שבועות דף ל"ד ע"א

בסוגי ממונות דלהלן האם נוהגת שבועת העדות או לא?

בעדות מטלטלין בעדות קרקע בעדות קנס
לר' אליעזר [1] נוהגת לסתמא דגמ': נוהגת
לר' יוחנן: אינה נוהגת
נוהגת
לר' עקיבא נוהגת אינה נוהגת אינה נוהגת

שבועות דף ל"ד ע"ב

האומר לחבירו: מינה מניתי לך בצד עמוד פלוני, ואמר לו כדלהלן, ובאו עדים שכן עבר שם,
האם הוחזק כפרן?

אמר: לא עברתי בצד עמוד פלוני אמר: לא עברתי בצד עמוד פלוני מעולם
לריש לקיש הוחזק כפרן הוחזק כפרן
לרב נחמן לא הוחזק כפרן [2] הוחזק כפרן
לרבא לא הוחזק כפרן לא הוחזק כפרן [3]

בשבועות דלהלן, האם עשה מושבע כנשבע ומזיד כשוגג אליבא דר' שמעון למסקנא?

מושבע מאחרים כמושבע מעצמו מזיד כשוגג
בשבועת הפקדון עשה [4] לא עשה [5]
בשבועת העדות עשה עשה [6]

-------------------------------------------------

[1] ר' אליעזר לעיל [דף ל"ג ע"ב] יליף שבועת העדות משבועת הפקדון דבשניהם נאמר או, לומר לך כמו ששבועת הפקדון אינה נוהגת אלא בממון כך שבועת העדות. והסיקה הגמ' כאן שר' עקיבא ג"כ סומך על האואין דר"א, ואיכא בינייהו כדלהלן.

[2] כיון שיכול לומר שאפי' שמעידים העדים שכן עבר בצד עמוד פלוני, מ"מ כונתו היא שעל ענין עסק הלואה זו לא עבר, דהא לא אמר שמעולם לא עבר שם, אבל אם יאמר שמעולם לא עבר שם איה"נ דלרב נחמן הוא מוחזק כפרן.

[3] ס"ל לרבא דכיון שכל מלתא דלא רמיא עליה דאיניש עביד לה ולאו אדעתיה, א"כ לא חשיב משקר בזה שאמר שלא עבר ליד עמוד פלוני מעולם.

[4] דכיון דאית ליה גזרה שוה דתחטא תחטא וילפינן פקדון מעדות, ובעדות כתוב להדיא שמושבע מפי אחרים חייב א"כ ה"ה בפקדון.

[5] גמר ממעילה, דיש יותר דברים שדומה שבועת הפקדון למעילה מאשר לשבועת העדות

[6] לא ילפינן לשבועת העדות בחזרה בגז"ש מפקדון שלא לעשות מזיד כשוגג, דכיון שבכל הפרשיות הכתובות גבי שבועת העדות כתוב בהם: ונעלם, ובשבועת העדות לא כתוב, וא"כ ע"כ שחייב בה מזיד כשוגג.

עוד חומר לימוד על הדף