1)

SETTING UP THE MISHMAROS (Yerushalmi Halachah 2 Daf 19b)

מתני' אלו הן המעמדות [במדבר כח ב] צו את בני ישראל את קרבני לחמי לאשי וכי היאך קרבנו של אדם קרב והוא אינו עומד על גביו

(a)

(Mishnah): These are Ma'amados - "Tzav Es Bnei Yisrael Es Korbani Lachmi l'Ishai" - can a person's Korban be offered, and he is not standing over it?! (If so, all of Yisrael should see the Temidim offered every day!)

אלא שהתקינו הנביאים הראשונים ארבעה ועשרים משמרות ועל כל משמר ומשמר היה מעמד בירושלם של כהנים ושל לוים ושל ישראל

1.

Rather, early Nevi'im enacted 24 Mishmaros (divisions of Kohanim), and for every Mishmar there was a Ma'amad in Yerushalayim of Kohanim, of Leviyim and of Yisraelim;

הגיע זמן המשמר כהניו ולוייו עולין לירושלם וישראל שבאותו המשמר מתכנסין בעריהן וקוראין במעשה בראשית:

2.

When the time came for the Mishmar, Kohanim and Leviyim ascend to Yerushalayim, and Yisrael in that Mishmar enter their cities and read in Ma'ase Bereishis.

גמ' לא צורכה דילא אלו הן המעמדות מתכנסין בעריהן וקורין במעשה בראשית. בא להתחיל מתחילת הפרשה.

(b)

(Gemara): [The Mishnah] needed to say only "these are Ma'amados - they enter their cities and read in Ma'ase Bereishis." It began from the beginning of the Parshah (explained why they were enacted);

אמר רבי יונה אילין תמידין קרבנותיהן של כל ישראל אינון. אם יהיו כל ישראל עולין לירושלים. לית כתיב אלא [שמות לד כג] שלש פעמים בשנה יראה כל זכורך.

1.

(R. Yonah): These Temidim are the Korbanos of all of Yisrael. If so, all of Yisrael should ascend to Yerushalayim [every day]. It is written only "Shalosh Pe'amim ba'Shanah Ye'ra'eh Kol Zechurcha"!

[דף כ עמוד א] אם יהיו כל ישראל יושבין ובטילין והא כתיב [דברים יא יד] ואספת דגנך מי אוסף להם את הדגן.

2.

(Also, one may not work the day he offers a Korban.) If so, all of Yisrael will sit idle from work. It says "v'Asafta Deganecha" - who will gather the grain for them?!

אלא שהתקינו הנביאים הראשונים כ"ד משמרות ועל כל משמר ומשמר היה עמוד בירושלים של כהנים ושל לוים ושל ישראל.

3.

Rather, early Nevi'im enacted 24 Mishmaros, and for every Mishmar there was a Ma'amad in Yerushalayim of Kohanim, of Leviyim and of Yisraelim.

תני ארבעה ועשרים אלף עמוד מירושלם וחצי עמוד מיריחו אף יריחו היתה יכולה להוציא עמוד שלם אלא בשביל לחלוק כבוד לירושלם היתה מוציאה חצי עמוד.

(c)

(Beraisa): The Ma'amad from Yerushalayim was 24,000, and there was half a Ma'amad from Yericho. Yericho could have sent a full Ma'amad, but in order to show honor to Yerushalayim (only it had a full Ma'amad), it sent only a half Ma'amad.

הכהנים לעבודה והלוים לדוכן וישראל מוכיחין על עצמן שהן שלוחיהן של כל ישראל.

(d)

The Kohanim were for Avodah (Anshei Mishmar), the Leviyim were for [singing on] the Duchan, and it was evident that the Yisraelim are Sheluchim of all Yisrael (there is no other reason for them).

תני ר"ש הכהנים והלוים וישראל ושיר מעכבין את הקרבן

(e)

(Beraisa - R. Shimon): Kohanim, Leviyim, Yisraelim and Shir are Me'akev the Korban.

ר' אבון בשם ר' לעזר טעמא דר"ש [דברי הימים ב כט כח] וכל הקהל משתחוים אלו ישראל והשיר משורר אלו הלוים (וחצוצרות) [צ"ל והחצוצרות] מחצצרים אלו הכהנים עד לכלות העולה הכל מעכבין את הקרבן.

(f)

(R. Avun citing R. Lazar): R. Shimon learns from "v'Chol ha'Kahal Mishtachavim" - these are Yisrael. "Veha'Shir Meshorer" are Leviyim. "V'Chatzotzeros Mechatzrim" are Kohanim. "Ad li'Chlos ha'Olah" - all are Me'akev the Korban.

ר' תנחומא בשם ר' לעזר שמע לה מן הדא [במדבר ח יט] ואתנה את הלוים נתנים לאהרן ולבניו מתוך בני ישראל אלו הלוים לעבד את עבדת בני ישראל אלו הכהנים לכפר על בני ישראל זה השיר ולא יהיה בבני ישראל נגף בגשת בני ישראל אל הקדש אלו ישראל.

(g)

(R. Tanchuma citing R. Lazar): We learn from "va'Etnah Es ha'Leviyim Nesunim l'Aharon ul'Vanav mi'Toch Bnei Yisrael" - these are Leviyim. "La'avod Es Avodas Bnei Yisrael" are the Kohanim. "Lechaper Al Bnei Yisrael" is Shir. "V'Lo Yihyeh bi'Vnei Yisrael Negef b'Geshes Bnei Yisrael El ha'Kodesh" are Yisrael.

מניין שהשיר קרוי כפרה

(h)

Question: What is the source that Shir is called Kaparah?

חיננא אבוי דבר נטה בשם ר' בניה לכפר על בני ישראל. זה השיר.

(i)

Answer (Chinena, the father of Bar Natah, citing R. Benayah): "Lechaper Al Bnei Yisrael" is Shir.

מנין שהשיר מעכב

(j)

Question: What is the source that Shir is Me'akev?

ר' יעקב בר אחא ר' בולאטה בשם רבי חיננא לכפר על בני ישראל זה השיר.

(k)

Answer (R. Yakov bar Acha citing R. Bulatah citing R. Chinena): "Lechaper Al Bnei Yisrael" is Shir.

רבי יעקב בר אחא רבי חייה בשם ר"י שמונה משמרות כהונה העמד משה ד' משל אלעזר וד' משל איתמר עד שעמד דוד ושמואל הרואה והוסיפה עליהם עוד שמונה ד' משל אלעזר וד' משל איתמר

(l)

Answer (R. Yakov bar Acha citing R. Chiya citing R. Yochanan): Moshe established eight Mishmaros of Kehunah - four from Elazar and four from Isamar, until David and Shmuel the seer (Navi) added another eight - four from Elazar and four from Isamar;

ובקשו להוסיף עוד שמונה ולעשותן כ"ד ומצאו משל אלעזר ולא מצאו משל איתמר הה"ד [דברי הימים א כד ד] וימצאו בני אלעזר רבים לראשי הגברים מן בני איתמר וגו'.

1.

They wanted to add eight more and make them 24. They found [more Kohanim] from Elazar, but they did not find from Isamar, like it says "va'Yimtze'u Vnei Elazar Rabim l'Roshei ha'Gevarim Min Bnei Isamar..."

ר' יעקב בר אחא ר' חונה רבה דציפורין בשם ר"י בית אב אחד (בית אב אחד - אור לישרים מוחקו) אחוז לאלעזר שניתוסף לו בתי אבות אחרים ואחוז אחוז לאיתמר מה שתפס תפס.

(m)

(R. Yakov bar Acha citing Rav Chunah Rabah of Tziporin citing R. Yochanan): "Beis Av Echad Achuz l'Elazar" - additional Batei Avos were added to him (one for each that it had already) - v'Achuz Achuz l'Isamar" - what it held, it held (nothing was added to it).

ר' זעיר' בשם רב חונה לחזיר י"ז שחזר המחזיר לאלעזר.

(n)

(R. Ze'irah citing Rav Chuna): "L'Chazir Shiv'ah Asar" - the rotation returned to Elazar. (They ordered the Mishmaros through a lottery. Eight came up for R. Elazar, eight for Isamar, and the last eight were the additions.

לעשותן כ"ג אין את יכול דכתיב [שם ט כב] המה יסד דויד ושמואל הראה באמונתם (באמנותם אימנות) [צ"ל באמנותם אימנות] גדולה היתה שם שאין משמר נוטל ושונה בשדה אחוזה עד שיטול חבירו.

1.

You cannot make them 23 (when a Mishmar sinned and they wanted to depose it), for it says "Hemah Yisad David u'Shmuel ha'Ro'eh be'Emunasam" - b'Umnusam (in their expertise). There was a great skill [in making 24, for according to rotation of serving], no Mishmar will [serve on Yom Kipur of Yovel and] receive inherited fields [that were Hukdash and not redeemed] and repeat [to receive] until [every] other Mishmar receives.

אמר רבי אבהו חישבתים שאין משמר נוטל ושונה בשדה אחוזה עד שיטול חבירו.

(o)

(R. Avahu): I calculated them - no Mishmar receives and returns to receive inherited fields until [every] other Mishmar receives.

ד' משמרות עלו מן הגולה ידעיה חרים פשחור ואימר (והתנו עמהן הנביאים שביניהן שאפי' יהויריב עולה מן הגולה שלא ידחה את המשמר שלפניו אלא ייעשה טפילה לו - עלי תמר מוחקו) ועמדו הנביאים שביניהן ועשו כ"ד גורלות והטילום בקלפי

(p)

Four Mishmaros ascended from exile (Bavel) - Yadayah, Charim, Pashchor and Eimar. Nevi'im among them made 24 lots and cast them in a box;

ובא ידעי' ונטל ה' והוא הרי ו' ובא חרים ונטל ה' והוא הרי ו' ובא פשחור ונטל ה' והוא הרי ו' ובא אימר ונטל ה' והוא הרי ו'.

1.

Yadayah came and received [lots of five other Mishmaros] and of itself, in all six. Charim came and received five, and [with] itself it is six. Pashchor came and received five and itself, and it is six. Eimar came and received five and itself, and it is six.

והתנו עמהן הנביאים שביניהן שאפילו יהוריב עולה מן הגולה שלא ידחה את המשמר שלפניו אלא ייעשה טפילה לו.

2.

Nevi'im among them stipulated that even if Yehoriv ascends from exile, it will not override the Mishmar in front of it. Rather, it will become secondary to it.

ועמדו ראשי משמרות ועשו עצמן בתי אבות ויש משמר שהיה בו ה' ו' ז' ח' ט'

(q)

The heads of the Mishmaros made Batei Avos. A Mishmar can have five, six, seven, eight or nine Batei Avos;

משמר שהיה בו חמשה שלשה מקריבין שלשה ימים ושנים מקריבין ארבעה ימים.

1.

A Mishmar that has five - three offer in three days (one each), and two offer in two days (two each);

משמר שהיה בו ו' ה' מקריבין חמשה ימים ואחד מקריב שני ימים.

2.

A Mishmar that has six - five offer in five days (one each), and one offers on two days;

משמר שהיה בו שבעה כל אחד ואחד מקריב את יומו

3.

A Mishmar that has seven - each offers on its day;

משמר שהיה בו ח' ו' מקריבין ו' ימים וב' מקריבין יום אחד.

4.

A Mishmar that has eight - six offer in six days (one each), and two offer in one day;

משמר שהיה בו ט' ה' מקריבין ה' ימים וד' מקריבין ב' ימים.

5.

A Mishmar that has nine - seven offer in seven days (one each), and four offer in two days (two on each day).

[דף כ עמוד ב] ויש מהן שקבעו עצמן לעולם משמר שהיה בשבת היה בשבת לעולם במוצאי שבת היה במוצאי שבת לעולם

6.

Some fixed themselves permanently - always, a Mishmar (i.e. Beis Av) that was on Shabbos was always on Shabbos. [One that was] on Motza'ei Shabbos (Sunday) was always on Motza'ei Shabbos;

ויש מהן שהיו (מקריבין) [צ"ל מגרילין - הגר"ח קניבסקי שליט"א] על כל משמר ומשמר ויש מהן שהיו מגרילין על כל שבוע ושבוע.

7.

And some used to make a lottery (to decide which Beis Av will serve which day) on every Mishmar (each time the Mishmar served), and some used to make a lottery on every Shemitah.

2)

HONORING PEOPLE LESSER THAN ONESELF

ר' הוה ממני תרין מינויין אין הוון כדיי היו מתקיימין ואין לא הוון מסתלקין

(a)

Rebbi used to make appointments. (The first was temporary.) If he was worthy [to continue], he stayed (was appointed permanently). If not, he was removed;

מדדמך פקיד לבריה אמר לא תעביד כן אלא מני כולהון כחדא ומני לרבי (חמי בר חנינה) [צ"ל חנינה בר חמי - שערי תורת ארץ ישראל] בראשה.

1.

Before dying, he commanded his son "do not do so [lest it lead to ill will and envy]. Rather, make all appointments once (permanently, from the beginning. We explained this like MASA D'YERUSHALAYIM, ALEI TAMAR.) And appoint R. Chaninah bar Chami to head [the Yeshivah]."

ולמה לא מניתיה הוא

2.

Question: Why didn't [Rebbi] himself appoint him?

אמר רבי דרוס' בגין דצווחין עלויי בציפורין ציפוראיי.

3.

Answer #1: It is because people Tziporin screamed against [R. Chaninah] in Tziporin (above, Perek 3 Halachah 4).

ובגין צווחה עבדין

4.

Objection: Do we act based on [unjustified] screams?!

אמר רבי לעזר בי רבי יוסה על שהושיבו טעם ברבים.

5.

Answer #2 (R. Lazar bei R. Yosi): It is because [R. Chaninah] 'corrected' him in public [in the following episode].

רבי הוה יתיב מתני (וזכרי פליטיכם אותי) [יחזקאל ז טז] [צ"ל ופלטו פליטיהם] והיו אל ההרים כיוני הגאיות כלם הומות. אמר ליה הומות

6.

Rebbi was teaching "u'Faltu Pliteihem v'Hayu El he'Harim k'Yonei ha'Ge'ayos Kulam Homos." [R. Chaninah] said [is it written] "Homos"?! (There is no Vov after the Hei. We read Heimos! Rebbi was upset; indeed, we read it Homos. It seems that this is how MICHAL HA'MAYIM explains.)

אמר ליה הן קריתה אמר ליה קדם רב המנונא דבבל. אמר ליה כד תיחות לתמן אמור ליה דמנייתך חכים וידע דלא מיתמני ביומיי.

7.

Rebbi said "in front of whom did you learn Mikra?" He said "in front of Rav Hamnuna of Bavel." [Rebbi] said "when you descend to there, tell him to appoint you to be the Chacham." [R. Chaninah] understood that he will not be appointed in Rebbi's lifetime.

מן דדמך בעא בריה ממניתיה ולא קביל עליה ממתמנייא אמר לית אנא מקבל עלן מתמנייא עד זמן דתמני רבי פס דרומא קמיי.

(b)

After [Rebbi] died, his son wanted to appoint him; he did not accept the appointment. He said, I will not accept the appointment until you appoint R. Pas (R. Efes) of the south before me (he was a bit older).

והוה תמן חד סב אמר אין חנינה קדמיי אנא תיניין אין רבי פס דרומיא קדמיי אנא תיניין וקביל עלוי ר' חנינא מיתמנייא תליתאי.

(c)

There was an elder there who said "if R. Chaninah is appointed first, I will be [appointed] second (after him). If R. Pas of the south is appointed first, I will be second." R. Chaninah accepted to be appointed third.

אמר רבי חנינא זכית מארכה יומין אין בגין הדא מילתא לית אנא ידע אין בגין דהויית סליק מן טיבריה לציפורין והוינא עקים איסרטין מיעול מישאול בשלמיה דר' שמעון בן חלפותא בעין תינה לית אנא ידע.

(d)

(R. Chanina): I merited long life - if it was due to this (accepting to be appointed third), I do not know, or because when I went from Tiverya to Tziporin, I bent the path (went out of my way) to enter to greet R. Shimon ben Chalfusa in Ein Tinah - I do not know [if that was my merit].

שמואל ואילין דבית שילא הוון שאלין בשלמיה דנשייא בכל יום והוון אילין דבית שילה עלין קדמייה ויתבין קדמייה פלגון איקר לשמואל ואייתיבוניה קדמיי. עאל רב לתמן ופלג ליה שמואל איקר ואותביניה קדמיי

1.

Shmuel and these people of Beis Shila used to greet the Nasi every day. The people of Beis Shila used to enter first and sit first. They showed honor to Shmuel and sat him in front. Rav entered, and Shmuel showed honor to him and sat him in front;

אמרין אילין דבית שילה אנן תיניינין אנן וקבל עלויי שמואל מיתב תליתאי.

2.

The people of Beis Shila said "we are second!" Shmuel accepted to sit third.

שלשה ספרים מצאו בעזרה ספר מעוני וספר זעטוטי וספר היא

(e)

They found three Seforim in the Azarah - Sefer Me'uni, Sefer Za'atutei and Sefer Hi (we will explain them);

באחד מצאו כתוב מעון אלהי קדם ובשנים כתיב [דברים לג כז] מענה אלהי קדם וקיימו שנים וביטלו אחד.

1.

In one it was found written "Me'on Elokei Kedem", and in two it was written "Me'onah Elokei Kedem" - they affirmed the two and annulled the one (fixed it to be like the others);

באחד מצאו כתוב וישלח את זעטוטי בני ישראל ובשנים כתוב [שמות כד ה] וישלח את נערי בני ישראל וקיימו שנים וביטלו אחד.

2.

In one it was found written "va'Yishlach Es Za'atutei Bnei Yisrael", and in two it was written "va'Yishlach Es Na'arei Bnei Yisrael" - they affirmed the two and annulled the one;

באחד מצאו כתוב תשע היא ובשנים כתיב אחד עשר היא וקיימו שנים ובטלו אחד.

3.

(In the Torah, the word "Hi" is almost always written "Hu".) In one Sefer, it was written nine times "Hi", and in two it was written 11 times "Hi". They affirmed the two and annulled the one.

אמר רבי לוי מגילת יוחסין מצאו בירושלם וכתוב בה הלל מן דדוד בן יצף מן דאסף בן ציצית הכסת מן דאבנר בן קוביסין מן דאחאב בן כלבא שבוע מן דכלב רבי יניי מן דעלי (מן יהוד מן ציפורין) [צ"ל דבית ציפורין מן יהוא - הגר"ח קניבסקי שליט"א] מן רבי חייה רבה מבני שפטיה בן אביטל רבי יוסי בי רבי חלפתא מבני יונדב בן רכב רבי נחמיה מן נחמיה התרשתא.

(f)

(R. Levi): They found a document of lineage in Yerushalayim. It was written in it "Hillel is from David, Ben Yetzef is from Asaf, Ben Tzitzis ha'Keses is from Avner, Ben Kuvisin is from Achav, Ben Kalba Savu'a is from Kalev, R. Yanai is from Eli, Beis Tziporin is from Yehu, R. Chiyah Rabah is from Bnei Shaftiyah ben Avital, R. Yosi bei R. Chlifta is from Bnei Yonadav ben Rechev, R. Nechemyah is from Nechemyah ha'Tirshasa."

תני סדר הסב בזמן שהן שתי מיטות הגדול שבהן עולה מיסב בראש העליונה והשני לו למטה ממנו.

(g)

(Beraisa): The order of reclining [at a meal] - when there are two beds, the greater person reclines first on the "higher" bed (its foot is near the other's head), and the second is below him (so if the Gadol needs to speak to the other, he need not turn around);

בזמן שהן שלש מיטות הגדול שבהן עולה ומיסב בראש האמצעית והשני לו למעלה והשלישי לו למטה הימנו וכן מסדירין והולכין.

1.

When there are three beds, the greater person reclines first on the middle bed, the second is above him, and the third is below [the Gadol, and if there are more,] so they order them (If there are four, the fourth is below the third. If there are five, the fourth is above the second, and the fifth is below the third - HA'GAON RAV C. KANIEVSKY, SHLITA.)

אמר רבי שמואל בר רב יצחק [דף כא עמוד א] אבות דרך הסב הן קבורין

(h)

(R. Shmuel bar Rav Yitzchak): The Avos are buried like the order of reclining (Avraham in the middle, Yitzchak above him, and Yakov below Avraham).

רבי יעקב בר אחא בשם רבי יסא לעולם אין העולם עומד אלא על הקרבנות.

(i)

(R. Yakov bar Acha citing R. Yosah): Really, the world exists only due to the Korbanos (even though the coming teaching connotes unlike this).

תמן תנינן שמעון הצדיק היה משירי כנסת הגדולה הוא היה אומר על שלשה דברים העולם עומד על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים

(j)

A Mishnah there taught that Shimon ha'Tzadik was from the remnants of Keneses ha'Gedolah. He said, on three things the world stands - on Torah, on Avodah and on bestowing Chesed;

ושלשתן בפסוק אחד [ישעי' נא טז] ואשים דברי בפיך זו תורה ובצל ידי כסיתיך זו גמילות חסדים ללמדך שכל מי שהוא עוסק בתורה ובגמילות חסדים זכה לישב בצילו של הקדוש ברוך הוא.

1.

All three of them are in one verse - "va'Asim Devarai b'Ficha" is Torah. "Uv'Tzel Yadi Kisisicha" is bestowing Chesed, to teach you that anyone who engages in Torah and in bestowing Chesed merits to sit in the shade of ha'Kadosh Baruch Hu. (Below we cite the continuation of this verse, which alludes to Avodah.)

הדא היא דכתיב [תהילים לו ח] מה יקר חסדך אלהים ובני אדם בצל כנפיך יחסיון.

2.

This is like it is written "Mah Yekar Chasdecha Elokim u'Vnei Adam b'Tzel Kenafecha Yechesayun."

[ישעי' נא טז] לנטע שמים וליסד ארץ אלו הקרבנות [ישעי' נא טז] ולאמר לציון עמי אתה אלו ישראל.

3.

"Linto'a Shamayim v'Lisod Aretz" are Korbanos. "V'Leimor l'Tziyon Ami Atah" are Yisrael.

א"ר חיננא בר פפא חוזרני על כל המקרא ולא מצאנו שנקראו ישראל ציון אלא זה ולאמר לציון עמי אתה:

4.

(R. Chinena bar Papa): We looked through all of Tanach, and we find that Yisrael are called Tziyon only in this place - "v'Leimor l'Tziyon Ami Atah."

תמן תנינן רבן שמעון בן גמליאל אומר על שלשה דברים העולם עומד על הדין ועל האמת והשלום ושלשתן דבר אחד הן נעשה הדין נעשה אמת נעשה שלום

(k)

A Mishnah there taught that R. Shimon ben Gamliel says, on three things the world stands - on Din, on Emes and Shalom. All three are one matter. When Din (judgment) is done, Emes is done and Shalom is made.

א"ר מנא ושלשתן בפסוק אחד [זכריה ח טז] אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם:

1.

(R. Mana): All three of them are in one verse - "Emes u'Mishpat Shalom Shiftu bi'Sh'areichem."

3)

KRI'AS HA'TORAH OF MA'AMADOS (Yerushalmi Halachah 3 Daf 21a)

מתני' ביום הראשון קוראין בראשית יהי רקיע בשני יהי רקיע יקוו המים בשלישי יקוו המים יהי מאורות ברביעי יהי מאורות ישרצו המים בחמישי ישרצו המים ותוצא הארץ בששי ותוצא הארץ ויכלו השמים והארץ וכל צבאם.

(a)

(Mishnah): On Sunday, [Ma'amados] read [Parshiyos] Bereishis and Yehi Raki'a. On Monday, they read Yehi Raki'a and Yikavu ha'Mayim. On Tuesday, they read Yikavu ha'Mayim and Yehi Me'oros. On Wednesday, they read Yehi Me'oros and Yishretzu ha'Mayim. On Thursday, they read Yishretzu ha'Mayim and Totzei ha'Aretz. On Friday, they read va'Ychulu ha'Shamayim veha'Aretz v'Chol Tzeva'am;

פרשה גדולה קורין אותה בשנים וקטנה ביחיד בשחרית ובמוסף ובמנחה נכנסין וקורין על פיהן כקורין את שמע

(b)

A big Parshah (each day, the bigger Parshah is at least five verses), two people read it. A small Parshah, one person reads it. In Shacharis, Musaf and Minchah they enter and read by heart, like one who reads Shma;

ע"ש במנחה לא היו נכנסין מפני כבוד השבת

1.

On Erev Shabbos at Minchah they did not enter, due to Kevod (so they will have time to prepare needs of) Shabbos.

כל יום שיש בו הלל אין בו מעמד שחרית קרבן מוסף אין בו נעילה וקרבן עצים אין בו מנחה דברי רבי עקיבה

2.

Every day that there is Hallel, there is no Ma'amad (i.e. Keri'ah in) Shacharis. [When there is] Korban Musaf, there is no [Keri'ah in] Ne'ilah. [When there is] Korban Etzim, there is no [Keri'ah in] Minchah. R. Akiva says so;

אמר לו בן עזאי כך היה ר' יהושע שונה קרבן מוסף אין בו מנחה וקרבן עצים אין בו נעילה חזר רבי עקיבה להיות שונה כדברי בן עזאי:

3.

Ben Azai (to R. Akiva): R. Yehoshua said as follows - [when there is] Korban Musaf, there is no [Keri'ah in] Minchah. [When there is] Korban Etzim, there is no [Keri'ah in] Ne'ilah. R. Akiva retracted to teach like Ben Azai's words.

[דף כא עמוד ב] גמ' רב חונה אמר ג' קרויות שבתורה לא יפחתו מי' פסוקים

(c)

(Gemara - R. Chunah): Three readings in the Torah may not have less than 10 verses.

חזקיה אמר כנגד עשרת הדברות.

1.

Source (Chizkiyah): This corresponds to Aseres ha'Dibros.

והא תנינן ביום הראשון בראשית ויהי רקיע והא לית בהון אלא תמנייא.

(d)

Question: Our Mishnah says that on Sunday, they read [Parshiyos] Bereishis and Yehi Raki'a. They have only eight [verses together]!

ר' אידי אמר איתפלגון כהנא ואסא חד אמר חוזר וחורנה אמר חותך

(e)

Answer (R. Idi): Kahana and Asa argued about this. One said that he repeats [verses], and one says that he cuts;

מאן דאמר חוזר חוזר שני פסוקים מאן דאמר חותך ויהי ערב ויהי בקר פסוק בפני עצמו.

1.

The one who said that he repeats, he repeats two verses. The one who says that he cuts, "va'Yhi Erev va'Yhi Boker" (with the count of the day, e.g. Yom Sheni) is a verse by itself. (He says the first half, and the translator translates it, and then "va'Yhi Erev...", and it is translated, so it seems like two verses. The Yerushalmi allows this only for "va'Yhi Erev...", for sometimes it is a verse by itself - SHA'AREI TORAS ERETZ YISRAEL. In this way, the last verse of Parshas Bereishis counts as two verses, and also the last verse of Parshas Yehi Raki'a, so there are 10 in all.)

והתנינן בשני יהי רקיע יקוו המים

(f)

Question (Mishnah): On Monday, they read Yehi Raki'a and Yikavu ha'Mayim. (Together, they have eight verses.)

חד אמר חוזר וחורנה אמר חותך מאן דאמר חוזר חוזר שני פסוקין מ"ד חותך אפי' חותך לית ביה.

1.

One said that he repeats, and one says that he cuts. [Granted,] the one who said that he repeats, he repeats two verses. [However,] the one who says that he cuts, even if he cuts, there are not (10! Making "va'Yhi Erev va'Yhi Boker Yom Sheni" a verse by itself adds one verse. However, "va'Yhi Erev va'Yhi Boker Yom Shelishi" is already a verse by itself!)

התיב רבי פליפה בר פריטה קומי ר' זעירא והרי פרשת עמלק

(g)

Question (against R. Chunah - Rav Plifa, to R. Ze'irah): Parshas Amalek (at the end of Parshas Beshalach, which we read on Purim) does not have 10 verses (it has only nine)!

א"ל שניי' היא שהוא סדרו של יום

(h)

Answer (R. Ze'irah): That is different, for it [completes] what is relevant to the day. (We should not read something not relevant to the day in order to complete 10 verses.)

התיב ר' לעזר בר מרום קומי ר' יונה והא תני המפטיר בנביא לא יפחות מכ"א פסוקים.

(i)

Question (R. Lazar bar Marom, to R. Yonah): It was taught that the one who says the Haftorah in the Navi may not say less than 21 verses [corresponding to seven who read in the Torah at least three verses each. If every three must read 10, the first six read at least 20, and the last must read another three! The Yerushalmi did not bring the answer. Really, R. Chunah discussed when only three read. He agrees that when more read, it suffices for each to read three - HA'GAON RAV C. KANIEVSKY, SHLITA.]

4)

REASONS FOR FASTING

תני אנשי (משמר) [צ"ל מעמד - הגר"ח קניבסקי שליט"א] היו מתענים בכל יום בשני היו מתענין על מפרשי ימים [בראשית א ו] ויאמר אלהים יהי רקיע בתוך המים

(a)

(Beraisa): People of the Ma'amad used to fast every day. On Monday they fasted for people who travel on the sea - "va'Yomer Elokim Yehi Raki'a b'Soch ha'Mayim."

בשלישי היו מתענין על יוצאי דרכים [שם ט] ויאמר אלהים יקוו המים מתחת השמים

(b)

On Tuesday they fasted for people who travel on the road - "va'Yomer Elokim Yikavu ha'Mayim mi'Tachas ha'Shamayim [v'Sera'eh ha'Yabashah]."

ברביעי היו מתענין על התינוקות שלא תעלה אסכרה לתוך פיהם [שם יד] ויאמר אלהים יהי מאורות מארת כתיב

(c)

On Wednesday, they fasted for children, lest croup enter their mouths. "Va'Yomer Elokim Yehi Me'oros" - it is written Me'eras (a curse).

בחמישי היו מתענין על המעוברות שלא יפלו ועל המיניקות שלא ימותו בניהן [שם כ] ויאמר אלהים ישרצו המים שרץ נפש חיה.

(d)

On Thursday, they fasted for pregnant women, lest they miscarry, and for nursing women, lest their babies die - "va'Yomer Elokim Yishretzu ha'Mayim Sheretz Nefesh Chayah" (to exclude Nefalim, i.e. stillborn babies).

תני לא היו מתענין לא בערב שבת ולא במוצאי שבת מפני כבוד שבת.

(e)

(Beraisa): They did not fast on Erev Shabbos or Motza'ei Shabbos, due to Kevod Shabbos. (On Friday, they need strength to prepare needs of Shabbos. On Sunday they are weak, for they lost the extra Neshamah - HA'GAON RAV C. KANIEVSKY, SHLITA.)

תני סנהדרין גדולה היתה מתענה עמהן.

(f)

(Beraisa): The Great Sanhedrin would fast with them.

וסנהדרין יכולה להתענות בכל יום

(g)

Question: Can the Sanhedrin fast every day (i.e. four days a week the entire year)?!

מחלקין היו עצמן על בתי אבות

(h)

Answer: They divided themselves into Batei Avos. (They rotated; each day, some of them fasted.)

ואין מתענין על שני דברים כאחת מן הדא [עזרא ח כג] ונצומה ונבקשה מאלהינו על זאת.

(i)

We do not fast [or pray] for two matters at once. We learn from "va'Natzumah va'Nevakshah me'Elokeinu Al Zos."

אמר רבי תנחומא לא מן הדא אלא מן הדא [דניאל ב יח] ורחמין למבעא מן קדם אלה שמיא על רזה דנה.

(j)

(R. Tanchuma): We do not learn from there, rather, from "v'Rachamin Lemiv'ei Min Kadam Eloka Shemaya Al Razah Denah."

ר' חגיי בשם רבי זעירה שאם היו שני דברים כגון עצירת גשמים וגוביי מתריעין עליהן

(k)

(R. Chagai citing R. Ze'irah): If there were two matters such as withholding of rain and locusts, we blow the Shofar for them [for both of them are to save crops. Likewise, Ma'amados fast on Thursday for pregnant and nursing women, since they are similar concerns. We explained like MASA D'YERUSHALAYIM.]

ר' חגיי כד דהוה נפק לתענית' הוה אמר קומיהון אחונן אף על גב דאית בליבינן עקין סגין אלא להן דאתינן.

1.

When R. Chagai went out on a fast, he said in front of them "our brothers - even though we have many troubles in our hearts, [now we should request] only for this that we came."

5)

AT WHICH TEFILOS DO MA'AMADOS READ THE TORAH?

מתניתא דרבי מאיר דרבי מאיר אמר [דף כב עמוד א] מתפללין וקורין מתפללין וקורין ברם כרבנן מתפללין וקורין מתפללין והולכין להן.

(a)

Our Mishnah [which holds that normally, there is Keri'ah at every Tefilah] is like R. Meir, for R. Meir says that they pray and read [the Torah], they pray and read. However, Rabanan hold that they pray and read [at Shacharis]. They pray [Minchah] and go.

הא מוסף יש בו. (מתניתא דרבי מאיר דרבי מאיר אמר מתפללין וקורין - הגר"ח קניבסקי שליט"א מוחקו)

(b)

Inference: (Our Mishnah says that when there is Korban Etzim, there is no Ma'amad in Minchah.) This implies that there is [in] Musaf.

אית תניי תני ומחלף. רבי אחא בשם רבי יסא כמתניתן

(c)

Some switch [and teach that when there is Korban Etzim, there is no Ma'amad in Musaf.] R. Acha citing R. Yosa taught like our Mishnah. (There is an implied question - why is Musaf unlike Minchah?)

אמר רבי (סימון) [צ"ל יודן סימן - עלי תמר] סוכרא דקיסא טרד

1.

R. Yudan: A Siman is "a wooden bolt closes" (the Mishnah concludes with teaching that a Korban of wood overrides Ma'amad at Ne'ilah, i.e. closure. This is like ALEI TAMAR.)

אמר רבי מנא מפני סעודות ראש חדש

(d)

Answer (R. Mana): [When there is Korban Musaf, i.e. Rosh Chodesh, there is no Ma'amad at Minchah,] due to Seudas Rosh Chodesh.

רבי לעזר [צ"ל אמר - שערי תורת ארץ ישראל] על שם כל התדיר מחבירו קודם את חבירו

(e)

Answer #2 (R. Lazar): It is because whatever is Tadir (more frequent) than the other, it comes first. (Minchah is more Tadir than Ne'ilah, therefore we fulfill Ma'amad of Minchah and override of Ne'ilah - SHA'AREI TORAS ERETZ YISRAEL.)

[צ"ל א"ר חייה בר בא ר' יוחנן מפקד לכנישתא דכופרא (סכון) [צ"ל סבין - פני משה] מיעל עד דו איממא ואתון אמרין זמנו ועיבורו - שערי תורת ארץ ישראל]

(f)

(R. Chiya bar Ba): R. Yochanan commanded [people of] the Beis ha'Keneses of Kufra "elders - come to the Beis ha'Keneses [to begin Seudas Rosh Chodesh] while it is still day [and continue eating into the night], and say [Ya'aleh v'Yavo in Birkas ha'Mazon, for you ate] in its time (the 30th of the month) and the added day (the 31st)."

קרייא מסייע לר' יוחנן [שמואל א כ כז] ויהי ממחרת החדש השני אין תימר תרין ירחין הוון והא כתיב מדוע לא בא בן ישי גם תמול גם היום אל הלחם.

(g)

A verse supports R. Yochanan - "va'Yhi mi'Macharas ha'Chodesh ha'Sheni" - if you will say that it is the second month, [this cannot be, for] it says "why didn't Ben Yishai come to the meal, also yesterday and also today?" (I.e. they made Seudas Rosh Chodesh on both days - PNEI MOSHE, SHA'AREI TORAS ERETZ YISRAEL.)

(א"ר חייה בר בא ר' יוחנן מפקד לכנישתא דכופרא סכון מיעל עד דו איממא ואתון אמרין זמנו ועיבורו - שערי תורת ארץ ישראל מוחקו מכאן וגורסו לעיל)

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF