תענית דף טז. א

במה נחלקו רבי לוי בר חמא ורבי חנינא בסוגיין?

למה נותנין אפר בראש כל אחד ואחד למה יוצאין
לבית הקברות
מהו שם הר המוריה
חד אמר שחשובין אנו לפניך כאפר שחשובין אנו לפניך כמתים הר שיצאה ממנו
תורה לישראל [1]
וחד אמר כדי שיזכור לנו
אפרו של יצחק [2]
כדי שיבקשו עלינו המתים רחמים [3] הר שיצא ממנו
מורא לעכו"ם
-------------------------------------------------

[1] כדכתיב "כי מציון תצא תורה" וכן כתיב בכהנים "יורו משפטיך ליעקב" ולשכת הגזית שבה עמדו הנביאים המוכיחים לישראל נמצאת שם. לישנא אחרינא הוא הר סיני, וע' גם בתוס' (ד"ה הר).

[2] ולטעם זה לא מועיל אם ניתן עפר סתם, דאף שהוא נקרא ג"כ בשם אפר, מ"מ אינו מזכיר את אפר יצחק - דלזה בעינן דוקא אפר של דבר הנשרף. וכתבו התוס' (בד"ה אפר), דבעינן דוקא אפר הנשרף מעצמות אדם. אולם לטעם שהרי אנחנו חשובים לפניך כאפר ה"ה שעפר סתם מהני לזה.

[3] ולטעם זה לא מועיל אם ילכו לבתי קרבות של עכו"ם, אולם לטעם ראשון שהרי אנו חשובים לפניך כמתים, ה"ה דמהני כשיוצאים לקברי עכו"ם.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף