1)

TOSFOS DH Kinyan Kaspo Amar Rachmana v'Hai Kinyan d'Achiv Hu (cont.)

תוספות ד"ה קנין כספו אמר רחמנא והאי קנין דאחיו הוא (המשך)

(SUMMARY: Tosfos proves that mid'Oraisa, a Shomeres Yavam may eat Terumah.)

משום דאין חייב במזונותיה אלא היכא דעמד בדין וברח כדאמרינן בהחולץ (לעיל דף מא: ושם) ולא מייחד לה דוכתא

(a)

Answer #1: It is because he is not obligated to feed her, unless he stood in judgment and fled, like we said above (41b), and he does not designate a place for her [so Ula's concern applies, lest she feed Terumah to her siblings].

ומשום סימפון נמי איכא למיחש דשמא יש סימפון ולא היתה אשתו מעולם כיון שלא הגיע זמן בחיי הבעל ולא בדק (הגהת חכמת מנוח)

(b)

Answer #2: There is concern also for Simpon (a blemish that invalidates Kidushin due to Mekach Ta'os). Perhaps there is a Simpon, and she was never his wife, since the time did not arrive in her husband's lifetime, so he did not check [her for blemishes].

ואין להקשות לעולא דאמר (כתובות דף נז:) טעמא משום שמא תשקה כי אכלה בחיי הבעל נמי לא תיכול

(c)

Question: According to Ula, who says (Kesuvos 57a) [that an Arusah does not eat] lest she give [Terumah wine to her siblings] to drink, even when she ate in her husband's lifetime, she should not eat!

כיון דאין יבם חייב במזונותיה לא מייחד לה דוכתא

1.

Since the Yavam is not obligated to feed her, he does not designate a place for her [so Ula's concern applies]!

דאיכא למימר כיון דזכתה זכתה

(d)

Answer: Once she merited [to eat Terumah], she merited. (We do not decree to forbid her.)

אבל קשה דא"כ מאי פריך בפרק אע"פ (שם דף נז: ושם) אלא מעתה לקיט כהן בבית ישראל לא יאכל בתרומה שאני לקיט דכבר אכל כל ימי חייו

(e)

Question: If so, what was the question (Kesuvos 57b) "if so, a Kohen Lakit (worker living) in a Yisrael's house may not eat Terumah? [We should say that] a Lakit is different, for he already ate his entire life!

וי"ל דכיון דהגיע זמן וייחד לה דוכתא בבית אביה שוב אינה זזה משם

(f)

Answer: Since the time already came, and he designated a place for her in her father's house, she does not budge from there. (We are not concerned lest she give Terumah to her siblings);

ולא דמיא ללקיט כהן בבית ישראל

1.

This is unlike a Kohen Lakit in a Yisrael's house.

וא"ת ומאחר דאכלה מדאורייתא מפני מה אסרוה למשנה אחרונה עד שתבעל אפילו נפלה מן הנשואין הא ליכא למיחש תו לסימפון

(g)

Question: Since mid'Oraisa she (a Yevamah) may eat, why does Mishnah Acharonah forbid her until Bi'ah, even if she fell from Nisu'in? There is no concern for Simpon!

ויש לומר דכיון דאסורה ארוסה בהגעת זמן למשנה אחרונה אסרו נמי יבמה משום דמיחלפא בה ששתיהן זמן כניסתן לאלתר

(h)

Answer: Since Mishnah Acharonah forbids an Arusah from when the time [set for Nisu'in] arrived, it forbids also a Yevamah, for they can be confused. For both of them, it is immediately time to enter her [into his house].

ומיהו הא דדרשינן לעיל (דף סו.) בת ישראל לכהן דאכלה בתרומה מקנין כספו דרשא גמורה היא

(i)

Distinction: Above (66a), we expound that a Bas Yisrael [Mekudeshes] to a Kohen may eat Terumah from "Kinyan Kaspo." This is an absolute Drashah [even though the Diyuk we expounded, to exclude his brother's Kinyan, is only an Asmachta].

דהא לעיל (דף נז.) דרשינן מהתם פצוע דכא כהן שנשא בת גרים שמאכילה בתרומה

(j)

Proof: Above (57a), we expound from there that a Petzu'a Daka Kohen who married a convert's daughter feeds her Terumah. (Mid'Oraisa, Kidushin suffices. There, it is a bigger Chidush that she eats even after Nisu'in; it is not as if she has Bi'ah with one who disqualifies her. Without this proof, one might have thought that the verse discusses only slaves.)

ואע"ג דבפ"ק דקדושין (ד' י: ושם) מייתי לה מק"ו דבן בג בג

(k)

Implied question: In Kidushin (10b), we learn it (a Bas Yisrael Mekudeshes to a Kohen) from Ben Bag Bag's Kal va'Chomer!

1.

Note: Tosfos does not answer this question. In Kidushin, Ravina concludes that really, we learn from Kinyan Kaspo. Ben Bag Bag's Kal va'Chomer teaches that we should not decree to forbid her. However, Rav Nachman bar Yitzchak explained simply, that it is a Kal va'Chomer mid'Oraisa. Perhaps the Sugya on 57a, which proves that Kinyan Kaspo is an absolute Drashah, is like Ravina. Or, we can answer like Tosfos (Kidushin 10b DH u'Mah), that the Kal va'Chomer reveals how to expound the verse.

ונשואה דריש בספרי מכל טהור בביתך ואית דמפיק לה מאתם וביתכם

(l)

Implied question: The Sifri expounds a Nesu'ah from "Kol Tahor b'Veischa", and some learn from "Atem u'Veischem"! (If the Torah permits an Arusah, it need not permit a Nesu'ah!)

ההיא דספרי אסמכתא הוא וכמה דרשות יש בגמרא שדורש בתורת כהנים ובספרי מפסוקים אחרים

(m)

Answer: The Sifri is a mere Asmachta. There are several Drashos in the Gemara that the Toras Kohanim and Sifri expound from other verses.

ומיהו לא יתיישב הא דמייתי הך אסמכתא דהאי קנין דאחיו הוא התם בפרק אע"פ (כתובות דף נח. ושם) דמייתי לה על משנה ראשונה

(n)

Question: We bring this Asmachta "this is his brother's Kinyan" in Kesuvos (58a) regarding Mishnah Rishonah!

דקתני היבם אין מאכיל לפי מה שפירשנו דהיינו דוקא היכא דלא אכלה

1.

It was taught there "a Yavam is not Ma'achil." According to what I explained, this is only if she did not eat [while married].

דמהך דרשא אפי' אכלה בחיי הבעל לא תאכל בחיי היבם

2.

Summation of question: According to the Drashah, even if she ate in the husband's lifetime, she does not eat in the Yavam's lifetime!

ואמר רבינו תם דהתם ה"פ קנין כספו אמר רחמנא שאוכלת בתרומה ורבנן הוא דתקון משנים עשר חדש ולהלן דאוכלת

(o)

Answer (R. Tam): There, it means that the Torah said that "Kinyan Kaspo" eats Terumah, and Rabanan enacted [that she eats only] after 12 months;

והאי קנין דאחיו הוא ולא תקון רבנן שתאכל מחמת היבם אלא עד שתבעל אם לא שכבר אכלה בחיי הבעל.

1.

This is his brother's Kinyan. Chachamim did not enact that she eats due to the Yavam until after Bi'ah, unless she already ate in the husband's lifetime.

2)

TOSFOS DH Iy Bas Kohen l'Yisrael Hi Pasil Lah d'Ha Kanyah b'Ha Havayah

תוספות ד"ה אי בת כהן לישראל היא פסיל לה דהא קניה בהא הויה

(SUMMARY: Tosfos explains that really, we do not learn from Ki Sihyeh l'Ish Zar.)

מתוך הלשון משמע דמקרא דמכי תהיה לאיש זר נפקא כדפירש בקונטרס

(a)

Inference: The words connote that we learn from "Ki Sihyeh l'Ish Zar", like Rashi explained.

ומיהו לקמן מפיק לה מושבה אל בית אביה מכלל דמעיקרא לא אכלה

(b)

Rebuttal: However, below we learn from "v'Shavah El Beis Aviha", which connotes that until now, she did not eat;

וכי תהיה לאיש זר מוקמינן לנבעלה לפסול לה פסלה

1.

We establish "Ki Sihyeh l'Ish Zar" to teach about one who had Bi'ah with someone forbidden to her. He disqualified her;

והכא הך דרשא הפשוטה נקט דאי לאו דנפקא לן מושבה הוה מוקמינן לאירוסין דפסלי

(c)

Explanation #1: Here, the Gemara brings the simpler Drashah. Had we not learned from v'Shavah, we would have established [Ki Sihyeh l'Ish Zar] to teach that Eirusin forbids [to Terumah].

וכן דרך הגמרא בכמה מקומות

1.

The Gemara does so in many places.

ועוד אמר ר"י דמשום דמהאי קרא דכי תהיה דרשינן נמי דאינה חוזרת בהויה דאירוסין לחזה ושוק להכי נקטיה נמי הכא.

(d)

Explanation #2 (Ri): Because from this verse "Ki Sihyeh" we expound (68b) also that after Kidushin [to a Zar] she does not return to eat Chazah v'Shok [the chest and thigh parts of a Shelamim, which are given to Kohanim], we mentioned this verse also here.

3)

TOSFOS DH Kanya Lei

תוספות ד"ה קניא ליה

(SUMMARY: Tosfos explains that really, he did not acquire her.)

לאו דוקא אלא כלומר זקוקה לו דביאת בן תשע לא הוי אלא כמאמר בעלמא

(a)

Explanation: This is not precise. Rather, she is Zekukah to him, for Bi'ah of a nine year-old is only like a mere Ma'amar.

ובפרק קמא דקדושין (דף יט.) ממעטין ליה דלא קניא מקרא דאשת איש פרט לאשת קטן

1.

In Kidushin, we exclude that he does not acquire from "Eshes Ish", to exclude a minor's wife.

ויש ספרים דגרסי חזיא ליה והכי פירושו כיון דמדאורייתא זקוקה וביאתו ביאה ולא בעינן כוונה ביבמה

(b)

Alternate text: Some texts say "she is proper for him." This means that mid'Oraisa, she is Zekukah to him, and his Bi'ah is Bi'ah, and we do not require intent regarding a Yevamah;

קס"ד דקני לה מדאורייתא ולוכיל קא משמע לן דלא משום דלא קני לה.

1.

One might have thought that he acquired her mid'Oraisa, and she may eat! [The Mishnah] teaches that this is not so, for he does not acquire her.

4)

TOSFOS DH Reisha Pesulei Kehunah Seifa Pesulei Kahal

תוספות ד"ה רישא פסולי כהונה סיפא פסולי קהל

(SUMMARY: 1. Tosfos prefers this text over the version in our Gemaros. 2. Tosfos explains why we do not rely on Chazakah regarding a Safek nine year-old.)

וכן גירסת ר"ח ולא כספרים דגרסי איפכא

(a)

The text: This is R. Chananel's text, unlike Seforim that say oppositely.

דהא קתני סיפא ואם אינו ראוי לבא בישראל

(b)

Support: The Seifa (69a) says "if he is forbidden to marry into Yisrael."

וא"ת וכיון דתנא רישא פסול כהונה למה לי למיתני בסיפא פסול קהל דכ"ש הוא

(c)

Question: Since the Reisha taught Pesulei Kehunah, why must the Seifa teach Pesulei Kahal? All the more so [they disqualify]!

ויש לומר דתנא סיפא לגלויי ארישא שלא תאמר רישא פסולי קהל דוקא

(d)

Answer: The Seifa reveals about the Reisha, lest we say that the Reisha discusses only Pesulei Kahal.

ואם תאמר וספק בן ט' היאך פוסל בביאתו נוקמיה אחזקה קמייתא דהוה פחות מבן תשעה ונוקי איתתא בחזקת כשרות

(e)

Question: How can a Safek nine year-old boy disqualify through Bi'ah? We should leave him in the Chazakah that he is less than nine, and leave her in Chezkas Kashrus!

ומיהו לכהונה ניחא דלא אזלינן בתר חזקה ליוחסין כדקאמר רבי יהושע בפרק קמא דכתובות (דף יג.) לא מפיה אנו חיין אלא היא בחזקת בעולה לנתין וממזר

(f)

Partial answer: Regarding Kehunah, this is fine. We do not rely on Chazakah regarding lineage, like R. Yehoshua said in Kesuvos (13a) "we do not rely on her claim. Rather, we assume that she had Bi'ah with a Nasin or Mamzer";

ואפי' ברוב כשרים אצלה כדאמר התם ולא מוקמינן לה אחזקה

1.

This is even if most [of the men who could be the Bo'el] are permitted to her, like it says there. We do not establish her in her Chazakah.

ואפילו לרבן גמליאל ורבי אליעזר דמכשרי היינו משום דאמרה לכשר נבעלתי אבל הכא דלא ידעה אם הוא בן תשעה לא

2.

This is even according to R. Gamliel and R. Eliezer, who are Machshir. This is only because she says that the Bi'ah was with a Kosher man, but not here, for she does not know whether or not he was nine.

אבל לתרומה קשיא אמאי לא מוקמינן להו אחזקה

(g)

Question: However, regarding Terumah, we should leave them in their Chazakah!

דאפילו לענין תרומה איירי כמו לענין עובר ויבם (גירסא הובא במהרש"א)

1.

We discuss even Terumah, just like regarding a fetus and a Yavam.

ולתרומה מוקמינן אחזקה דהא בכתובות בפ"ב (דף כו. ושם) גבי מוחזק לן באבוה דהאי דכהן הוא ונפק עליה קלא דבן גרושה הוא כו' ומוקי לה בתרי ותרי

2.

Regarding Terumah, we rely on Chazakah, for in Kesuvos (26a) regarding "we know that this one's father was a Kohen, and there were rumors that he is a Ben Gerushah..." we establish that there were contradictory pairs of witnesses;

משמע דאי לאו משום זילותא דבי דינא הוה מסקי ליה לכולי עלמא

3.

Inference: If not for disgrace to Beis Din [who disqualified him after the first pair testified], all agree that [after the second pair testified that he is Kosher] we would return him [like his initial Chazakah];

והיינו לענין תרומה דאי לכהונה לא מסקינן ליה בתרי ותרי

4.

This refers to Terumah, for regarding Kehunah, we do not return [to be Machshir] when there are contradictory pairs of witnesses.

כדמוכח בקידושין בהאומר (דף סו.) גבי עובדא דינאי המלך

i.

This is clear in Kidushin (66a), regarding the episode with Yanai ha'Melech.

ויש לומר דהכא כגון דהשתא דאתי קמן הוי ודאי בן תשעה

(h)

Answer: The case here is, when he comes in front of us now, he is Vadai nine years old;

אף על פי שהיה ספק כשבא עליה לא מוקמינן ליה אחזקה קמייתא אלא אזלינן בתר השתא שהוא ודאי בן תשעה דחזקה קמייתא איתרע ליה.

1.

Even though it was a Safek when he had Bi'ah with her, we do not establish him on his initial Chazakah. Rather, we go after his current status, that he is Vadai nine years, for his first Chazakah was weakened.

i.

Note: Aruch l'Ner asks that normally, we say that the initial Chazakah is stronger than the present Chazakah! Also, his initial Chazakah and her Chazakah override his present Chazakah! Maharit (1:41) explains that we do not rely on the Chazakah that he is below nine, for it is prone to change! Tosfos really means that if we do not know that there was Bi'ah, we do not wipe out her Chezkas Kashrus due to Safek. However, if we know that now he is nine, the current Chazakah says that there was Bi'ah. Her Chazakah was weakened, so we do not rely on it.)

68b----------------------------------------68b

5)

TOSFOS DH Leima Kra Hi b'Kodoshim Lo Sochel

תוספות ד"ה לימא קרא היא בקדשים לא תאכל

(SUMMARY: Tosfos explains why we learn two matters from the verse.)

פי' דאי לתרומה לחודה אתא א"כ לימא קרא היא בקדשים דכולה פרשתא לתרומה קדריש

(a)

Explanation: If it forbids only to Terumah, the verse should have said b'Kodoshim, for the entire Parshah is expounded regarding Terumah;

ומדכתיב בתרומת הקדשים שמע מינה דלמורם מן הקדשים נמי אתא

1.

Since it says bi'Terumas ha'Kodoshim, this teaches that it refers also to what is Muram (separated) from Kodshim (Chazah v'Shok).

ואם תאמר ואימא דכוליה להכי אתא לומר שאין חוזרת לחזה ושוק

(b)

Question: Perhaps it comes only for this, to teach that she does not return to Chazah v'Shok!

ואמר רבינו יצחק דפשטא דקרא איירי בתרומה דאיירי בה בכל הפרשה.

(c)

Answer (R. Yitzchak): The simple meaning of the verse discusses Terumah, for the entire Parshah discusses Terumah.

6)

TOSFOS DH R. Akiva d'Darash Vavin

תוספות ד"ה רבי עקיבא דדריש ווין

(SUMMARY: Tosfos explains where R. Akiva expounds a Vov.)

בסנהדרין פרק ארבע מיתות (דף נא.) (רבי) ישמעאל אחי בת ובת אני דורש.

(a)

Reference: In Sanhedrin (51a), R. Akiva said "R. Yishmael my brother, I expound [the fact that it did not say] Bas, [rather,] u'Vas."

7)

TOSFOS DH k'Man k'R. Akiva d'Darash Vavin

תוספות ד"ה כמאן כר' עקיבא דדריש ווין

(SUMMARY: Tosfos discusses whether also R. Yishmael expounds Vovim.)

הק' הר' משה מריגנשבור"ג דמאן תנא דפליג עליה דר' עקיבא התם גבי בת ובת בפ' ארבע מיתות (שם דף נא:) רבי ישמעאל

(a)

Question (R. Moshe of Rigensborg): Who is the Tana who argues with R. Akiva there regarding Bas u'Vas in Sanhedrin (51b)? It is R. Yishmael;

והתם בההיא שמעתא גופא אמרינן ור' ישמעאל האי בת ובת מאי דריש ביה לרבות בת בעלי מומין אלמא דר' ישמעאל נמי דריש ווי

1.

In that Sugya itself, we ask what does R. Yishmael learn from Bas u'Vas? It includes a daughter of [Kohanim] Ba'alei Mumim. (Also she is burned for Zenus.) This shows that also R. Yishmael expounds Vovim!

ותירץ דה"פ כמאן כרבי עקיבא דדריש ווי דמוקי ויו דובת לרבות נשואה ולא מצריך לרבות בת בעלי מומין

(b)

Answer #1 (R. Moshe): [Our Gemara] means "who is it like? It is like R. Akiva, who expounds Vovim, and establishes the Vov in u'Vas to include a Nesu'ah [for Sereifah]. He does not require a source to include the daughter of Ba'alei Mumim.

והוא הדין דמרבה הכא לויה וישראלית

1.

Likewise, here he includes a Leviyah and Yisraelis.

אבל רבי ישמעאל דמצריך התם לרבות בת בעלי מומין כדקאמר לפי שמצינו שחילק הכתוב בין תמימים לבעלי מומין יכול נחלוק בבנותיהן

2.

However, R. Yishmael, who requires [a Drashah] to include a Ba'al Mum's daughter, like it says "since the verse distinguishes between Temimim and Ba'alei Mumim, perhaps we distinguish their daughters!"...

ה"נ יהא צריך כאן לרבות בת בעלי מומין ולא נוקמיה לרבות לויה וישראלית

i.

Also here, he should need a verse to include a Ba'al Mum's daughter, and we would not establish it to include a Leviyah and Yisraelis.

וק"ק בסמוך דקאמר ר' יוחנן משום ר' ישמעאל מנין לעובד כוכבים ועבד שבאו על כהנת לויה וישראלית כו' ומרבינן (ליה) לויה וישראלית מובת

(c)

Question: Below, R. Yochanan says in the name of R. Yishmael "what is the source to include a Nochri or slave who had Bi'ah with a Kohenes, Leviyah or Yisraelis...", and he includes Leviyah and Yisraelis from "u'Vas";

ופריך כמאן כרבי עקיבא דדריש ווי טפי הוה ליה לאקשויי דר' ישמעאל אדר' ישמעאל

1.

The Gemara asks "whom is it like? It is like R. Akiva, who expounds Vovim." It should rather have asked a contradiction in R. Yishmael;

דהיכי דריש מובת לויה וישראלית והא איצטריך לבת בעלי מומין כדדריש התם

2.

How can he expound u'Vas to include a Leviyah and Yisraelis? He needs "u'Vas" to include the daughter of Ba'alei Mumim, like he expounds there!

ואר"י דלא נקט הכא ר' עקיבא לאפוקי ר' ישמעאל דהא ר' ישמעאל נמי דריש ווי אלא לאפוקי שאר תנאי דלא דרשי ווי בעלמא

(d)

Answer (Ri): Here, we did not mention R. Akiva to exclude R. Yishmael, for also R. Yishmael expounds Vovim! Rather, it is to exclude other Tana'im who normally do not expound Vovim.

תדע דלא קאמר אפי' תימא רבי ישמעאל אלא אפילו תימא רבנן

(e)

Proof: It does not say "you can even say that it is R. Yishmael", rather, "you can even say that it is Rabanan."

ועוד יש לומר דר' ישמעאל לא דריש ווי

(f)

Answer #2: R. Yishmael does not expound Vovim.

והא דקאמר בסנהדרין (שם:) ורבי ישמעאל האי בת ובת מאי עביד ליה

(g)

Implied question: In Sanhedrin, the Gemara asked what he learns from Bas u'Vas!

לא מסיק הכי אלא ליישב דרשא דרבי ישמעאל למאן דדריש ווי.

(h)

Answer: It said so only to resolve his Drashah according to the opinion that expounds Vovim.

8)

TOSFOS DH Oved Kochavim v'Eved d'Lav Bnei Havayah Ninhu Lo Lifselu

תוספות ד"ה עובד כוכבים ועבד דלאו בני הויה נינהו לא ליפסלו

(SUMMARY: Tosfos discusses the source that Chayavei Kerisos disqualify.)

פירש בקונטרס דה"ה דה"מ למימר נמי חייבי כריתות לא ליפסלו

(a)

Implied question (Rashi): Similarly, we could have said that Chayavei Kerisos should not disqualify!

אלא נקט עובד כוכבים ועבד משום דאיירי בהו לעיל דקתני כותי דהיינו עובד כוכבים ובמתני' (לקמן דף סט:) תנן העבד פוסל משום ביאה

(b)

Answer #1 (Rashi): It mentioned a Nochri and slave because we discussed them above. "Kusi" refers to a Nochri, and the Mishnah (69b) says that a slave disqualifies through Bi'ah.

ומשני דפסלי מדר' יוחנן כו' ומהאי קרא משתמעי נמי חייבי כריתות

(c)

Explanation: The Gemara answered that they disqualify due to R. Yochanan's teaching. The verse discusses also Chayavei Kerisos.

וק' לר"י דכל היכא דקתני כותי לאו בתורת עובד כוכבים נקיט ליה אלא לפסולא בעלמא

(d)

Question #1 (Ri): Whenever the Gemara says "Kusi", it does not refer to a Nochri. Rather, it refers to a [Stam] Pasul!

כי ההיא דתנן (קדושין דף עד.) אלו הספקות שתוקי ואסופי וכותי

1.

Source #1 (Kidushin 74a - Mishnah): These are the Sefekos - Shetuki (one who does not know who is his father), Asufi (a deserted baby. We do not know either of his parents) and a Kusi.

ובאלו נערות (כתובות דף כט. ושם) דתנן הבא על הממזרת והנתינה והכותית יש להן קנס

2.

Source #2: A Mishnah in Kesuvos (29a) teaches that there is a fine for Bi'ah (rape or enticement) of a Mamzeres, Nesinah or Kusis;

ודייקינן בפ' שור שנגח ד' וה' (ב"ק דף לח: ושם) דקסבר כותים גירי אמת הן מדיש להן קנס

i.

We infer (Bava Kama 38b) that the Tanai holds that Kusim (Nochrim that Sancheriv settled in place of the 10 tribes; they later converted) are true converts, since there is a fine for them.

ועוד ר' יוחנן משום ר' ישמעאל דנקט עובד כוכבים ועבד אמאי לא נקט חייבי כריתות

(e)

Question #2: Why did R. Yochanan in the name of R. Yishmael discuss a Nochri or slave, and not Chayavei Kerisos?

ונראה לר"י דפשיטא ליה להש"ס דעיקר קרא דלאיש זר איירי בחייבי כריתות

(f)

Answer #2 (Ri): It is obvious to the Gemara that the verse of l'Ish Zar refers to Chayavei Kerisos;

כדאמר פ' עשרה יוחסין (קדושין דף עה:) גבי עובד כוכבים ועבד השתא ממזר הוי מיפסל בביאתו מיבעיא

1.

It says in Kidushin (75b) about a Nochri or slave "the child is a Mamzer. Need we teach that he disqualifies through Bi'ah?!" (The same applies to Chayavei Kerisos.)

ואפילו לר' יהושע דלא הוי ממזר מחייבי כריתות

(g)

Implied question: Why is it obvious according to R. Yehoshua, who holds that Chayavei Kerisos [without Misas Beis Din] do not produce a Mamzer?

מ"מ כיון דחמירי חשיבי לאיש זר ואפי' אותם חייבי כריתות דלא הוו זר אצלה מעיקרא כיון דעיקר קרא בחייבי כריתות איירי

(h)

Answer: Even so, since they are severe, they are considered l'Ish Zar, even those in which he is not a Zar to her from birth (rather, through Kidushin), since the verse primary discusses Chayavei Kerisos.

והכי פריך ואימא נבעלה לפסול לה חייבי כריתות דוקא ולא חייבי לאוין

(i)

Explanation: The Gemara asks "perhaps one who had Bi'ah with someone forbidden to her" refers only to Chayavei Kerisos, but not to Chayavei Lavin!"

ומשני כי תהיה אמר רחמנא לרבות חייבי לאוין

1.

It answers that the Torah says "Ki Sihyeh" to include Chayavei Lavin.

ומיהו חייבי לאוין כיון דלא חמירי בעינן דליהוי זר אצלה מעיקרא כדלקמן

2.

However, Chayavei Lavin are not severe, therefore we require that he is forbidden to her from birth, like it says below.

ופריך עובד כוכבים ועבד דלאו בני הויה נינהו לא ליפסלו דלא אתרבו מכי תהיה

3.

It asks that a Nochri or slave, who cannot have Havayah, should not disqualify, for Ki Sihyeh does not include them;

וזרים נמי לא איקרו דאין בהם ממזרות ולא חמירי דאין בהם אלא לאו בעלמא

i.

Also, they are not called Zar, because Mamzerus does not apply to them, and they are not severe. A mere Lav forbids them!

ומשני דפסלי מדרבי ישמעאל אבל חייבי כריתות לא נפקי מהתם דבני אלמנות וגירושין הוו לאחריני

4.

It answers that they disqualify due to R. Yishmael's teaching. We do not learn Chayavei Kerisos from there, for widowhood and divorce apply to them if they marry others;

אלא מלאיש זר ועיקר קרא בדידהו משתעי.

i.

Rather, we learn them from l'Ish Zar. The verse discusses primarily them.

9)

TOSFOS DH Oved Kochavim v'Eved

תוספות ד"ה עובד כוכבים ועבד

(SUMMARY: Tosfos explains how we expound two matters from the verse.)

וא"ת והא איצטריך למכתב אלמנה וגרושה לומר שחוזרת כשנתאלמנה או נתגרשה

(a)

Question: It needed to write Almanah and Gerushah to teach that she returns [to eat] when she is widowed or divorced! (It is not extra to exclude a Nochri or slave.)

וי"ל דא"כ לכתוב חד מינייהו דלית ליה צריכותא דר' עקיבא דבסמוך

(b)

Answer: If so (it teaches only returning), it should teach only one of them. He does not hold like R. Akiva below, who explains why we need both of them;

ומדכתב תרוייהו דריש למי שיש לו אלמנות וגירושין יצאו כו'.

1.

Since it wrote both of them, we expound it also to teach one to whom widowhood and divorce apply. This excludes...