זבחים דף פ"ט ע"ב

חטאת ועולה דלהלן, מה קודם למה?

דם עולה איברי עולה
דם חטאת חטאת קודם [1] ספק
איברי חטאת ספק עולה קודם

עולה ואשם כדלהלן [2], מה קודם למה? [תד"ה דם עולה ודם אשם].

דם עולה איברי עולה
דם אשם ספק [3] לצד הראשון בתוס': ספק
לצד השני בתוס': עולה קודם

אימורי אשם

ספק [4] עולה קודם

אימורים או בשר קדשים קלים שיצאו מהקלעים קודם זריקת הדם, מה דינם?

אימורים בשר
לר' יוחנן לרבינא בר שילא: פסול
לדחיית הגמ': כשר
כשר
לריש לקיש פסול פסול

-------------------------------------------------

[1] מפני שהוא מכפר, ואף שמכפר כבר במתנה הראשונה שלו, וא"כ היה מן הראוי שרק מתנה ראשונה שבו תקדום לדם עולה. תי' הגמ', דכיון דהפסוק שממנו לומדים ענין זה מיירי בחטאת הלוים, והיא אינה באה לכפר, ובכו"א קודמת במתנותיה, א"כ ה"ה בכל חטאת כל מתנותיה קודמים. ובמערבא אמרי דהואיל והתחיל במתנות גומר.

[2] אמנם גבי חטאת ואשם, חטאת קודמת לאשם בין בדם ובין באימורים, מפני שדם החטאת נותן לד' קרנות ואילו באשם נותן רק שתי מתנות שהן ארבע ואינו על הקרנות, ואין לאשם עדיפות על חטאת דשניהם מכפרים.

[3] הנה בביאור הת"ש השני ודחייתו יש מבוכה באחרונים, וראיתי לנכון לכתוב הדרך הפשוטה בביאורו: ת"ש חטאת קודם לאשם - חטאת הוא דקדמה ליה לאשם אבל עולה לא, מאי לאו דם, [פירוש, דאם מיירי בדם היה לנקוט עולה קודמת לאשם שזה חידוש יותר גדול, לומר שאף שדם חטאת קודם לדם עולה בכו"א דם עולה קודם לדם אשם, ומדלא נקט כן, ש"מ דדם אשם קודם לדם עולה], לא אאימורים, [פירוש, ולכך נקט שחטאת קודמת ולא עולה, דיש בזה חידוש יותר גדול, דאף שאיברי עולה קודמים לאימורי חטאת בכו"א אימורי חטאת קודמים לאימורי אשם, ולעולם אין אנו יודעים אם דם עולה קודם לאשם או להיפך]. דיקא נמי דקתני מפני שדמה ניתן, ש"מ. [פירוש, שקאי במשנה על אימורים ומביאה ראי' מדם, דאם קאי כבר בדם, לא היה לה להזכיר שוב דם ולומר מפני שדמה ניתן, דהא קאי ביה, והיה לה לומר מפני שהיא ניתנת - והיינו הדם שקאי ביה].

[4] אינו כתוב בפירוש, ולכאורה שייך אותם סברות, ר"ל דדילמא דם עולה עדיף שכן כליל, או אימורי אשם עדיף שכן באו מכח מכפר.

עוד חומר לימוד על הדף