1)

TOSFOS DH Semichah Ika Beinaihu

תוספות ד"ה סמיכה איכא בינייהו

(SUMMARY: Tosfos discusses whether Shirayim are Me'akev.)

תימה לי אמאי לא קאמר נמי שירים מעכבא איכא בינייהו

(a)

Question: Why don't we say that they argue also about whether or not Shirayim are Me'akev?

דלמאן דאמר כל הכתוב בהן מעכב מעכבי דכתיב (ויקרא ח) ואת הדם יצק אל יסוד המזבח ובחטאת כתיב (שמות כט) ואת כל הדם תשפוך אל יסוד המזבח

1.

According to the opinion that everything written is Me'akev, Shirayim are Me'akev, for it says "v'Es ha'Dam Yatzak El Yesod ha'Mizbe'ach", and regarding Chatas it says "v'Es Kol ha'Dam Tishpoch El Yesod ha'Mizbe'ach."

ולמאן דאמר דבר שאין מעכב לדורות אין מעכב לא מעכבי

2.

According to the opinion that what is not Me'akev for all generations is not Me'akev, Shirayim were not Me'akev!

וי"ל דלכולי עלמא שירים לא מעכבי בהו דאפילו ד' מתנות שבחטאת לא מעכבי בה אלא אחת מהן

(b)

Answer: All agree that Shirayim were not Me'akev. Even the four Matanos of Chatas are not Me'akev, as long as one did at least one Matanah!

דכתיב (שם) ונתתה על קרנות המזבח קרנת כתיב וקרן אחת מעכבא בה ותו לא

1.

In "v'Nasata Al Karnos ha'Mizbe'ach", Karnos is written without a Vov, to allude to one corner, for only this is Me'akev.

ואפילו למ"ד יש אם למקרא שירים לא מעכבי בה מדכתיב בחטאת ואת כל הדם תשפוך ולא כתיב ושפכת כל הדם אל יסוד המזבח כדכתיב בתחילת המתנות ונתה על קרנת

(c)

Strengthening of answer: Even according to the opinion that expounds based on the way we read (we pronounce it Karnos, i.e. plural), Shirayim are not Me'akev, for it says regarding Chatas "v'Es Kol ha'Dam Tishpoch", but it does not say 'v'Shafachta Kol ha'Dam El Yesod ha'Mizbe'ach' similar to the beginning of the verse "v'Nasata Al Karnos."

א"כ ניתקן הכתוב ועשאן שירי מצוה לומר שאין מעכבא

1.

The Torah uprooted [Shirayim] and made them the remnant of a Mitzvah, to teach that they are not Me'akev.

והכי אמרינן פרק איזהו מקומן (זבחים נב.) גבי פר כהן משיח ואת כל הדם ישפוך אל יסוד המזבח נתקו הכתוב ועשאו שירי מצוה ופירש"י מדשינה בחילוק לשונו דבתחילת מתנות כתיב והזה ונתן והכא כתב ישפך ולא כתב ושפך

(d)

Support: We say so in Zevachim (52a) regarding the Kohen Gadol's bull. "V'Es Kol ha'Dam Yishpoch El Yesod ha'Mizbe'ach" uprooted [Shirayim] and made them the remnant of a Mitzvah. Rashi explains that the Torah changed the wording. Initially it says v'Hizah, and here it says Yishpoch, and not v'Shafach. (Note: Both of these mean "he will spill." V'Hizah and v'Shafach are Vov conversive (a Vov switches past tense to mean the future), and Yishpoch is simple future tense.)

ואפילו למאן דפליג התם ואית ליה דשירים הפנימיים מעכבי היינו מדכתיב ביוה"כ (ויקרא טז) וכלה מכפר ודרשינן מיניה אם כלה כפר ואם לא כלה לא כפר וגמרי פנימיים מהדדי התם בפרק ב"ש (זבחים מ.) אבל בשירים החיצונים ליכא מאן דפליג

(e)

Strengthening of Support: Even according to the opinion that argues there, and holds that Shirayim of Penimiyim (Chata'os whose blood is sprinkled in the Kodesh ha'Kodoshim) are Me'akev, this is because it says about Yom Kipur "v'Chilah mi'Kaper", and we expound 'if he finished, he atoned. If not, he did not.' No one argues about Chitzonim (all other Korbanos, whose blood is put on the outer Mizbe'ach).

מיהו בירושלמי קאמר סמיכה ושירי הדם שאין מעכב לדורות אין מעכבת כאן ומשמע דפליגי נמי בשירים

(f)

Observation: However, in the Yerushalmi it says that Semichah and Shirayim, which are not Me'akev for all generations, are not Me'akev here (regarding the Milu'im). This connotes that they argue also about Shirayim. (I.e. the opinion in the Bavli that Semichah is Me'akev would say similarly about Shirayim.)

אבל תימה לי לימא הקטרת אימורים דכתיב בההוא ענינא ואינן מעכבין לדורות איכא בינייהו

(g)

Question: We should say that they argue about burning Eimurim on the Mizbe'ach, which is written regarding Milu'im, and is not Me'akev l'Doros!

וי"ל דלכולי עלמא לא מעכבי דהא דאינן מעכבין לדורות היינו משום דכתיב (ויקרא ז) והיה החזה לאהרן ולבניו ודרשינן בר"פ תמיד נשחט (פסחים נט:)

(h)

Answer: All agree that this is not Me'akev. It is not Me'akev l'Doros due to "v'Hayah ha'Chazeh l'Aharon u'Vanav" like we expound in Pesachim (59b):

יכול נטמאו אימורים או שאבדו לא יהיו כהנים זכאין בחזה ושוק

1.

Suggestion: Perhaps if the Eimurim became Tamei or were lost, the Kohanim do not receive Chazah v'Shok!

תלמוד לומר והיה החזה לאהרן ולבניו מ"מ

2.

Rejection: "V'Hayah ha'Chazeh l'Aharon u'Vanav" - in any case.

וגבי מלואים נמי כתיב גבי חזה והיה (לך למנה - גירסת הרש"ש) ונדרוש מהתם והיה (לך) מכל מקום.

3.

Also regarding the Milu'im, it says about the Chazeh l'Aharon u'Vanav"! (Rashash - the text should say "v'Hayah Lecha l'Manah", which is written regarding the Milu'im.) We can expound that it is theirs (Rashash -Moshe's) in any case.

2)

TOSFOS DH Itkash Meshichah l'Ribuy

תוספות ד"ה איתקש משיחה לריבוי

(SUMMARY: Tosfos discusses the source to require Meshichah for seven days l'Chatchilah.)

תימה לי לשינויא קמא דמשני דאיצטריך קרא למעוטה ולית ליה האי סברא דאיתקש משיחה לריבוי היכי מיפרשא ברייתא דקתני אין לי אלא שנמשח ז' והא כל כמה דלא מייתי קרא דאשר ימשח אותו לא ידעינן משיחה ז' אפילו לכתחילה

(a)

Question: According to the first answer, that answers that we need the verse to exclude, and does not hold that Meshichah (anointing with Shemen ha'Mishchah) is equated to Ribuy (wearing the extra garments of a Kohen Gadol), how does it explain the Beraisa, which says "I would know only one who was anointed seven days"? Before bringing the verse "Asher Yimshach Oso", we do not know Meshichah for seven days even l'Chatchilah!

ויש לומר מסברא הוה קי"ל משיחה ז' מדאשכחן התם משיחה וריבוי וגלי ביה חד מינייהו שבעה הוא הדין באידך וילמד סתום מן המפורש

(b)

Answer: From reasoning, we would require Meshichah for seven days. Since we find there (the Milu'im) Meshichah and Ribuy, and the Torah revealed regarding one of them that it is for seven days, the same applies to the other. We learn what is unknown from what is explicit;

אבל בתר דמיעט קרא מיבעיא ליה להש"ס משיחת שבעה לכתחילה מנא לן

1.

However, after the Torah excluded (it is not Me'akev that both be for seven days), the Gemara asks what is the source l'Chatchilah for Meshichah for seven days.

אימא ריבוי דכתיב בהדיא הוי שבעה לכתחילה אבל משיחה נימא כיון דאימעיט אימעוט לגמרי משבעה ולא ניבעי משיחה אלא פעם אחת

2.

Suggestion: Perhaps Ribuy, which is taught explicitly, is for seven days. Since Meshichah was excluded, perhaps it is totally excluded from seven days, and it is required only once!

ומשני מדאיצטריך קרא למעוטי אלמא סברא הוא להשוות משיחה לריבוי ואם כן אע"ג דאמעיטו תרוייהו מעיכובא מ"מ למצוה בעי כל ז'.

3.

Rejection: Since we need a verse to exclude, this shows that it was logical to equate Meshichah to Ribuy. If so, even though we exclude both from being Me'akev, l'Chatchilah we require all seven days.

5b----------------------------------------5b

3)

TOSFOS DH Lehavi Es ha'Michnesayim

תוספות ד"ה להביא את המכנסים

(SUMMARY: Tosfos discusses the Isur of Mechushar Begadim and not washing the hands and feet.)

מכאן קשה להא דבפ' אלו הן הנשרפין (סנהדרין דף פג:) מפיק מיתה מחוסר בגדים מדדרשינן אין בגדיהן עליהן אין כהונתן עליהן והוו להו זרים

(a)

Observation: (Our Gemara learns from a Ribuy that Michnesayim are Me'akev.) In Sanhedrin 83b, we derive that one who serves while Mechusar Begadim is Chayav Misah because when their Bigdei Kehunah are not on them, they are not considered Kohanim. It is as if they are Zarim.

והקשה רבינו יעקב מאורליינ"ש הא בהדיא כתיב מיתה בואתה תצוה

(b)

Question (R. Yakov of Orlins): In Parshas Tetzaveh, it explicitly says [that one who serves while Mechusar Begadim is Chayav] Misah!

נהי דהאי קרא איצטריך לשווינהו זרים אף לעניין לחלל עבודה כמו זרים מ"מ ההוא קרא דכתיב במחוסרי בגדים מיתה בהדיא למה לי תיפוק ליה מאין בגדיהם עליהם אין כהונתן עליהן

(c)

Granted, we need the verse to consider them like Zarim even to be Mechalel the Avodah. However, why do we need the verse that explicitly obligates Misah? It should suffice that without their garments, they are not Kohanim!

ותירץ דמכנסים לא כתיב הכא ואיצטריך ההוא קרא למחוסר מכנסים דהוה במיתה

(d)

Answer (Ri of Orlins): The Michnesayim are not written here. We need the verse to obligate Misah for serving without Michnesayim.

וקשה לרבי יוסי בר חנינא כיון דנפקא ליה מכנסים מוזה הדבר הוה ליה כאלו מכנסים נמי כתיבי הכא

(e)

Question: R. Yosi bar Chanina learns [that] Michnesayim [are Me'akev] from "v'Zeh ha'Davar." For him, it is as if they are explicitly written here!

ותירץ ריצב"א דמיתה דגבי [מכנסים] איצטריך לחייב אפילו בביאה ריקנית אאהל מועד מי שנכנס מחוסר בגדים כדכתיב (שמות כח) והיו על אהרן ועל בניו בבאם אל אהל מועד

(f)

Answer (Ritzva): The Torah must teach a Chiyuv Misah for Michnesayim to obligate even for entering the Ohel Mo'ed Mechushar Begadim empty (without serving) - "v'Hayu Al Aharon v'Al Banav b'Vo'am."

וכן בשלא רחוץ ידים דכתיב (שם ל) בבואם אל אהל מועד ירחצו או בגשתם אל המזבח לשרת מיחייב אאהל מועד אפילו אביאה ריקנית

1.

Similarly, if they did not wash their hands and feet, "b'Vo'am El Ohel Mo'ed Yirchatzu Oh b'Gishtam El ha'Mizbe'ach Leshares" obligates for entering the Ohel Mo'ed even empty.

והא דקאמר פ"ב דזבחים (דף יט:) אי כתב רחמנא בבואם ולא כתב בגשתם ה"א אפילו אביאה ריקנית כו' משמע דלפי האמת לא מיחייב אביאה ריקנית

(g)

Question: In Zevachim (19b), it says "had the Torah written only b'Vo'am, but not b'Gishtam, one might have thought [that one is liable] even for entering empty..." This connotes that really, one is exempt for entering empty!

יש לומר היינו אמזבח וה"פ אי כתיב בבואם אל אהל מועד או אל המזבח ולא כתיב לשרת ה"א דאפילו אמזבח מיחייב אביאה ריקנית

(h)

Answer: This refers to the Mizbe'ach. It means that had the Torah written "b'Vo'am El Ohel Mo'ed Oh El ha'Mizbe'ach", but not Leshares, one might have thought that one is liable even for approaching the Mizbe'ach empty.

קמ"ל דאמזבח לא מיחייב

1.

[Leshares] teaches that this is not so. One is exempt for approaching the Mizbe'ach empty.

ובתוספתא דמסכת כלים [פ"א] תניא אמר שמעון הצנוע לפני ר"א אני נכנסתי בין האולם ולמזבח בלא רחוץ ידים ורגלים אמר לו מי חביב אתה או כהן גדול שתק אמר לו בוש אתה לומר (העבודה) שכלבו של כהן גדול יותר חביב ממך וכו'

(i)

Support: In the Tosefta (Kelim 1:6), Shimon ha'Tzenu'a said in front of R. Eliezer "I entered between the Ulam and Mizbe'ach without washing my hands and feet." R. Eliezer said "who is dearer, you or the Kohen Gadol?" Shimon was silent. R. Eliezer said "you are embarrassed to answer. The Kohen Gadol's dog is dearer than you!"

עד ואפילו כהן גדול מפצעים את מוחו בגיזרין אלא שלא מצאך בעל הפול

(j)

It continues to say "even if the Kohen Gadol [would go there without washing] they would bruise his face with logs, just the appointee (over Har ha'Bayis) did not find you."

ומסתמא שמעון הצנוע לא היה משתמש בלא רחוץ ידים כי לא היה טועה בזה

1.

Assumption: Presumably, Shimon ha'Tzenu'a did not serve without washing his hands. He would not err about this.

אבל רש"י פירש בפירוש חומש בבואם אל אהל מועד להקטיר

(k)

Rashi's opinion: Rashi on Chumash explained "b'Vo'am El Ohel Mo'ed" - to burn [Ketores].

ולא נהירא אלא כדפרישית.

(l)

Rejection: This is wrong. Rather, it is like I said [even for entering empty].

4)

TOSFOS DH Mai d'Havah Havah

תוספות ד"ה מאי דהוה הוה

(SUMMARY: Tosfos observes that elsewhere, the Gemara does not object to a question that is not relevant nowadays.)

בפ"ק דסנהדרין (דף טו:) מיבעיא לן שור סיני בכמה מי גמר שעה מדורות או לא ולא פריך התם כי הכא מאי דהוה הוה.

(a)

Observation: In Sanhedrin (15b), the Gemara asked about how many judges would be required to sentence an ox to die if it went up on Har Sinai [at the time of Matan Torah]. This depends on whether or not we learn [matters that applied only for] a limited time from [matters that apply to all] generations. The Gemara did not ask like it asks here "what was, was"!

5)

TOSFOS DH bi'Chesones u'Mitznefes Kulei Alma Lo Pligi

תוספות ד"ה בכתונת ומצנפת כולי עלמא לא פליגי

(SUMMARY: Tosfos explains why the Gemara omitted Michnesayim.)

הא דלא נקט נמי מכנסים נראה לי משום דמפרש דבין בצוואה בין בעשייה אהרן קדים ומכנסים לא כתיבי לא בצוואה ולא בעשייה ורש"י פי' טעמא אחרינא.

(a)

Opinion: It seems that the Gemara omitted Michnesayim because it explains that [regarding the Kesones and Mitznefes] Aharon is first both in the command and in the action (Moshe dressing him). The Torah does not mention Michnesayim regarding either of these. Rashi gave a different reason. (We did not need to mention Michnesayim, for they are the first matter worn.) (Note: The Rashash did not understand Rashi's reason. He prefers the Ramban's opinion, that Aharon and his sons put the Michnesayim on themselves. Perhaps Tosfos' answer includes this as a possibility!)

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF