SHEVUOS 35 (15 Teves) - dedicated by Dr. Moshe and Rivka Snow in memory of Rivka's mother, Rebbetzin Leah bas Rav Yosef (Rabinowitz), the Manostrishtcher Rebbetzin, whose Yahrzeit is 15 Teves.

שבועות דף ל"ה ע"א

המשביע עדים או המקלל באופנים דלהלן, האם חייב?

בשם המיוחד בכינוי
המשביע חייב חייב
המקלל חייב לר' מאיר: חייב
לחכמים: פטור

שבועות דף ל"ה ע"ב

אותיות הטפילות לשם השם מלפניו או מלאחריו, האם נמחקים?

לפניו לאחריו
לת"ק נמחקים נמחקים
לאחרים נמחקים אינם נמחקים

השמות האמורים במיכה (שופטים פרקים י"ז י"ח), האם הם קודש או חול?

שמות הוי"ה שמות אלהי"ם [1]
לת"ק חול חול
לר' אליעזר קודש חול

בפסוקים האמורים להלן בשיר השירים, האם שם שלמה שם הוא קודש או חול?

האלף לך שלמה ומאתים וכו' הנה מטתו שלשלמה וכו'
לת"ק חול [2] קודש
ליש אומרים קודש [3] חול

-------------------------------------------------

[1] מלבד הפסוק [שופטים י"ח ל"א] כל ימי היות בית האלהי"ם בשילה, [ומימרא זו ת"ק לא חולק עליה].

[2] ופירוש הפסוק, שמתוך אלף ומאתים איש נתונים לך - שלמה אלף לעבודתך, ומאתים [שהם שישית] יהיו רבנן שפטורים מעול עבודתך - ועי' ריטב"א.

[3] הכריחה הגמ' מדברי שמואל ששיטת הי"א היא לומר שפסוק זה קודש וגורסים בדבריהם: זה קודש וזה חול.

עוד חומר לימוד על הדף