שבועות דף י"ג ע"א

לרבי, על איזה עבירות מכפר יו"כ ואיזה לא?

כל עבירות שבתורה פורק עול, מגלה פנים, מפר ברית
יו"כ בלא תשובה מכפר אינו מכפר
יו"כ עם תשובה מכפר מכפר

לרבנן, בזמנים דלהלן על איזה עבירות מתכפר לו ואיזה לא?

כל עבירות שבתורה פורק עול, מגלה פנים, מפר ברית
יו"כ בלא תשובה אינו מכפר אינו מכפר
יו"כ עם תשובה מכפר אינו מכפר
תשובה ומיתה [1] מכפר מכפר
מיתה ויו"כ בלא תשובה מכפר [2] אינו מכפר

מה ההבדל בין כפרת עיצומו של יו"כ לבין כפרת שעיר המשתלח? [תד"ה דעבד].

עיצומו של יום שעיר המשתלח
לתי' א' בתוס' אינו מכפר [3] מכפר כל היום
לתי' ב' בתוס' מכפר קצת כל היום [4] מכפר הכל רק עד שילוחו
לתי' ג' בתוס' מכפר לגמרי למוצאי יו"כ מכפר לגמרי מיד

שבועות דף י"ג ע"ב

ישראל וכהנים, במה מתכפרים בעבירות דלהלן?

בשאר עבירות בטומאת מקדש וקדשיו
לר' יהודה בשעיר המשתלח כהנים: בפר
ישראלים: בשעיר הפנימי
לר' שמעון כהנים: בוידוי הפר
ישראלים: בוידוי שעיר המשתלח
כהנים: בדם הפר
ישראלים: בדם שעיר הפנימי

-------------------------------------------------

[1] רבנן לומדים לפסוק הכרת תכרת וכו' שלא מיירי ביו"כ, ולכך הכל תלוי במיתה ותשובה ולא ביו"כ, ותשובה בלא מיתה או מיתה בלא תשובה אינם מכפרים על השלוש העבירות הנ"ל.

[2] כן פירש רש"י בסד"ה לרבנן, ועי' בתד"ה ועומד, שמה שאמרו שמיתה מכפרת, היינו עם היסורים שלאחר המיתה. ולרבי מיתה ויוה"כ בלא תשובה ממרקים לגמרי בשאר עבירות.

[3] הנה הוקשה לתוס' למה מוקמינן שעשה המלאכה או אכל סמוך לשקיעת החמה, נוקמא שעבר או אכל אחר הקרבת השעיר, ותירצו דשעיר המשתלח מכפר כל היום אפי' לאחר שקרב, משמע שבלי השעיר המשתלח אינו מתכפר.

[4] וזה הטעם שלא שייך כרת גמור, אבל שעיר המשתלח איה"נ מכפר רק עד שילוחו ולא אח"כ.

עוד חומר לימוד על הדף