יבמות דף פ. א

מי שלא הביא שתי שערות, מאימתי יודעים שהוא סריס, ומה הנפ"מ בזה?

בזכרים בנקבות מה הנפ"מ
לבית הלל בן עשרים בת עשרים דלא חולץ
ולא חולצין לאשתו
לבית שמאי בן שמונה עשרה בת שמונה עשרה
לר' אליעזר בן עשרים בת שמונה עשרה לרמי בר דיקולי: לענין חליצה [1]
לר' אלעזר: לענין עונשים [2]

תינוק שנולד לשמונה חודשים, האם יוצא מידי נפל ומתי? [תוד"ה והא].

כשנולד ניכר שנגמרו סימניו
בצפורניו ובשערותיו
כשלא נגמרו סימניו
לרש"י לרבי: אחר עשרים חשיב בן קיימא [3]
לרבנן: לעולם אינו בן קיימא אפי' אחר כ' [4]
לעולם אינו בן קיימא אפי' אחר עשרים
לתוס' לרבי: הסימנים מוכיחים אפי' מיד
לרבנן: אחר עשרים חשיב בן קיימא
לרבי: אחר עשרים חשיב בן קיימא
לרבנן:
לעולם אינו בן קיימא אפי' אחר כ'

יבמות דף פ: א

במה נחלקו רבנן ורשב"ג בתינוק? [תוד"ה כיון].

נולד לב' ח' חדשים סתם ולדות
לרבנן אפי' שהה ל' יום לא יצא מתורת נפל גם בלא שהה ל' יום לא הוי נפל
לרשב"ג בלא שהה הוי נפל, בשהה הוי בן קיימא בלא שהה הוי ספק נפל, ובשהה הוי בן קיימא
-------------------------------------------------

[1] וס"ל שזו דעת הברייתא, והברייתא הזו חולקת על דעת משנתנו שאמרה בשם ר' אליעזר שסריס חמה חולץ וחולצין לאשתו משום שיש לו רפואה.

[2] ובזה מיושבת הסתירה בין הברייתא למשנה, דהברייתא בדעת ר' אליעזר לא מיירי אלא לענין עונשים לומר מאימתי הוא נחשב גדול, (ואפי' שב"ה וב"ש מיירי לענין חליצה, מ"מ ר"א מדבר לענין עונשים), ואילו המשנה מיירי לענין חליצה ובזה סובר ר"א שסריס חמה חולץ.

[3] דס"ל שנגמר לשבעה חדשים והשתהה, ולכן מועיל אם נתקיים אחר עשרים. אבל לרשב"ג כבר אחר שלשים יום אינו נפל מתי שנולד גמור בסימניו.

[4] וס"ל שלעולם לא משתהה אם נגמר לשבעה, ולכן לא חשיב בן קיימא אפי' אם נגמר בסימניו, וגם לא יעזור מה שיהיה בן כ'.

-------------------------------------------------