על זה מאי פריך לעיל אי אפרשיה מצפרא דחוי מעיקרו הוא הלא בידו להשהותו עד חצות כמו הקדיש חובות בגלגל דכשירין בשילהי פרק אחרון (לקמן קיח.)

(x)

Question #1: According to this, what was the question above (12a) "if he separated it in the morning, it is Dichuy Me'ikara!"? He can delay it until midday, just like one who was Makdish an obligation [when the Mishkan was] in Gilgal. They are Kosher (below, 118a)!

וכן אותו ואת בנו

(y)

Question #2: The same applies to Oso v'Es Beno. (Why is it Dichuy Me'ikara? He can delay slaughtering the latter until tomorrow!)

12)

TOSFOS DH u'Shma Minah Dichuy Me'ikara Havi Dichuy

תוספות ד"ה וש''מ דחוי מעיקרו הוי דחוי

(SUMMARY: Tosfos discusses how the law changes when touch b'Yado.)

תימה דגבי הדס אמרינן פ' לולב הגזול (סוכה דף לג:) היכא (דאשכחן) דאשחור מערב יו''ט דדחוי מעיקרא לא הוי דחוי

(a)

Question: Regarding myrtle, we say (Sukah 33b) that when [its berries were] black before Yom Tov, Dichuy Me'ikara is not Dichuy!

וי''ל דשאני התם דבידו לתקנו

(b)

Answer: There is different, because it is b'Yado to fix it. (He removes berries until there are more leaves than berries.)

תדע דגבי (הגהת שיטה מקובצת) נקטם ראשו [מעי''ט] ועלתה בו תמרה [בי''ט] מיבעיא ליה אי יש דחוי אי לאו [ולא] פשטינן לה מהא משום דנקטם אין בידו לתקנו

(c)

Proof: Regarding [a myrtle branch] whose top was Niktam (cut off) before Yom Tov, and a [quasi-]date grew on it on Yom Tov (so now its top is Kosher), the Gemara asks whether or not there is Dichuy, and we do not resolve it from this (case when it was black), because Niktam is not b'Yado to fix it.

וא''ת מ''ט דר' יוחנן דאמר דחוי מעיקרו הוי דחוי לילף ממחוסר זמן דלא הוי דחוי כדאמר בפ' שני שעירי (יומא דף סד.)

(d)

Question: What is R. Yochanan's reason to say that Dichuy Me'ikara is Dichuy? He should learn from Mechusar Zman that it is not Dichuy, like it says in Yoma (64a)!

וי''ל דשאני מחוסר זמן דחוזר [ונראה] ממילא

(e)

Answer: Mechusar Zman is different, for it returns and is Nir'eh again automatically.

וא''ת אמאי איצטריך לרבי יוחנן מיעוטא דמום בם הני הוא דכי עבר מומם ירצו הא כל הדחויים אם עבר מומם לא ירצו הואיל ונידחו אידחו

(f)

Question: Why did R. Yochanan need an exclusion "Mum Bam" - regarding these (temporary Mumim), when the Mum passes, they are accepted, but anything Nidcheh, [even] when the Mum passes, they are not accepted, for once they are Nidcheh, they are Nidcheh?

הא מום עובר לא ילפינן [דלדחי] דלא הוי דחוי דהתם ממילא הוי

1.

We do not learn that a temporary Mum is Docheh. It is not Docheh, for there it is automatic!

וי''ל דאיכא מום דאינו עובר אלא על ידי רפואה

(g)

Answer: There is a Mum that passes only through a cure (it is not automatic).

13)

TOSFOS DH Hacha Korban Idchi

תוספות ד"ה הכא קרבן אידחי

(SUMMARY: Tosfos explains this in both possible ways.)

וגרע מדאידחי גברא

(a)

Explanation #1: This is worse than when the person is Nidcheh.

והא דמשמע איפכא בהוריות פ' בתרא (דף יא.) גבי נשיאות מהו שתפסיק

(b)

Implied question: It connotes oppositely in Horiyos (11a) regarding "is becoming Nasi an interruption?"! (He separated a female when he was a Hedyot, and then he was appointed Nasi, who brings a male.)

לא דמי דהתם לא אידחי קרבן מן החלב שאכל דעדיין הוא חייב קרבן

(c)

Answer: There is different, for the Korban was not Nidcheh from [being offered due to] the Chelev that he ate. He is still obligated a Korban.

ור''ת פירש איפכא דגבי הורו ב''ד לא הוי הקרבן (הגהת על שיטה מקובצת בש"ס וילנא) דחוי

(d)

Explanation #2: R. Tam explained oppositely. When Beis Din ruled, the Korban is not Nidcheh;

דגברא אידחי שאינו יודע אם פטור אם לאו קרבן לא אידחי דאי לא דהתירו ב''ד היה קרב ונמצא שלא היה דחוי אלא ע''י טעותו

1.

The person is Nidcheh, for he does not know whether or not he is exempt, but the Korban is not Nidcheh, for had Beis Din not permitted, it would have been offered. It turns out that the Dichuy was only through his mistake;

אבל הכא אפילו קרבן נמי אידחי דכיון שהוא שוטה או מומר פטור הוא לכולי עלמא

2.

However, here, even the Korban is Nidcheh, since he is a lunatic or Mumar. He is exempt according to everyone.

14)

TOSFOS DH Ben Azai b'Kal v'Chomer Maisi Lah

תוספות ד"ה בן עזאי בק''ו מייתי לה

(SUMMARY: Tosfos arouses questions about the Kal v'Chomer.)

אף ע''ג דפסול שלא לשמן מוציאו מידי פגול דבעינן שיהיו כל מתירים בכשרות

(a)

Remark: Even though the Pesul of Lo Lishmah removes it from becoming Pigul, for [to become Pigul] we require that all the Matirim were b'Kashrus (except for intents Chutz li'Zmano)...

לא דמיא להא דאמר בפרק שני דפסחים (דף כז:) כל דין שתחילתו להחמיר וסופו להקל אינו דין

1.

This is unlike what it says in Pesachim (27b) "any Kal v'Chomer that is initially to be stringent, and at the end it is lenient, it is not a Kal v'Chomer." (There, if we learn that Bi'ur Chametz is only through burning, one who has no wood cannot burn it, and definitely he will be exempt. Here, the leniency can be avoided, if all the Avodah is done Lishmah - Chak Nasan, Pirchei Kehunah, Zivchei Efrayim. Ayeles ha'Shachar - some say that the leniency of Pigul is a consequence of the stringency of Lo Lishmah. It is not a law of Lo Lishmah itself. It is better to say that in any case it is Pasul. We are not Mevatel the Kal v'Chomer just because it removes the Chiyuv Kares.)

תימה ובן עזאי אי דריש אותה לשמה כשרה שלא לשמה פסולה הא שאר קדשים כו' קל וחומר מאי אהני ליה

(b)

Question: If Ben Azai expounds "Osah" - it is Kosher Lishmah, and Pasul Lo Lishmah, but other Kodshim (are Kosher even Lo Lishmah), how does the Kal v'Chomer help him?

ואי לא דריש א''כ אשם ליעכב מהיקישא דכחטאת כאשם (הגהת ברכת הזבח)

1.

And if he does not expound it, [Lishmah] should be Me'akev in Asham, due to the Hekesh "ka'Chatas ka'Asham"!

15)

TOSFOS DH Mah leha'Tzad ha'Shavah she'Bahen she'Chen Yesh Bahen Tzad Kares

תוספות ד"ה מה להצד השוה שבהן שכן יש בהן צד כרת

(SUMMARY: Tosfos explains that this Pircha applies even if we learn also from Asham.)

תימה ולר''א דפסל חטאת ואשם ליפסול נמי עולה ותיתי מחטאת ואשם [ופסח]

(a)

Question: According to R. Eliezer who disqualifies Chatas and Asham, he should disqualify also Olah! He should learn from Chatas, Asham and Pesach!

וי''ל דשייך קצת צד כרת באשם משום דאיכא אשם תלוי

(b)

Answer: Kares applies to an Asham, for there is Asham Taluy;

ומיהו לא שייך כמו בחטאת ופסח כדמוכח לעיל:

1.

However, it does not apply as much as to Chatas and Pesach, like is proven above (10b).

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF