1)

TOSFOS DH KE'TANA'I AVDEI KOHANIM HAYU

תוס' ד"ה כתנאי עבדי כהנים היו

(Summary: Tosfos cites the source of the Machlokes, and reconciles the inference from there with the current Sugya.)

משנה היא פרק שני דערכין (דף י.).

(a)

Source: It is a Mishnah in the second Perek of Erchin (Daf 10a).

ותימה, דהכא מסקינן ד'כ"ע עיקר שירה בפה' ,והתם קתני רישא ד'חליל מכה בשמונה ימי החג' ,ואי אפשר בלא שבת?

(b)

Question: Here the Gemara concludes that all parties hold 'Ikar Shirah be'Peh', whereas there the Reisha states that 'The flute is played on all eight days of Sukos', and this is impossible without Shabbos?

וי"ל, דהוה מפרש הטעם משום דאין שבות במקדש

(c)

Answer #1: The reason for this is because of the principle 'Ein Sh'vus ba'Mikdash'.

ובירושלמי פריך, ומשני רישא רבי יוסי בר' יהודה היא.

(d)

Answer #2: The Yerushalmi (at the beginning of the Perek) asks the Kashya and it answers by establishing the Reisha like Rebbi Yossi b'Rebbi Yehudah.

2)

TOSFOS DH MA'ALIN MI'DUCHAN

תוס' ד"ה מעלין מדוכן

(Summary: Tosfos queries Rashi's explanation.)

ראוהו עומד על הדוכן עם הלוים, אין צריך לבדוק אחריו, לא להשיאו מיוחסת וליתן לו מעשר ראשון, דודאי לוי הוא, שמפני דבר זה לא הרגילו עבדים לעמוד שם, כך פירש בקונטרס.

(a)

Explanation #1: If they saw him standing on the Duchen together with the Levi'im, it is not necessary to check on him, neither with regard to marrying a Kasher Yisre'elis nor with regard to giving him Ma'aser Rishon (Rashi).

משמע שרוצה לומר דפליגי בהכי- דמר סבר אין להעמיד עבדים וישראלים לדוכן, דחיישינן שמא יעלום ליוחסין ולמעשר, ומר סבר לא חיישינן למעשר, אבל חיישינן ליוחסין ...

1.

Inference: Rashi is apparently saying that this is the basis of their Machlokes - One holds that one may not place Avadim and Yisre'elim on the Duchen, because we are afraid that they may elevate them to Yuhsin and Ma'aser, the other holds that we are not concerned about Ma'aser, only Yuchsin ...

ומר סבר אף ליוחסין לא חיישינן.

2.

Inference (cont.): Whereas according to the third opinion, we are concerned about Yuchsin either.

ואין הלשון משמע כן - דקאמר 'והכא בהא קא מיפלגי- מר סבר הכי הוה מעשה, ומ"ס הכי הוה מעשה' ...

(b)

Refutation: The Lashon however, does not imply this, since it says 'And here they argue over the following - 'One holds that this is what occurred, and the other, that this is what occurred' ...

משמע שהמעשר אין תלוי בהעלאה, אלא העלאה תלויה במעשר, דמר סבר הכי הוה מעשה -שהלוים היו בקיאים בכלי שיר, ומר סבר עבדים היו בקיאים יותר מן הכל, והעמידום.

(c)

Explanation #2: This implies that the Ma'aser is not dependent upon the going up (to the Duchen), but rather that the going up is dependent upon the Ma'aser, inasmuch as one of them holds that the Levi'im were expert musicians, whilst the other one holds that the Avadim were the greatest experts of them all, so they appointed them.

ומיהו פרק שני דערכין (דף יא. ושם) משמע כפירש הקונטרס - דגרס 'והכא במעלין מדוכן למעשרות וליוחסין קמיפלגי' .

(d)

Support #1 (for Explanation #1): The second Perek of Erchin however, (Daf 11a & 11b) supports Rashi, where the text reads 'And here they are arguing over whether one may elevate from the Duchen to Ma'asros and to Yuchsin'.

ומיהו גם לפי מה שפירשתי שם, יש לישבו.

1.

Support #2 (for Explanation #1): However one can also explain it according to what Tosfos explained there.

3)

TOSFOS DH LI'MECHATZATZRIM V'LI'MESHOR'RIM

תוס' ד"ה למחצצרים ולמשוררים

(Summary: Tosfos disagrees with Rashi's interpretation of the proof.)

והכא לא כתיבי 'כלים' ,וחצוצרות לא 'כלי שיר' נינהו, שהם לתקיעות התמידין והמוספין, כך פירש בקונ'.

(a)

Explanation #1: Here the Pasuk does not write "Keilim", and trumpets are not considered 'instruments', since they are for the Teki'os of the Temidin and the Musafin (Rashi).

ותימ', קרא גופיה כתוב "בכלי שיר" -דקרא הכי כתיב בדברי הימים (ב' ה') גבי שלמה...

(b)

Question: The Pasuk specifically mentions "instruments", when it writes in Divrei ha'Yamim 2 , Perek 5), in connection with Sh'lomoh ...

"כאחד למחצצרים ולמשוררים להשמיע קול אחד להלל ולהודות לה' ,וכהרים קול בחצוצרות ובמצלתים ובכלי השיר ובהלל לה' כי טוב כי לעולם חסדו? "

1.

Quote: "There was unison among the trumpeters and the singers, sounding out in one voice to give praise and thanksgiving to Hashem; and when the sound of the trumpets and cymbals and other musical instruments sounded out with praise of Hash-m for He is good, for His kindness is forever"?

וי"ל, דדייק מדחלקם לב' הילולים...

(c)

Explanation #2: The Gemara extrapolates from the fact that the Pasuk divided them into two 'Hilulim' ...

דמעיקרא כתיב גבי שירה בפה "להשמיע קול אחד להלל להודות לה' ,ולבתר הכי כתיב גבי כלי השיר "ובהלל לה' ... "

1.

Explanation #2 (cont.): When initially, it writes - in connection with Shirah be'Peh "To make heard one voice to praise and to give thanks to Hash-m"; and then it writes - in connection with the instruments "And with praise to Hash-m" ...

שמע מיניה, דעיקר שירה בפה, וכלי השיר לבסומי קלא.

2.

Explanation #2 (concl.): This proves that the main Shirah is with the mouth, and the instruments are merely to enhance the sound.

4)

TOSFOS DH MI'BLA'EI MICHNE'SEI KOHANIM U'ME'HEMYANEIHEM

תוס' ד"ה מבלאי מכנסי כהנים ומהמייניהן

(Summary: Tosfos queries the fact that the Tana omits the Kutones.)

תימה, דלא חשיב נמי כתונת, שגם היא היתה של שש?

(a)

Question: Why does the Tana not also list the KUtones (the tunic) which was also made of linen (See Hagahos ve'Tziyunim)?

5)

TOSFOS DH SHE'ALEIHEN HA'LEVI'IM OMDIN BI'CHELEI SHIR

תוס' ד"ה שעליהן הלוים עומדין בכלי שיר

(Summary: Tosfos clarifies Rashi's distinction between the Duchen of the Simchas Beis ha'Sho'eibah and that of the Shir of the Korbanos.)

לשמחת בית השואבה, אבל דוכן לשיר דקרבן אצל המזבח היה, כך פירש בקונט'.

(a)

Clarification: For the Simchas Beis ha'Sho'eivah, because the Duchen for the Shir of the Korban was placed beside the Mizbe'ach (Rashi.

ובמס' מדות (פ"ב מ"ו) תנן ומייתי לה בפ"ק דיומא (דף טז.) - ראב"י אומר 'מעלה היתה שם גבוהה אמה, ודוכן נתון עליה' ...

1.

Source: And the Mishnah in Maseches Midos (2:6), which in turn, is cited in the first Perek of Yoma (Daf 16a) states) cites Rebbi Eliezer ben Ya'akov, who says 'There was a step one Amah high, on which the Duchen was placed ...

ואותה מעלה היתה בין עזרת ישראל לעזרת כהנים . '

2.

Source (cont.): And that step was placed between the Ezras Yisrael and the Ezras Kohanim'.

51b----------------------------------------51b

6)

TOSFOS DH KARA HA'GEVER V'HE'IRU V'TAK'U

תוס' ד"ה קרא הגבר תקעו והריעו ותקעו

(Summary: Tosfos explains why the water did not become Pasul be'Linah.)

תימה, דמשמע שמקרות הגבר הולכין לשאוב מים ,וא"כ היו נפסלין בלינה... ?

(a)

Question: This implies that they went to draw the water when the cock crowed, in which case it would have been Pasul be'Linah (at dawn-break)? ...

דע"כ לא פליגי פ"ב דזבחים (דף כ.) אלא לענין קידוש ידים ורגלים מקרות הגבר ועד צפרא [אי] פסלא בלינה או לא ...

(b)

Proof: Since they clearly only argue in the second Perek of Zevachim (Daf 20a) with regard to washing the hands and feet between the time that the cock crows and morning, whether it is Passul be'Linah or not ...

אבל מי הכיור (עצמו) נפסלין בעמוד השחר ,כדמוכח התם ...

1.

Proof (cont.): But regarding the water of the Kiyor itself definitely becomes Pasul with dawnbreak, as is evident there ...

ואפי' סילקן מן הכיור אחר קרות הגבר, הדר משקע ליה?

2.

Proof (concl.): And even if they removed the water from the Kiyor after the cock crowed, they would lower it (the Kiyor) again?

וי"ל, דשוהין היו בתקיעות ובתרועות, ובהפיכת פניהם למערב וגם בחזרה לאחר מילוי, והיה מאיר היום קודם שיגיעו לעזרה...

(c)

Answer: They would wait with the Teki'os and the T'ru'os, and with turning their faces towards the west, and with returning after filling the water, so that the sun shone before they reached the Azarah ...

ועד שיקדשן בכלי, לא הוכשרו ליפסל בלינה, כדתנן פרק חטאת העוף במסכת מעילה (דף י.) גבי נסכים.

1.

Answer (cont.): And until they sanctified the water in a K'li it was not eligible to become Pasul be'Linah, as we learned in the Mishnah in Perek Chatas ha'Of, in Maseches Me'ilah (Daf10a) in connection with the Nesachim.

ואף על פי שהצלוחית היתה מקודשת...

(d)

Implied Question: And even though the bottle was sanctified ...

מכל מקום אין כלי שרת מקדשין בחוץ אלא בפנים.

(e)

Answer: K'lei Shareis do not render Kodesh outside (the Azarah) only inside.

7)

TOSFOS DH V'HAYU BAH K'TADRA'OS SHEL ZAHAV K'NEGED SHIV'IM V'ECHAD ZEKEINIM

תוס' ד"ה והיו בה ע"א קתדראות של זהב כנגד ע"א זקנים

(Summary: Tosfos reconciles Rebbi Yehudah with his own opinion in Sanhedrin.)

פירוש סנהדרין.

(a)

Clarification: This means the Sanhedrin.

תימה, הא דתנן פרק קמא דסנהדרין (דף ב. ושם) 'סנהדרי גדולה היתה של שבעים ואחד;' רבי יהודה אומר 'שבעים' ...

(b)

Introduction to Question: The Mishnah in the first Perek of Sanhedrin (Daf 2a) states 'The Sanhedrei Gedolah comprised seventy-one (Zekeinim); Rebbi Yehudah holds seventy' ...

[וא"כ, ה"ל לעשות רק שבעים קתדראות]?

1.

Question: In which case they should have prepared only seventy seats?

ומתוך כך צריך לפרש שאותה קתדרא היתה למופלא שבב"ד ולא היה מן החשבון ...

(c)

Answer: Consequently, we must say that the extra seat was for the 'Mufla' (the

דאי לאו הכי, קשיא דרבי יהודה אדרבי יהודה.

(d)

Proof: Because if it were not so, Rebbi Yehuda would contradict himself.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF