1)

THE EPISODES WITH CHONI HA'MA'AGIL (Yerushalmi Halachah 9 Daf 16a)

מתני' על כל צרה שלא תבוא על הציבור מתריעין עליה חוץ מרוב גשמים

(a)

(Mishnah): For every Tzarah, that it should not come on the Tzibur, we are Masri'a, except for excess rain.

מעשה שאמרו לחוני המעגל התפלל שירדו גשמים אמר להן צאו והכניסו תנורי פסחים בשביל שלא ימקו

(b)

An episode occurred in which they told Choni ha'Ma'agil "pray for rain." He told them to bring in the ovens for [roasting Korbanos] Pesachim, lest they dissolve (come apart in the great rain that will come).

והתפלל ולא ירדו גשמים עג עוגה ועמד בתוכה ואמר רבש"ע בניך שמו פניהם עלי שאני כבן בית לפניך נשבע אני בשמך הגדול שאיני זז מיכן עד שתרחם על בניך

(c)

He prayed, and rain did not fall. He drew a circle and stood inside, and said "Master of the world! Your children put their eyes on me, for I am like a child of the house in front of You. I swear in Your great name that I will not move from here until You have mercy on Your children!"

התחילו הגשמים מנטפין אמר לא כך שאלתי אלא גשמי בורות שיחין ומערות ירדו בזעף

1.

Drops of rain started to fall. He said "I did not request this, rather, rain [that will fill] Boros, Sichin and caves." [Rain] fell with anger.

אמר לא כך שאלתי אלא גשמי רצון ברכה ונדבה ירדו כתיקנן עד שעלו ישראל מירושלם להר הבית מפני הגשמים

2.

He said "I did not request this, rather, rain of desire (You want to help Yisrael), Brachah and good will." Rain began to fall properly, until Yisrael ascended from Yerushalayim to Har ha'Bayis due to the rain.

אמרו לו כשם שנתפללת עליהם שירדו כך התפלל שילכו להם אמר להן צאו וראו אם נמחית אבן הטועים:

(d)

They told him, just like you prayed for [rain] to fall, pray for it to go away! He said, go see if the rock of To'im (a very tall rock where people announce Aveidos that they found) was dissolved.

גמ' ר' יונה שמעון בר בא בשם ר"י דבר (שאפשר) [צ"ל שאיפשר] לך לומר עליו דיי היא ברכה.

(e)

(Gemara - R. Yonah citing Shimon bar Ba citing R. Yochanan): (It says "va'Harikosi Lachem Brachah Ad Bli Dai.") Something that you may not say about it "enough!", this is a Brachah. (OHR LI'YESHARIM)

רבי ברכיה ר' חלבו רב אבא בר עילאי בשם רב עד שיבללו שפתותיכם מלומר דיינו ברכה דיינו ברכה.

(f)

(R. Berachiyah citing R. Chelbo citing Rav Aba bar Ila'i citing Rav): [The verse means that Hash-m will send Brachah] until your lips wear out from saying "enough Brachah for us! Enough Brachah for us!"

[דף טז עמוד ב] הדא אמרה ערב פסחים היה

(g)

(He told them to bring in the Pesach ovens.) This shows that it was Erev (close to) Pesach.

ותני כן בעשרין ביה צמון כל עמא למיטרא ונחת לון:

(h)

Support (Beraisa in Megilas Ta'anis): On the 20th [of Adar] the entire nation needed water, and it came down for them. (It was within 30 days of Pesach, when we start expounding its laws. We explained this like AMUDEI YERUSHALAYIM.)

ונתפלל ולא ירדו גשמים.

(i)

(Mishnah): He prayed, and rain did not fall.

אמר רבי יוסי בי רבי בון שלא בא בענוה.

(j)

(R. Yosi bei R. Bun): This is because he did not come with humility.

א"ר יודן גיריא הדין (חונה) [צ"ל חוני] המעגל בר בריה דחוני המעגל הוה סמיך לחרבן בית מוקדשא נפק לטורא לגבי פעליי עד דו תמן נחת מיטרא עאל ליה למערתא

(k)

(R. Yudan Giriya): This Choni ha'Ma'agil [of our Mishnah] is the grandson of Choni ha'Ma'agil that was close to Churban [of the first] Beis ha'Mikdash. He went out to the mountain, to the workers. When he was there, rain came, and he entered a cave.

מן יתיב נם ודמך ליה ועבד שקיע בשינתיה שובעין שנין עד דחרב בית מוקדשא ואיתבני זמן תיניינות. לסוף שובעין שנין איתער מן שינתיה נפק ליה מן מערתא

(l)

When he sat there, he fell asleep. He was immersed in sleep for 70 years, until the Mikdash was destroyed and was built a second time. After 70 years he woke from his sleep and went out from the cave;

וחמא עלמא מחלף זוויי דהוות כרמי' עבידא זייתין זוויי דהוות זייתין עבידא זרעו. שאל ליה למדינתא אמר לון מה קלא בעלמא

1.

He saw that the world had changed. Places that used to be vineyards were producing olives. Places that used to produce olives were seeded [with crops]. He asked people "what is new in the world?"

אמרון ליה ולית את ידע מה קלא בעלמא אמר לון לא. אמרין ליה מאן את אמר לון חוני המעגל.

2.

They asked, you do not know what is new in the world? He said no. They said, who are you? He said, Choni ha'Ma'agil.

אמרון ליה שמענן דהוה עליל לעזרה והיא מנהרה עאל ואנהרת וקרא על גרמיה [תהילים קכו א] בשוב ה' את שיבת ציון היינו כחלמים:

3.

They said to him, we heard that when [Choni ha'Ma'agil] entered the Azarah, it illuminated. He entered, and it illuminated. He applied to himself "b'Shuv Hash-m Es Shivas Tziyon Hayinu k'Cholmim."

התחילו הגשמים מנטפין.

(m)

(Mishnah): Drops of rain started to fall.

אמרו לא באו אלו אלא להתיר נדרו של זה:

(n)

They said that they came only to permit his vow. (It did not help Yisrael.)

אמר לא כך שאלתי אלא גשמי בורות שיחין ומערות ירדו בזעף.

(o)

(Mishnah): He said "I did not request this, rather, rain [that will fill] Boros, Sichin and caves." [Rain] fell with anger.

תני שמואל כמפי הנוד:

(p)

(Shmuel): [Giant drops fell] like the opening of a barrel (HA'GAON RAV C. KANIEVSKY, SHLITA).

אמר לא כך שאלתי אלא גשמי רצון ברכה ונדבה ירדו כתיקנן עד שעלו ישראל מירושלם להר הבית מפני הגשמים.

(q)

(Mishnah): He said "I did not request this, rather, rain of desire, Brachah and good will." Rain began to fall properly, until Yisrael ascended from Yerushalayim to Har ha'Bayis due to the rain.

הדא אמרה הר הבית מקורה היה

(r)

This shows that Har ha'Bayis had a roof. (They did not go there because it was the highest place in Yerushalayim. Ein Eitam was higher (Zevachim 54b) - PF.)

ותני כן אסטיו לפנים מסטיו היה:

(s)

Support (Beraisa): It was a platform inside [the wall, which was inside an outer] platform.

אמרו לו כשם שנתפללת עליהן שירדו כך התפלל עליהם שילכו להם אמר להן צאו וראו אם נמחית אבן הטועים.

(t)

(Mishnah): They told him, just like you prayed for it to fall, pray for it to go away! He said, go see if the rock of To'im was dissolved.

מה עיסקה דהדא אבן הטועים אלא כל מאן דהוה מובד מילה הוה נסב לה מן תמן וכל דהוה משכח מילה הוה מייביל לה לתמן.

(u)

What was the matter of Even ha'To'im? Everyone who lost something would take it from there, for everyone who found something would bring it there.

אמר להן כשם שאי אפשר לאבן הזאת להימחות מן העולם כך א"א להתפלל על הגשמים שילכו להם אלא צאו והביאו לי פר של הודיות

1.

[Choni] told them, just like this rock cannot be wiped out from the world, so one cannot pray for rain to go away. Rather, go bring me a bull of thanks [to offer for a Todah];

ויצאו והביאו לו פר של הודיות וסמך שתי ידיו ואמר (רבונו) [צ"ל רבוני] הבאתה רעה על בניך ולא יכלו לעמוד בה הבאתה טובה על בניך ולא יכלו לעמוד בה אלא יהי רצון מלפניך שתביא רווחה

2.

They went and brought him a bull of thanks. He leaned his two hands on it, and said my Master - You brought evil (drought) on Your children, and they could not bear it. You brought good on Your children, and they could not bear it! Rather, it should be Your will to bring relief.

מיד נשבה הרוח ונתפזרו העבים וזרחה החמה ונתנגבה הארץ ויצאו ומצאו מדבר מלא כמהים.

3.

Immediately, a wind blew and scattered the clouds and the sun shone and the land dried. They went out and found a wilderness full of mushrooms (i.e. it was rain of Brachah).

שאלו את ר"א מאימתי מתפללין על הגשמים שילכו להם אמר להן כדי שיהא אדם עומד בקרן העופל ומשקשק את רגליו בנחל קדרון

(v)

They asked R. Eliezer from when we pray for rain to go away. He said, in order that a man stands in Keren Ofel (a high rock), and he can shake his feet in Nachal Kidron (the river rose to there. This would never happen!)

אבל בטוחים אנו בבעל הרחמים שאינו מביא מבול לעולם מה טעמא [ישעי' נד ט] כי מי נח זאת לי אשר נשבעתי מעבור מי נח עוד על הארץ:

1.

Rather, we rely on the Master of mercy, that He will not bring a flood on the world. What is the source? "Ki Mei No'ach Zos Li Asher Nishbati me'Avor Mei No'ach Od Al ha'Aretz."

i.

Note: It is not clear why we need a verse from Navi. Bereishis 9:11-17 mentions six times Hash-m's Bris not to destroy the world again through a flood! Perhaps a Shevu'ah is stronger. If one side annuls a Bris, the other side need not keep it. However, the Bris about a flood does not have any obligations that man must fulfill!

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF