זבחים דף קי"ג ע"א

פרת חטאת ששחטה או הזה או שרפה שלא כנגד פתח ההיכל מה דינה?

שחט הזה שרף
לרב אדא בר אהבה ור' יוחנן [1] פסולה פסולה פסולה
לר' אושעיא ולריש לקיש [2] כשרה פסולה כשרה

זבחים דף קי"ג ע"ב

האם קדשי בדק הבית דלהלן שהקריבן בחוץ פטורים ממיעוט דאל פתח אהל מועד? [תד"ה יצאו].

בקדשי בדק הבית תמימים בבעלי מומין
ללישנא קמא דרש"י ולתוס' חייב [3] פטור
ללישנא בתרא דרש"י פטור פטור

שעיר המשתלח ששחטו בחוץ, האם חייב, ומנין? [תד"ה כאן קודם].

האם חייב? ומנין?
קודם הגרלה חייב [4] דראוי לשעיר הנעשה בחוץ
אחר הגרלה וקודם וידוי פטור להקריב קרבן לה'
אחר הוידוי פטור אל פתח אהל מועד [5]

-------------------------------------------------

[1] לפי הגירסא שלפנינו ר' יוחנן אמר להדיא שפסולה בין בשחיטה ובין בשריפה אם לא כנגד הפתח, ורב אדא בר אהבה דיבר רק על שחטה שלא כנגד הפתח. והנה בפסוק כתוב רק לענין הזאה: והזה אל נכח פני אהל מועד [במדבר י"ט ד'], וס"ל להקיש הזאה אל שחיטה שלפניה ואל שריפה שלאחריה, לומר שאם לא נעשו כנגד הפתח פסולה. [ועי' תד"ה שנאמר, דמי שמקיש שריפה להזאה ה"ה שחיטה].

[2] גם כאן לפי הגירסא שלפנינו, ר"ל חולק בשחיטה, ור' אושעיא בשריפה, וחלקו מחמת ריבוי הפסוקים, מקרא: אל מחוץ למחנה ושחט - מרבה ששחיטה כשרה אפי' שלא כנגד ההיכל. ומקרא: על פרשה ישרף - מקום שפורשת למיתה [שאינו קבוע] שם תהא שריפתה, למדנו שכשרה שריפתה שלא כנגד ההיכל. ומשעות הגמ' שלא נחלקו ר"ל ור' אושעיא. [אמנם לפי גירסת השטמ"ק באות ב', משמע שאין ר"ל חולק לענין שחיטה שלא כנגד ההיכל - שפסולה].

[3] דדוקא בעלי מומין חשובים שאינם ראויים לאהל מועד, אבל תמימים ראויים ומה שנקטה כאן הסוגיא בסתם קדשי בדק הבית - הוא משום שתסמן בעלי מומין, דהמתפיס תמימין לבדק הבית עובר בעשה. ומה שמצינו בפרת חטאת דאף שהיא תמימה מתמעטת מפתח אהל מועד. תי' תוס', דשאני פרה שאינה קיימא למזבח כלל, משא"כ סתם תמימים שעומדים למזבח, כדאמרינן בסוף תמורה דכל הראוי למזבח אינו יוצא מידי מזבח לעולם [ונמכרים לצורך עולות ושלמים].

[4] מפשטות הסוגיא לכאורה היה משמע שגם למסקנא שחילקה בין קודם וידוי שמתמעט מלה', ובין לאחר וידוי שמתמעט מאל פתח אהל מועד, פטור גם קודם הגרלה מקרא דלה', אמנם כתבו תוס' להוכיח מסוגיא דיומא שקודם הגרלה חייב היות שהוא ראוי לשעיר הנעשה בחוץ.

[5] כן משמע פשטות הסוגיא [וברש"י לקמן ד"ה בשלמא], אמנם בתד"ה כאן קודם וידוי כתבו, שלאחר וידוי נפטר מכ"ש, דאם קודם וידוי אינו מיוחד לה' כ"ש אחר וידוי דאינו מיוחד, והפסוק אל פתח אהל מועד הוא לענין פרה וקדשי בדק הבית וכן למעט גגו של היכל.

עוד חומר לימוד על הדף