יומא דף לא. א

אליבא דמאן איבעי לי לאביי מרב יוסף האם בטבילה בכניסה לעזרה פסלה חציצה או לא?
[תוד"ה חוצץ].

אליבא דר' יהודה אליבא דבן זומא
לפירש"י איבעי ליה -
כיון שהיא רק דרבנן
לא איבעי ליה -
דודאי חוצץ דהיא טבילה מה"ת
לתוס' איבעי ליה -
כיון שהיא רק דרבנן
איבעי ליה -
ובכה"ג שלא בא לעבוד אלא ביאה ריקנית

יומא דף לא: א

כמה קידושים עושה הכה"ג בעת פשיטת בגדי חול ולבישת בגדי קודש?

אליבא דר' מאיר -
הקידוש אחר שפושט
אליבא דרבנן -
הקידוש קודם שפושט
לתלמידי דרב פפא שני קידושים [1] קידוש אחד [2]
להו"א דרב פפא קידוש אחד [3] קידוש אחד
-------------------------------------------------

[1] אמרו תלמידי רב פפא (וכן מוכח מברייתא כסברתם), שר' מאיר ס"ל שכל לבישה צריכה שני קידושים אחד קודם הלבישה ואחד אחר הלבישה.

[2] והקשתה הגמ', דלפ"ז היכי משכח"ל לרבנן עשרה קידושים - דאם בראשונה עושה רק קידוש אחד נמצא שיש לו רק ט' קידושים, ותירצה הגמ', שהקידוש העשירי הוא הקידוש מתי שפושט בפעם האחרונה את בגדי הקודש ולובש בגדי חול - שעושה קידוש קודם הפשיטה.

[3] דחה רב פפא (מסברא), שי"ל שגם ר"מ מודה שקידוש אחד עושה על הפשיטה וקידוש אחד על הלבישה, רק שנחלק עם רבנן בזה, שרבנן ס"ל שעושה את הקידוש קודם שפושט ואילו ר"מ ס"ל שעושה את הקידוש אחר שפושט. ולפ"ז כאן שפושט בגדי חול י"ל דלכו"ע לא בעי קידוש.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף