יומא דף עב. א

מה היה גובה הג' הארונות שעשה בצלאל?

הארון הפנימי זהב הארון האמצעי עץ הארון החיצון זהב
למ"ד יש בעוביו טפח
ח' טפחים

ט' טפחים [1]
י' טפחים ומשהו [2]
למ"ד אין בעוביו טפח י"א טפחים ומשהו [3]

מה הביאור ב"מַעֲשֵׂה רֹקֵם", ומה ב"מַעֲשֵׂה חשֵׁב"?

"מַעֲשֵׂה רֹקֵם" (שמות כו:לו) "מַעֲשֵׂה חשֵׁב" (שם:א)
לר' אלעזר שהיו רוקמין במקום שחושבים [4]
לר' נחמיה מעשה מחט - פרצוף אחד [5] מעשה אריגה - שני פרצופים [6]
-------------------------------------------------

[1] כדכתיב (שמות כה:י) "אמה וחצי קומתו" - ומיירי בהארון עץ.

[2] פי', בשוליו למטה היה עובי משהו זהב, ועוד ט' טפחים כדי לכסות את הארון עץ, ועוד טפח כדי לכסות את הכפורת שהיה עוביה טפח ונכנסת בתוכו (ויושבת על הארון עץ מלמעלה).

[3] פי', בשוליו למטה היה עובי טפח זהב, ועוד ט' טפחים כדי לכסות את הארון עץ, ועוד טפח כדי לכסות את הכפורת שהיה עוביה טפח, ועוד משהו של זר זהב. והמ"ד הקודם לא הזכיר את הזר זהב הזה.

[4] דהיינו שהיה האומן מצייר קודם את הצורה על הבד בצבע - דהיינו מעשה חושב, ושוב היה רוקם במחט את הצורה - דהיינו מעשה רוקם.

[5] דהיינו שהיו רוקמים במחט על הבד את הציור, והיו מחזירים את המחט מצד אחד אל הצד השני - וממילא היה נעשה ציור אחד על שני צידי הבד.

[6] היו אורגים אריגה כפולה של שתי קירות, ובכל קיר היה מציירים באריגה ציור אחר, וממילא היו שני פרצופות, כגון צורת ארי בצד אחד וצורת נשר בצד שני.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף