1)

TOSFOS DH a'Heicha Kaiminan a'Ha d'Tanan

תוספות ד"ה אהיכא קיימינן אהא דתנן וכו'

(SUMMARY: Tosfos shows how we can explain our text.)

רש"י לא גרס ליה אלא הכי גרס תנן התם

(a)

Rashi's text: Rashi deletes this from the text. Rather, it says "a Mishnah there taught..."

ול"נ לפרש אהיכא קיימי' כלומר על איזו תרומה קאי

(b)

Explanation of our text: I explain "where is he holding", i.e. which Terumah does he discuss;

ע"כ לא קאי על תרומת הדשן דההיא פשיטא דהיתה כל שעה סמוך לבקר דפשטיה דקרא משמע הכי

1.

He cannot discuss Terumas ha'Deshen, for surely that was always close to morning. The simple meaning of the verse connotes like this;

על מוקדה על המזבח כל הלילה עד הבקר וגו' והדר כתיב והרים את הדשן

2.

It says "Al Mukdah Al ha'Mizbe'ach Kol ha'Laylah Ad ha'Boker", and afterwards "v'Herim Es ha'Deshen."

אלא בתרומה אחריתי איירי מתני' והיינו דקאמר אהא דתנן אברים שפקעו מנא הני מילי וכו'

(c)

Conclusion: Rather, it discusses a different Terumah. The Gemara answers that our Mishnah refers to the Mishnah of [returning to the Mizbe'ach] limbs that flew off. What is the source [that it is only until midnight]?

עד חלקהו חציו להקטרה וחציו להרמה וכדפרישית לקמן בשם רי"ץ הבחור

1.

The Gemara concludes "we divide the night. Half is for burning, and half is for Haramah", like I explained below in the name of Ritz ha'Bachur;

דחצות עושה אותן האברים עיכול שלכתחילה יכול להרימם ולהסירם לתפוח וקרי ליה הרמ' ובההיא תרומה איירי מתני'

2.

Midnight makes Ikul ("digestion") for the limbs, and l'Chatchilah one may lift and remove them to the Tapu'ach (the heap on top of the Mizbe'ach). This is called Haramah. This is the Terumah that our Mishnah discusses;

[ולא שיעשה מהן הרמה דהא דשן כתיב אלא כדפרישי' שאם ירצה יאספנו לתפוח כדי להוציאם חוץ למחנה

3.

One does not do Haramah (and put them to the east of the Mizbe'ach), for it says [that this is for] "ashes". Rather, it is like I explained. If one wants, he may gather them to the Tapu'ach in order to take them outside the Machaneh.

אבל אם רוצה להניחן במקום המערכה כדי למרק מצותן שיהא עצמן ראוין להרמת הדשן

4.

If one wants, he may leave them on the woodpile to complete their Mitzvah, that they will [become ashes, and] be proper for Terumas ha'Deshen.

עדיין מצותן עליהן ולכך תנן יחזיר דמסתבר דחסר מהן מירוק מצותן עדיין כיון דאין ראוין לתרומת הדשן]

5.

Their Mitzvah still applies. Therefore, the Mishnah says to return them, for presumably the Mitzvah has still not been completed, since they are not proper for Terumas ha'Deshen.

והא דקאמר חציו להקטרה וחציו להרמה

(d)

Implied question: We said that half the night is for burning, and half is for Haramah!

לאו דוקא אלא לישנא דמתני' נקט דקתני קודם חצות יחזיר ועיקר מילתיה דרב עלה איתמר

(e)

Answer: This is not precise. The Gemara adopted the wording of the Mishnah, which says that before midnight, he returns [limbs]. Rav taught primarily about this;

ומדאורייתא אין קצבה לדבר אלא כל אימת דהוו שרירי מותר להרימן ולחולצן לתפוח כפי הצורך

1.

Mid'Oraisa, there is no limit. Rather, whenever they became Shriri (hard and dry like wood) one may lift and remove them to the Tapu'ach, if needed;

דלא מסרן הכתוב אלא לחכמים כמו שנראה להם להקדים (הגהת שיח יצחק) לפנות המערכה כדי לחזור ולסדרה כפי מאי דנפישי קרבנות היום שתהא המערכה מזומנת להקטיר עליה בעלות הבקר

2.

The Torah authorized Chachamim, based on their judgment, to clear the Ma'arachah early in order to arrange it again, according to the multitude of Korbanos of the day, so it will be ready to burn on it when morning comes;

ורב כהנא פריך עלה ואי ס"ד דאורייתא היכי מקדמינן וכו'

(f)

Rav Kahana challenged this. If it is mid'Oraisa, how can we do it earlier [on festivals]?

דמשמע ליה דמדאורייתא חלקהו ממש חציו להקטרה וכו' ולא כדקא ס"ד מעיקרא דלא מסרן הכתוב אלא לחכמים

1.

Rav Kahana understood that Rav holds that the Torah literally divides the night, half for burning... This is unlike we understood initially, that the Torah authorized Chachamim.

אלא א"ר יוחנן מתני' כפשטיה אתרומת הדשן

2.

Rather, R. Yochanan explains the Mishnah simply, to discuss Terumas ha'Deshen.

ודקשיא לך והא בפשטיה דקרא משמע דהיתה בבקר

(g)

Question: The simple meaning of the verse connotes that it was at [the start of] morning!

מהאי קרא נפקא לן דניתן רשות להקדימה ולאחרה כמו שירצו

(h)

Answer: The verse itself shows that they may do so earlier or later, as desired;

מדכתיב עד בקר והרים תן בקר לבקרו של לילה ומדלא פירש כמה לא מסרן הכתוב אלא לחכמים

1.

Since it says "Ad Boker; ... v'Herim", we give an[other, earlier] morning to the [true] morning [at the end] of the night. Since it did not specify how much [earlier], the Torah authorized Chachamim [to decide].

ובפ' המזבח מקדש (זבחים דף פו.) דקאמר רב כי הכא חציו להרמה

2.

In Zevachim (86a), Rav said "just like half is for Haramah..."

משמע ליה לפי המסקנא דהכא דמוקמינן מתני' בתרומת הדשן דבא ליתן טעם נמי לתרומת הדשן מ"ט זימנין הכי וזימנין הכי

i.

This connotes like the conclusion here, that we establish our Mishnah to discuss Terumas ha'Deshen, and he comes to give a reason also for Terumas ha'Deshen, why sometimes it is like this (close to dawn), and sometimes like this (at midnight, or even earlier).

הלכך פריך רב כהנא התם כי הכא אלא א"ר יוחנן תרומת הדשן מקרא דעד בקר נפקא

3.

Therefore, Rav Kahana asked there, like here. Rather, R. Yochanan taught that we learn Terumas ha'Deshen from the verse.

א"נ י"ל אלא א"ר יוחנן קרא קמא כולו להקטרה וכולו להרמה

(i)

Alternative explanation: Or, we can say that R. Yochanan holds that it (the night) is all for burning, and it is all for Haramah;

כולו להקטרה באברים דאית בהו ממש וכולו להרמה בדשן מעוכל

1.

All of it (the night) is for burning limbs with substance, and all of it is for Haramah of consumed ashes;

ושרירי דאמרי' בהו חצות עושה עיכול מעד הבקר נפקא תן בקר לבקרו של לילה והיינו חצות

2.

Midnight is Ikul for Shriri. We learn from "Ad Boker" - give an[other] morning to the morning [at the end] of the night, i.e. midnight.

2)

TOSFOS DH Evarim she'Pak'u me'Al Gabei Mizbe'ach v'Chulei

תוספות ד"ה אברים שפקעו מעל גבי מזבח כו'

(SUMMARY: Tosfos discusses what is returned only until midnight.)

- בפרק המזבח (שם דף פו.) פריך ה"ד

(a)

Citation (Zevachim 86a) Question: What is the case?

אי דאית בהו ממש אפי' לאחר חצות נמי ואי דלית בהו ממש אפי' קודם חצות נמי לא

1.

Citation (cont.): If they have substance, even after midnight [we should return them]! If they have no substance, even after midnight [we should not need to return them]!

ומוקי לה בשרירי מנה"מ וכו' כי הכא

2.

The Gemara establishes it to discuss Shriri, and questions the source, like here.

ומפ' רש"י התם חציו להרמה ושרירי נמי ראויין להרמה

(b)

Rashi's opinion: Rashi explains there that half is for Haramah, and also Shriri are proper for Haramah.

ור"י פי' דלא הוי ראויין להרמה דלאו דשן נינהו אלא חציו להרמה דקאמר כעין הרמה שאין ראויין להקטרה

(c)

The Ri's opinion: They are not proper for Haramah, for they are not ashes. Half is for Haramah, i.e. similar to Haramah, i.e. they are not proper for Haktarah.

וכן משמע בפ' שני דמעילה (דף ט:) דדייק התם וכן גחלת שפקעה מע"ג המזבח לא יחזיר הא ע"ג מזבח יחזיר

(d)

Support: In Me'ilah (9b), we learned that we do not return a coal that flew off the Mizbe'ach, and we infer that [had it flown to a different place] on the Mizbe'ach, we would return it!

ומקשי מינה לרב ומשני שאני גחלת דאית בה מששא הלכך יחזיר דלא נעשית מצותה

1.

The Gemara challenges Rav from this, and answers that a coal is different, for it has substance, therefore we must return it, for its Mitzvah was not finished;

משמע דאין ראוי לתרום ממנה דאי ראוי לתרום ממנה א"כ לאחר תרומת הדשן אמאי יחזיר הרי נעשית מצותה

2.

Inference: It is not proper for Haramah. If it were proper for Haramah, why must he return it after Terumas ha'Deshen? Its Mitzvah was finished!

מיהו היא גופא קשיא מנא ליה דמיירי לאחר תרומת הדשן

(e)

Question: This itself is difficult. What is the source that we discuss [a Chiyuv to return it] after Terumas ha'Deshen [and therefore we challenged Rav]?

דילמא קודם תרומת הדשן איירי דבהא מודה רב דמועלין קודם שנעשה מצותו

1.

Perhaps it is before Terumas ha'Deshen. Rav agrees that there is Me'ilah before Mitzvah was finished!

וי"ל דדומיא דפסולין דקתני בהדה וכולן שפקעו מעל גבי המזבח לא יחזיר בכל ענין ואפילו קודם חצות

(f)

Answer #1: It is similar to the case of Pesulim that was taught with it - all of them (Pesulim) that flew off the Mizbe'ach, we do not return them. This is in every case, even before midnight;

ה"נ גחלת איירי בכל ענין

1.

Similarly, the case of a coal (one must return it) is in every case (even after Terumas ha'Deshen).

ועוד דבסיפא גבי אברים הוא דמפליג אבל בגחלת לא הפליג דעיכול חשיבא ולא שייך בה לשון הקטרה ולא לשון מוקדה דהא כבר מתוקדא וקיימא

(g)

Answer #2: Also, in the Seifa, regarding limbs, we distinguish [between before and after midnight], but we do not distinguish regarding a coal, for it is considered Ikul. "Haktarah" and "Mokdah" (being on the fire) do not apply to it, for it was already Metukda (on the fire).

ומ"מ יחזיר דלאו ראוייה להרמה היא דלא חשיבא דשן ואכתי לא נעשית מצותה

1.

In any case, we must return it, for it is not proper for Haramah. Since it is not considered ashes, its Mitzvah was not yet finished.

הלכך ע"ג מזבח יחזיר דאכתי לא נגמרה מצותה וכי פקעה לא יחזיר

2.

Therefore, if it is on the Mizbe'ach we must return it, since its Mitzvah was not yet finished. If it flew off, he does not return it;

דעל מוקדה על המזבח משמע דדבר שצריך יקידה יהא על המזבח לעולם ואפי' פקע אבל דבר שא"צ יקידה לא

i.

This is because "Al Mokdah Al ha'Mizbe'ach" connotes that something that must be burned must always be on the Mizbe'ach, even if it flew off, but something that need not be burned need not be.

וא"ת כשמאספין האפר להעלותו לתפוח אין יכולין ליזהר שלא יהו גחלים באפר

(h)

Question: When we gather ashes to put them on the Tapu'ach, we cannot be careful that there are no coals!

ואסור להוריד גחלת מן המערכה וכדקאמר במעילה דיחזיר וכ"ש דאסור להוציא

1.

One may not take a coal off the Ma'arachah. We say in Me'ilah that one must return it. All the more so one may not remove it!

וי"ל דמן המעוכלות היה נוטל כדמשמע במס' תמיד שהיה חותה מן המעוכלות הפנימיות

(i)

Answer: He takes from the consumed [ashes], like it connotes in Tamid, that he took [in the pan] from the inner consumed [ashes];

ואיכא למימר דהנהו לית בהו מששא אבל גחלת חיה דאית בה מששא בההיא אמרינן דיחזיר

1.

We can say that these have no substance, but a raw coal has substance. About it, we say that he must return it.

והא דקאמר במעילה הוא הדין דאפי' אפר לא בעי למימר דהוי כגחלת ממש אפי' לענין חזרה

(j)

Implied question: In Me'ilah, we say that the same applies even to ashes. Perhaps it is truly like a coal, even regarding returning!

דגחלת מחזיר לעולם אפי' לאחר תרומת הדשן דאין מעלין אותה לתפוח אבל אפר מעלין לתפוח

(k)

Answer: [They are different.] One always returns a coal, even after Terumas ha'Deshen, for we do not put it on the Tapu'ach. We put ashes on the Tapu'ach

אלא לענין מעילה קאמר דהויא כגחלת

1.

Rather, it teaches that it is like a coal regarding Me'ilah.

ור"י הבחור מיישב פי' רש"י דחציו להרמה דקאמר אפי' בשרירי לענין זה שהרמת הדשן מתירתן לאוספן לתפוח ולא לענין שיעשה מהן תרומת הדשן דהא דשן כתיב

(l)

Support (for Rashi's opinion - Ri ha'Bachur): Half is for Haramah, i.e. even Shriri. Haramah of ashes permits gathering them to the Tapu'ach, but not to do Terumas ha'Deshen, for it says "Deshen";

והיינו דקאמר רחמנא והרים את הדשן מחצות כדי להתיר אפי' שרירי דמחצות ואילך חשיבי עיכול ואין ראוים להקטרה

1.

The Torah says "v'Herim Es ha'Deshen" from midnight, to permit even Shriri. From midnight and onwards they are considered Ikul, and not proper for Haktarah;

ואם ירצה יאספם לתפוח כדי להוציאם מחוץ למחנה

2.

If one wants, he may gather them to the Tapu'ach in order to take them outside the Machaneh;

אבל אם רוצה להניחם במקום המערכה כדי למרק מצותם שיהו ראויין הם עצמם לתרומת הדשן עדיין מצותן עליהן הלכך יחזיר

3.

However, if he wants to leave them in the place of the Ma'arachah in order to finish the Mitzvah, their Mitzvah still applies, therefore he returns them;

דמסתבר למימר דעדיין חסר מהן מרוק מצוה כיון שעדיין אין ראויין לתרומת הדשן

i.

It is reasonable that they are still lacking the completion of the Mitzvah, since they are still not proper for Terumas ha'Deshen.

והשתא ניחא דבשעה שהיו מאספים את האפר לא היו צריכין ליזהר מגחלים [אפי'] לוחשות

(m)

This explains why when gathering the ashes, we need not be careful about coals, even if they are glowing.

וכן משמע במס' תמיד (דף כח:) דקתני האברים שלא נתעכלו (הגהה בגליון) מבערב סולקין אותן לצד המזבח וכו'

(n)

Support: In Tamid (28b), a Mishnah says that limbs that were not consumed before [the end of] the night, we remove them to the side of the Mizbe'ach...

עד החלו מעלין באפר על גבי תפוח וכו' אלמא דלא היו מסלקין [אלא] האברים שלא נתעכלו אבל גחלים חשיבי עיכול ואפי' לוחשות

1.

It says that they put ashes on the Tapu'ach. This shows that they removed only limbs that were not consumed, but coals are considered Ikul, even if they are glowing.

20b----------------------------------------20b

3)

TOSFOS DH Heichi Mekadminan v'Heichi Me'acharinan

תוספות ד"ה היכי מקדמינן והיכי מאחרינן

(SUMMARY: Tosfos defends the text that Rashi rejected.)

רש"י לא גרס היכי מאחרינן

(a)

Rashi's opinion: Rashi says that the text does not say "how can we do it later?"

ונראה לי דשפיר גרס ליה דכיון דזמנו קבוע מחצות ואילך היכי מקדימין ברגלים ובכל יום היכי מאחרין

(b)

Defense of text: The text is proper. Since the time is fixed from midnight and onwards, how can we do [Terumas ha'Deshen] earlier on festivals, and how can we do it later on all other days?

דמשמע שלעולם היו רגילים לתרום בקרות הגבר סמוך לו מלפניו או מלאחריו ואמאי והא זריזין מקדימין למצות

1.

[The Mishnah] connotes that they always used to do Terumas ha'Deshen shortly before or after Kros ha'Gever. Why is this? Zealous people do Mitzvos promptly!

וכי היכי דתמיד של שחר זמנו עד ד' שעות ואפ"ה היו מקדימין בהאיר המזרח דהיינו מתחילת זמן שקבעה לו תורה

2.

Just like the time for the Tamid is until four hours of the day, even so they offered it early, once the eastern sky lit up, i.e. from the earliest time that the Torah allowed for it;

ה"נ אמאי מאחרינן ליה לכתחילה עד קרות הגבר

3.

Also here, why do we delay it l'Chatchilah until Kros ha'Gever?

4)

TOSFOS DH Ela Amar R. Yochanan mi'Mashma she'Ne'emar v'Chulei

תוספות ד"ה אלא א"ר יוחנן ממשמע שנאמר כו'

(SUMMARY: Tosfos rejects Rashi's text in Zevachim, and explains our text.)

בפ' המזבח מקדש (זבחים דף פו:) לא גרס רש"י אלא

(a)

Rashi's text: In Zevachim (86b), Rashi says that "Ela" is not in the text;

ופירש דרבי יוחנן מתרץ לקראי כרב חציו להקטרה וחציו להרמה

1.

He explains that R. Yochanan explains the verses like Rav. Half is for Haktarah, and half is for Haramah;

מיהו היינו דוקא בשרירי וגבי הרמה מקרא אחרינא נפקא לן דכתיב עד בקר תן בקר לבקרו של לילה

2.

However, this is only for Shriri. Regarding Haramah, we learn from another verse, "Ad Boker" - give an[other, earlier] morning to the [true] morning [at the end] of the night;

ומוקמינן ליה בהרמה ולא מסרן הכתוב אלא לחכמים להיות משכימין כל מה שירצו לפי הצורך

i.

We establish this to discuss Haramah. The Torah authorized Chachamim to do it as early as they want, according to the need.

וקשה דקרא דעד בקר דכתיב בהקטרה היכי מוקמינן ליה בהרמה

(b)

Question #1: The verse "Ad Boker" is written regarding Haktarah. How can we establish it to discuss Haramah?

ועוד דבכל הספרים גרסי' אלא

(c)

Question #2: In all texts, it says "Ela"!

ויש פירושים אחרים של רש"י שפירש בהם דגרסינן אלא ופירש דרבי יוחנן פליג אדרב וס"ל דכל הלילה קאי אהקטרה וקאי אהרמה

(d)

The preferred text: Other Perushim of Rashi say that "Ela" is in the text. He explains that R. Yochanan argues with Rav, and holds that "the entire night" refers to Haktarah and Haramah;

דכל הלילה כשר להקטרה כשאין דשן וכשר להרמה אם יש דשן מעוכל

1.

The entire night is Kosher for Haktarah when there are no ashes. It is Kosher for Haramah if there are consumed ashes.

וגבי הקטרה כתיב בקר מיותר לומר תן בקר לבקרו של לילה והיינו בשרירי דחצות עושה עיכול

2.

Regarding Haktarah it says an extra "Boker" to teach to give an[other] morning to the morning [at the end] of the night;, i.e. for Shriri. Midnight makes Ikul for them.

והכי מידריש קרא תן השכמה אחת לבקרו של לילה ובקרו של לילה הוא עמוד השחר

3.

The verse teaches that we give one Hashkamah (making earlier) to the "morning of the night." The "morning of the night" is dawn;

ונתן לך הכתוב בקר אחר לומר שאין צריך להקטיר מן השכמה ואילך

4.

The Torah gives another morning to teach that one need not burn from the earlier time and onwards.

וכיון שלא קבע זמן לאותו בקר על כרחך הוא חצות לילה שמע מינה דבשרירי תלוי בחצות

i.

Since the Torah did not fix a time for that morning, we must say that it is midnight. This shows that Shriri depend on midnight;

ובדשן מעוכל דלית ביה ממשא כל הלילה והרים

5.

Regarding consumed ashes that have no substance, "Kol ha'Laylah v'Herim" (the entire night is for Haramah).

אבל אית ביה ממשא כל הלילה והקטיר וכן פירש רש"י בכאן

6.

However, if they have substance, "Kol ha'Laylah v'Hiktir." Also here, Rashi explained like this.

ובפ' שני דמגילה (דף כ:) דקאמר כל הלילה כשר להקטרה קשה אמאי לא קאמר נמי להרמה

(e)

Question: In Megilah (20b), it says that the entire night is Kosher for Haktarah. Why didn't it mention also Haramah?

וי"ל משום דבשום פעם לא היו רגילין לתרום קודם אשמורה הראשונה לא קתני ליה.

(f)

Answer: They never used to do Terumas ha'Deshen before the first Ashmorah (third of the night). Therefore, we did not teach [that the entire night is Kosher for] it.

5)

TOSFOS DH Mishum Chulsha d'Kohen Gadol Avdinan mi'Chatzos

תוספות ד"ה משום חולשא דכ"ג עבדינן מחצות -

(SUMMARY: Tosfos discusses whether the Kohen Gadol must do Terumas ha'Deshen on Yom Kipur.)

משמע דאפי' תרומת הדשן שהיא עבודת הלילה אינה כשירה אלא בו

(a)

Inference: This connotes that even Terumas ha'Deshen, which is an Avodah done at night, is Kosher only through the Kohen Gadol;

ולהכי מקדמינן ליה כדי שינוח בין עבודה זו לעבודת היום

1.

This is why we do it early, to give him time to rest between this Avodah and Avodah of the day.

וריב"א פירש דלא גרסי' כ"ג אלא הכי גרסי' משום חולשא דכהן קודם שהכהן (מכאן מדף הבא) התורם יהא חלש

(b)

Alternate text: Riva explained that the text does not say "Kohen Gadol." Rather, it says "due to weakness of the Kohen", i.e. before the Kohen who will do Terumas ha'Deshen become weak.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF