ZEVACHIM 4 (2 Iyar) - Dedicated by Mrs. Libi Feinberg l'Iluy Nishmas her late mother, Rachel Leah bas Reb Yaakov Ha'Levi.

זבחים דף ד' ע"א

מה הן החילוקי דינים בין הארבע העבודות שנתבארו בסוגיא?

שחיטה קבלה הולכה זריקה
שלא לאוכלים בפסח פוסלת אינה פוסלת אינה פוסלת אינה פוסלת
זר כשרה פסולה פסולה פסולה וחייב מיתה
צפון טעונה צפון טעונה צפון אינה טעונה אינה טעונה
חטאות הפנימיות ישנה ישנה ישנה אינה במזבח החיצון
אפשר לבטלה אי אפשר אי אפשר אפשר אי אפשר
העושה בחוץ חייב פטור פטור חייב

זבחים דף ד' ע"ב

מהיכן ילפינן שצריך לעשות את ארבע העבודות לשם הבעלים?

שחיטה קבלה והולכה זריקה
לרבא ובשר זבח תודת שלמיו זבח שלמים [1] מונרצה לו לכפר עליו [2]
לרבינא ובשר זבח תודת שלמיו כלל ופרט וכלל [3] כלל ופרט וכלל
לאיבעית אימא ובשר זבח תודת שלמיו כלל ופרט וכלל [4] מונרצה לו לכפר עליו

-------------------------------------------------

[1] ר"ל, דכתיב ואת האיל יעשה זבח שלמים - שתהא עשייתו לשם שלמים, ואם אינו ענין לשינוי קודש תנהו ענין לשינוי בעלים בשאר עבודות.

[2] כן הוא פשטות הסוגיא שחיפשה הגמ' רק לימוד לקבלה והולכה, אבל שחיטה וזריקה לומדים מהלימודים הקודמים. [אלא שיש להעיר בזה למה אמרה שגם בלשון אלא אמר (רב אשי) [רבא]. ועוד שמדברי רבינא לקמן מבואר שגם זריקה ילפינן מכלל ופרט וכלל].

[3] ר"ל דכתיב זבח שלמים לה', זבח כלל שלמים פרט לה' חזר וכלל, מה הפרט מפורש עבודה ובעינן לשמה אף כל עבודות בעינן לשמה.

[4] והיינו דילפינן מהכלל ופרט וכלל רק עבודות שישנם בחטאות הפנימיות, וזריקה על מזבח החיצון שאינה בחטאות הפנימיות איה"נ ילפינן מונרצה.

עוד חומר לימוד על הדף