שבועות דף ח' ע"א

האם נזיר הוא חוטא? [תד"ה ולרבי].

נזיר שלא נטמא נזיר שנטמא
לרבנן אינו חוטא אינו חוטא
לר' אלעזר הקפר אינו חוטא הוא חוטא

שבועות דף ח' ע"ב

להו"א במסכת כריתות ששעיר המשתלח מכפר לגמרי באיזה אופנים מיירי [1]? [תד"ה מאי].

כשנודע לו ספק קודם יו"כ כשנודה לו רק אחר יו"כ
לתי' א' בתוס' מכפר לגמרי אינו מכפר
לתי' ב' וג' בתוס' [2] מכפר לגמרי מכפר לגמרי

-------------------------------------------------

[1] פירוש, דהא לכאורה קשה דהרי גם בשעיר המשתלח כתוב ולכל חטאתם שמשמע דאתי לכלל חטאת ואינו מכפר לגמרי, והעמידו תוס' בכמה תרוצים את ההו"א מתי ולמה מכפר לגמרי.

[2] וביארו תוס' שבשעיר המשתלח אין לדרוש לכל חטאתם וכו', כיון שמכפר על כמה עבירות, או מצד שמצאנו שיש בו עדיפות שתולה גם כשנודע לו סמוך לשקיעת החמה כשאין אפשרות להביא קרבן.

עוד חומר לימוד על הדף