PAST DEDICATIONS:
 
YOMA 51 - dedicated l'Iluy Nishmas Reb Aharon Dovid ben Elimelech Shmuel Kornfeld (Muncasz/Israel/New York), who passed away on 3 Av 5761, by his daughter, Shifra, and family. May his love for Torah and for Eretz Yisrael be preserved in all of his descendants.

יומא דף נא. א

מה הדין בפסח ראשון ושני לענין הדינים דלהלן?

לענין שבת לענין טומאה
פסח ראשון דוחה דוחה
פסח שני דוחה לתנא קמא: אינו דוחה [1]
לר' יהודה: דוחה [2]

יומא דף נא: א

מה ילפינן מהא דכתיב בפרשת פר כהן גדול ג' פעמים "אשר לו"?

היכן מוזכר כן? מה ילפינן?
א. וְהִקְרִיב אַהֲרֹן אֶת פַּר הַחַטָּאת אֲשֶׁר לוֹ (ויקרא טז:ו) משלו הוא מביא את הפר ולא מציבור
ב. וְהִקְרִיב אַהֲרֹן אֶת פַּר הַחַטָּאת אֲשֶׁר לוֹ (שם:יא) גם לא מהכהנים אף שמתכפרים בו
ג. וְשָׁחַט אֶת פַּר הַחַטָּאת אֲשֶׁר לוֹ (שם) גם בדיעבד מעכב שיהיה שלו

השולחן היה עומד סמוך לכותל הצפוני, והמנורה סמוך לכותל הדרומי, והמזבח באמצע משוך כלפי מזרח, כיצד א"כ היה סדר הליכת הכה"ג אל קודש הקדשים?

כיצד היה סדר הליכתו? וכפי איזה סברא ס"ל?
לר' יהודה בין המזבח למנורה שבדרום כסברת ת"ק דמתניתין דב' פרוכות היו
והחיצונית פתחה בדרום [3]
לר' מאיר בין שולחן שבצפון למזבח [4] כסברת ר' יוסי דמתניתין דפרוכת א' היתה
ופתחה בצפון
ליש אומרים - ר' יוסי בין שולחן לכותל הצפוני
-------------------------------------------------

[1] ס"ל דהרי דחינו את האדם הזה מפני טומאתו שלא יקריב בפסח ראשון, א"כ איך יתכן שבפסח שני כן נתיר לו לעשות בטומאה.

[2] ס"ל שאנו מנסים שיעשה בטהרה, ואם לא הצלחנו יעשה אפי' בטומאה. ובזה שונה פסח שני מפסח ראשון דפסח ראשון דוחה את הטומאה רק ברוב ציבור, ואילו פסח שני דוחה את הטומאה אפי' ביחיד. וכתבו התוס' (בד"ה דוחה), שר' יהודה אומר שכמו שפסח ראשון אנו דואגים שלא יתבטל לגמרי, דאם רוב ציבור טמא עושה בטומאה, כך בפסח שני אנו דואגים שלא יתבטל לגמרי ואם הוא שוב טמא - יעשה בטומאה. ועוד האריכו התוס' לבאר בכמה פירושים את מחלוקת ת"ק ור"י.

[3] והטעם שלא היה מהלך ישר בין המנורה לכותל הדרומי (אף דאיהו ס"ל דאיכא שתי פרוכות וא"כ אינו יכול לזון עיניו מבית קודש הקדשים אף שהיה הפתח לכיוון דרום), משום שחיישינן שלא יתלכלכו בגדיו מהעשן שנדבק על הכותל הדרומי מחמת המנורה.

[4] ואף דס"ל כר' יוסי, מ"מ לא היה מהלך סמוך לקיר הצפוני בין השולחן לכותל, משום שס"ל שהעשרה שולחנות שעשה שלמה היו מונחים מהצפון לכיוון הדרום, ותופסים את כל החצי הצפוני של ההיכל עד הקיר ממש, באופן שאי אפשר להלך צמוד לכותל הצפוני ועל כרחו נכנס בין המזבח לשולחן. ואיבעית אימא, אף אם נפרש כמ"ד שהיו עומדים מצד מזרח למערב, מ"מ משום כבוד שכינה אין דרך ארץ שיהיו פניו מול הפתח הפתוח שבצפון ויזון עיניו מקודש הקדשים כל הדרך.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף