1)

TOSFOS DH AMAR AL HA'BECHOR IM YETZI'AS RUBO YEHEI OLAH

תוס' ד"ה אמר על הבכור עם יציאת רובו יהא עולה

(Summary: Tosfos clarifies that 'Rubo' is Davka.)

ודוקא 'עם יציאת רובו', אבל אמר 'עם יציאת מיעוטו' לא מיבעי' ליה ...

(a)

Clarification: Specifically when the majority emerged, but if he made the declaration when just the minority emerged, he did not ask ...

דודאי עולה חיילא עליה, דאכתי לא חל קדושת בכור עליה כלל.

1.

Reason: Because then Olah definitely takes effect on it, since the Kedushah of a B'chor did not yet take effect.

2)

TOSFOS DH HI SHELAMIM U'VELADAH OLAH HAREI ZU U'VELADAH SHELAMIM

תוס' ד"ה היא שלמים וולדה עולה הרי זו וולדה שלמים

(Summary: Tosfos discusses the Halachah and its ramifications.)

דמיד שאמר 'היא שלמים' חל קדושת פיו נמי על העובר כמו על האם ...

(a)

Clarification: Because as soon as he declares 'Hi Shelamim', Kedushas Peh takes effect on the fetus as well, like it does on the mother ...

(ולא מיכווניה דאם אלו מכח קדושת פיו) ואפילו למאן דאית ליה 'שיירו משוייר', מיהא אין יכול לשנות לקדושה אחרת ...

1.

Clarification (cont.): And even according to the opinion that holds 'Shayro Meshuyar', he can nevertheless not change it to another Kedushah ...

דמיד שהקדיש האם, נתכוין נמי שתחול על פיו אותה קדושה על העובר ...

(b)

Reason: Seeing as, the moment he is Makdish the mother, he has the intention that via his declaration, that Kedushah should also take effect on the fetus ...

ואינו יכול לשנותו מקדושת האם - אא"כ הזכיר תחלה קדושת הולד.

1.

Reason (cont.): And he cannot change it from its mother's Kedushah - unless he first mentions ythe Kedushah of the V'lad.

ופי' רש"י 'הכא לא שייך למימר 'בהווייתן' ו'במעי אמן' ...

(c)

Explanation: Rashi writes that 'It is not applicable here "be'Havayasan" and "be'Me'ei Iman" ...

דכי אמר בהווייתן ולא ממעי אמן - ה"מ בהקדישה ולבסוף נתעברה ...

(d)

Reason: Since 'be'Havayasan' and not 'be'Me'ei Iman' only applies where one is first Makdish the animal and it then becomes pregnant ...

דאיהו לא אתפסי' לעובר שום קדושה אלא בקדושתה דאימיה דאקדיש ...

1.

Reason (cont.): Seeing as he did not then declare it Hekdesh, and it is only Kadosh with its mother's Kedushah ...

אבל במקדיש מעוברת, חשיב עובר לקבולי' קדושה עכ"ל.

2.

Reason (concl.): But if he was Makdish a pregnant animal, the fetus is sufficiently Chashuv to receive its own Kedushsah (Up to here is the Lashon of Rashi [Note that the wording of the previous Dibur also tallies with that of Rashi, suggesting that the previous two Diburim plus this one are really all one Dibur]).

וא"כ, הא דאמר לעיל 'ואם נקבה, זבחי שלמים', ואוקימנא ליה בבהמת קדשים ...

(e)

Conclusion: That being the case, when the Gemara established the Mishnah 've'Im Nekeivah, Shelamim' by an animal of Kodshim ...

צ"ל דמיירי בהקדישה ואח"כ נתעברה.

1.

Conclusion (cont.): We will have to say that it is speaking where the owner declared it Hekdesh and it became pregnant only afterwards.

3)

TOSFOS DH RATZAH BI'VELADAH MISKAPER

תוס' ד"ה רצה בולדה מתכפר

(Summary: Tosfos, citing Rashi, reconciles this ruling with the Sugya on Daf 21b.)

דכי אמרינן (לעיל דף כא:) 'ולד חטאת למיתה אזיל' ...

(a)

Implied Question: Because when the Gemara said (above, Daf 21b) that 'V'lad Chatas must die' ...

ה"מ כשהקדישה ולבסוף נתעברה, אבל הקדישה מעוברת חשיב עובר לקבולי קדושה באנפי נפשיה ולא מכח אמו ...

(b)

Answer: That is when he was Makdish and then it became pregnant, but if he was Makdish a pregnant animal the fetus is Chashuv to adopt Kedushah in its own right - not on account of its mother ...

והוי כמפריש [שתי] חטאות לאחריות, דמתכפר באיזה שירצה, לשון רש"י.

1.

Precedent: And it is like designating two Chata'os, in which case he can attain his Kaparah with whichever one he chooses (Rashi's words).

4)

TOSFOS DH KASAVAR REBBI YOCHANAN SHE'IM SHIYER LA'VELAD SHE'AMAR V'LADAH CHULIN VE'HI CHATASMESHUYAR V'HAVI CHULIN

תוס' ד"ה קסבר רבי יוחנן שאם שייר לולד שאמר ולדה חולין והיא חטאת משוייר והוי חולין

(Summary: Tosfos, citing Rashi, clarifies the statement.)

וכיון דאי בעי לא קדיש, אלמא 'לאו ירך אמו הוא', כי לא משייר ליה נמי לאו ירך אמו הוא ...

(a)

Clarification: Since if he wishes it is not Kadosh, from which we see that 'La'av Yerech Imo', even if he does not leave it over it is also not 'Yerech Imo' ...

ומחמת עצמו קדיש ולא מחמת אמו - ולא הוי ולד חטאת, לשון רש"י.

1.

Clarification (cont.): It is Kadosh in its own right and not on account of its mother - and it is not therefore a V'lad Chatas (Rashi's words).

5)

TOSFOS DH HAREI ZEH V'LAD SHELAMIM

תוס' ד"ה הרי זה ולד שלמים

(Summary: Tosfos clarifies the proof.)

אלמא (לא) קרי 'ולד שלמים' - דמכח אימיה נחתא ליה קדושה ולא מחמת נפשיה ...

(a)

Clarification: We see that it is called a 'V'lad Shelamim' - because becomes Kadosh due to its mother and not in its own right.

וגבי חטאת נמי 'ולד חטאת' מיקרי ואזיל למיתה.

1.

Clarification (cont.): And by Chatas too, it is called 'V'lad Chatas' and must die.

6)

TOSFOS DH D'I SALKA DA'ATACH DE'SHAYRO MESHUYAR

תוס' ד"ה דאי ס"ד דשיירו משוייר

(Summary: Tosfos, citing Rashi, clarifies the Kashya.)

דחשיב בהמה באפי נפשיה, וכי לא שייריה, מחמתיה הוא דקדיש ...

(a)

Clarification: Because it is considered an animal it its own right, and consequently, if he does not leave it over, it is Kadosh in its own right ...

'הרי הולד עצמו שלמים' איבעי ליה למיתני, לשון רש"י.

1.

Clarification (cont.): The Tana ought then to have said 'The V'lad itself is Kadosh' (Rashi's wording).

25b----------------------------------------25b

7)

TOSFOS DH D'TANA KAMA SAVAR IM SHAYRO MESHUYAR

תוס' ד"ה דתנא קמא סבר אם שיירו משוייר

(Summary: Tosfos clarifies the Sugya in detail and proves the current [Rashi's] text to be the correct one.)

וכיון דאי בעי למישייריה ולמיעבדיה חולין, הרשות בידו ...

(a)

Clarification: And since if he wants to leave it out and make it Chulin, he is permitted to do so ...

אלמא בהמה באנפי נפשיה היא, וא"כ כי מקדיש ליה לאימיה בחטאת, חל נמי קדושת פיו על הולד והוי נמי חטאת, ומשום הכי אינה נאכלת.

1.

Clarification (cont.): We see that it is an animal in its own right, in which case if he is Makdish its mother as a Chatas, its verbal Kedushah extends to the V'lad, making it a V'lad Chatas, which is why it cannot be eaten ...

ותנא בתרא סבר 'שיירו אינו משוייר' אלא 'כירך אמו הוא', וכי מקדיש ליה לאמיה, הולד קדוש מטונה דאם, כשאר ולדות קדשים, ולא מקדושת פיו.

2.

Clarification (cont.): Whereas the latter Tana holds 'Shayro Eino Meshuyar', but 'Ubar Yerech Imo hu', so when he is Makdish the mother, the V'lad is Kadosh on account of the mother, just like other V'lados of Kodshim, and not with his verbal Kedushah ...

ומיהו כי שחטה לאימיה ומצא בה ולד בן ארבעה חי אינו קדוש, דבהוייתו דוקא הוא דקדוש, וזה שלא היה לו הוייה לא קדוש ...

3.

Clarification (cont.): However, when he Shechts the mother and finds inside it a live four-month baby, it is not Kadosh, since it is only Kadosh from the moment it comes into existence, and this animal, which did not experience that moment is not Kadosh.

ומש"ה קאמר ד'נאכלת לכל אדם' - דאי 'שיירו משוייר', מיד דאקדיש ליה לאימיה, תחול נמי קדושת פיו על הולד.

4.

Clarification (concl.): And that is why it says that it can be eaten by anybody - whereas if 'Shayro Meshuyar', as soon as he declares the mother Hekdesh, the verbal Kedushah takes effect on the baby.

והקשה מורי הרמ"ר, דבמתני' תנן ' "היא שלמים וולדה עולה", הרי זה ולד שלמים' ...

(b)

Introduction to Question: Tosfos' Rebbe ha'Rav Mordechai asks - Our Mishnah states ' "Hi Shelamim u'Veladah Olah", harei Zeh V'lad Shelamim' ...

ופרש"י עלה דלא שייך למימר 'בהוייתן הן קדושין' בהקדיש מעוברת ...

1.

Introduction to Question: Rashi explains that 'be'Havayasan hein Kedoshim' is not applicable where one is Makdish a pregnant animal ...

אלמא אינו יכול לשנות הולד, דמטונה דאם קדיש מיד דאקדיש ליה לאימיה,

2.

Introduction to Question (cont.): So we see that one cannot change the V'lad, in that it is Kadosh with the mother's Kedushah as soon as he declares the mother Kadosh ...

ובעי למימר דאית ליה להאי מתני' 'שיירו אינו משוייר', ואפ"ה אינו יכול לעשות הולד בחולין - ומותיב מינה לר' יוחנן דאמר 'שיירו משוייר' ...

3.

Introduction to Question (concl.): The Gemara wants to say that this Mishnah holds 'Shayro Eino Meshuyar', in spite of which he cannot make the V'lad Chulin - and it queries Rebbi Yochanan, who holds 'Shayro Meshuyar' from it ...

ואי חולין הוא כדאמר הכא, למ"ד 'שיירו אינו משוייר' אמאי אינו יכול להקדיש הולד בעולה?

(c)

Question: Now if it was Chulin as the Gemara says here, why, according to the opinion that 'Shayro Eino Meshuyar' can one not declare the V'lad an Olah?

ותירץ, דצ"ל דקדושת האם מוקי לה בהכי דלא מצי לאקדושי בקדושה אחרת, אלא מיד שיולד תחול עליו קדושת האם ...

(d)

Answer: And he answers that we are forced to say that the Kedushah of the mother has the effect that one cannot be Makdish it (the V'lad) with another Kedushah, and that as soon as it is born the mother's Kedushah takes effect ...

מיהו חולין הוא עד שיולד, ואי שחט לאימיה בתוך כך, הולד נאכל לכל אדם.

1.

Answer (cont.): But until it is born it remains Chulin, and should he Shecht the mother in the interim, the V'lad can be eaten by anybody.

ואף על גב דברישא דמתני' תנן 'אם נקבה, זבחי שלמים' - ואוקימנא בגמ' בבהמת קדשים, אלמא יכול הוא לשנות הולד בקדושה אחרת ...

(e)

Implied Question: And even though the Reisha of the Mishnah states 'Im Nekeivah, Zivchei Shelamim' - which the Gemara establishes by an animal that is Hekdesh, indicating that one is able to change the V'lad for another Kedushah ...

ההוא בהקדישה ולבסוף נתעברה איירי, כדפרישית בריש שמעתין ...

1.

Answer: That speaks where he is Makdish it and then it becomes pregnant, as Tosfos (citing Rashi) explained at the beginning of the Sugya ...

דצריך לחלק בין הקדישה מעוברת להקדישה ולבסוף נתעברה.

2.

Answer: That we need to differentiate between where one is Makdish a Me'uberes and where the animal became pregnant only after one has been Makdish it.

ויש ספרים דגרסי איפכא; ת"ק סבר 'שיירו אינו משוייר', וחלה קדושה על הולד מטונה דאם מיד - לפיכך אינו נאכל ...

(f)

Alternative Text/Explanation: Some Sefarim invert the text - The Tana Kama holds 'Shayro Eino Meshuyar', and the Kedushah falls on the V'lad immediately on account of the mother - which is why it cannot be eaten ...

ותנא בתרא סבר 'שיירו משוייר' והוי הולד חולין - ומש"ה קתני ד'נאכל לכל אדם'.

1.

Alternative Text/Explanation: Whereas the latter Tana holds 'Shayro Meshuyar' and the V'lad is Chulin - and that is why he says that 'It can be eaten by anybody'.

ואין אנו יכולין להעמיד - דנהי נמי דלא חלה קדושת האם על הולד, למ"ד 'שיירו משוייר', מ"מ תיחול עליה קדושת פה האדם ...

(g)

Question #1: It is impossible to explain it however, since granted that, according to the opinion 'Shayro Meshuyar', the mother's Kedushah does not take effect on the V'lad, nevertheless why does the Kedushas Peh of the person not take effect ...

כדתנן במתני' 'היא שלמים וולדה עולה, הרי זה ולד שלמים'?

1.

Source: As we learned in the Mishnah ' "If it is a Shelamim and its V'lad, an Olah, it is a V'lad Shelamim'.

ועוד, היכי מצינו למימר לת"ק ד'שיירו אינו משוייר', הא בפ"ק (לעיל דף י.) גבי פלוגתא דבר פדא ור' יוחנן ד'קדושה חלה על העוברין', מייתי הני ב' ברייתות דהכא למימר כתנאי ...

(h)

Introduction to Question #2: Moreover, how can we say that, according to the Tana Kama, 'Shayro Eino Meshuyar', when, in the first Perek, in connection with thye Machlokes bar Pada and Rebbi Yochanan regarding 'Kedushah Chalah al ha'Ubrin', the Gemara cites the two Beraisos cited here, to say that it is a Machlokes Tana'im ...

וא"כ, ע"כ ההיא ד'אינה נאכלת', בעי לאוקומי כר' יוחנן, ואיהו סבר ד'שיירו משוייר'.

1.

Question #2: In which case, the Beraisa of 'Einah Ne'echeles must go like Rebbi Yochanan, who holds 'Shayro Meshuyar'.

אלא ודאי גירסת רש"י עיקר.

(i) Conclusion: Consequently, the Rashi's text must be the correct one.

8)

TOSFOS DH V'AT AMRAT TA'AMA D'REBBI YOCHANAN MISHUM D'SAVAR ADAM MISKAPER BI'SHEVACH HEKDESH

תוס' ד"ה ואת אמרת טעמא דר' יוחנן משום דסבר אדם מתכפר בשבח הקדש,

(Summary: Tosfos reconciles Rebbi Yochanan here with Rebbi Yochanan in Kerisus.)

תימה, דהכא משמע דאית ליה לרבי יוחנן 'אין אדם מתכפר בשבח הקדש' ...

(a)

Introduction to Question: Here it implies that Rebbi Yochanan holds that 'A person cannot achieve atonement with 'the Sh'vach of Hekdesh' ...

ובפ' בתרא דכריתות (דף כז.) מיבעיא ליה ר' אלעזר לר' יוחנן 'אי מתכפר בשבח הקדש או לא', אמר לו 'כמה [שנים] גדל זה בינינו, ועדיין לא ידע אי מתכפר בשבח הקדש או לא!' ...

1.

Introduction to Question (cont.): Whilst in the last Perek of Kerisus in reply to Rebbi Elazar's She'eilah as to whether 'One can achieve atonement with Sh'vach Hekdesh', Rebbi Yochanan replied 'How many years has this man grown up among us and he still doesn't know whether one can achieve atonement with 'the Sh'vach of Hekdesh or not!' ...

אלמא דס"ל דמתכפר?

(b)

Question: From which we say that he holds that one can?

וצריך לחלק בין שבח הקדש דתודה לשבח הקדש דחטאת, והכא בחטאת.

(c)

Answer: We must therefore differentiate between the Sh'vach Hekdesh of a Todah and that of a Chatas - and the Sugya here is talking about a Chatas.

9)

TOSFOS DH LO NITZR'CHA SHE'MAR TOCH K'DEI DIBUR

תוס' ד"ה לא נצרכה אלא שאמר תוך כדי דיבור

(Summary: Tosfos reconciles this with the Sugya in Bava Basra.)

פי' כדי שאלת [שלום] תלמיד לרב - 'שלום עליך רבי' ...

(a)

Clarification: This means the time it takes for a Talmid to greet his Rebbe - 'Shalom Alecha Rebbi' ...

דהא דקיי"ל (ב"ב קכ:) 'תוך כדי דיבור כדיבור דמי' ...

(b)

Implied Question: And when the Gemara in Bava Basra (Daf 120b) Paskens 'Toch K'dei Dibur is like Dibur' ...

והיינו כדי שאלת רב לתלמיד

1.

Answer: That is the time that it takes for a Rebbe to greet his Talmid (i.e. 'Shalom Alecha').

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF