יומא דף מה. א

איזה מערכות היו על המזבח לדעת התנאים דלהלן?

מערכה גדולה [1] מערכה שניה של קטורת אחת של
קיום האש [2]
לאברים ופרדים של אמש [3] מערכה לבו ביום - יוה"כ [4]
לר' יהודה 2/3 היתה היתה ---- ---- היתה
לר' יוסי 3/4 היתה היתה היתה ---- היתה
לר' מאיר 4/5 היתה היתה היתה היתה היתה

מה לומדים מהפסוקים דלהלן?

וְהָאֵשׁ עַל הַמִּזְבֵּחַ תּוּקַד בּוֹ (ויקרא ו:ה) וְנָתְנוּ בְּנֵי אַהֲרֹן הַכֹּהֵן אֵשׁ עַל הַמִּזְבֵּחַ (ויקרא א:ז)
לר' יוסי ור' שמעון שעושה מערכה לקיום האש הצתת אליתא בראש המזבח [5]
לר' יהודה הצתת אליתא בראש המזבח הצתת אליתא בכהן בכיהונו [6]
-------------------------------------------------

[1] היתה משמשת להקטיר עליה את החלב והאברים של כל הקרבנות.

[2] ממנה היו לוקחים אש כשהיתה האש במערכה הגדולה דועכת.

[3] עליה היו נותנים אברים ופרדים (-חלבים) של הקרבנות שלא נתעכלו אתמול בערב - דהיינו שלא ניתנו להשרף על המערכה, או שניתנו ולא נתעכלו עדיין.

[4] והיא היתה משמשת לקחת ממנה גחלים לצורך הקטורת שמקטיר בקודש הקדשים.

[5] פי', כשמצית את הקיסמים הדקים של המערכה הגדולה כדי שיבעירו הגדולים, צריך להעשות דוקא בראשו של המזבח.

[6] שתעשה דוקא בכהן כשר כשהוא לבוש בבגדי כהונה. והקשה על זה ר' שמעון, הרי זה פשיטא "וכי תעלה על דעתך שזר קרב על המזבח". ותירץ ר' יהודה, שלולא הפסוק הייתי אומר שיכול זר לעמוד למטה ולהצית את האש במפוח.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף