שבועות דף ה' ע"א

התנאים דלהלן, כיצד דורשים את הפסוקים בכלל ופרט או בריבוי ומיעוט?

בשני כללות הסמוכים בשני כללות המרוחקים
לר' עקיבא ור' יוסי בר' יהודה בריבוי ומיעוט וריבוי בריבוי ומיעוט וריבוי
לרבי ותנא דבי ר' ישמעאל בריבוי ומיעוט וריבוי בכלל ופרט וכלל
לרבנן דרבי ולאמרי במערבא בכלל ופרט וכלל בכלל ופרט וכלל

מהו הביאור: שתים שהן ארבע בפנים ושתים שהן ארבע בחוץ? [תד"ה שתים].

בפנים בחוץ
לרש"י כאן הכנסות [1] הוצאות
לרש"י בשבת וריב"א [2] הוצאות והכנסות דבעה"ב הוצאות והכנסות דעני
לועוד י"ל בתוס' [3] הוצאות והכנסות דחיוב הוצאות והכנסות דפטור
בפנים - שתים שהן ארבע בחוץ - שתים שהן ארבע
לרש"י כאן הכנסות דחיוב דעני ודבעה"ב הכנסות דפטור דעני ודבעה"ב הוצאות דחיוב דעני ודבעה"ב הוצאות דפטור דעני ודבעה"ב
לרש"י בשבת הוצאה והכנסה דחיוב דבעה"ב הוצאה והכנסה דפטור דבעה"ב הוצאה והכנסה דחיוב דעני הוצאה והכנסה דפטור דעני
לריב"א הוצאה דחיוב ודפטור דבעה"ב הכנסה דחיוב ודפטור דבעה"ב הוצאה דחיוב ודפטור דעני הכנסה דחיוב ודפטור דעני
לועוד י"ל בתוס' הוצאות דחיוב דעני ודבעה"ב הכנסות דחיוב דעני ודבעה"ב הוצאות דפטור דעני ודבעה"ב הכנסות דפטור דעני ודבעה"ב

שבועות דף ה' ע"א

כיצד משכחת לה שתים שהן ארבע בחוץ ובפנים שהם שמונה [4] רק בהוצאות? [תד"ה והא].

דבעל הבית דעני
בחיוב חטאת עקר בעה"ב והוציא והניח ביד העני עקר עני מבפנים והוציא והניח
פטור אבל אסור שיכול לבוא לחיוב חטאת עקר בעה"ב והוציא, ונטל העני מידו והניח עקר בעה"ב, ונטל העני מידו והוציא והניח
פטור אבל אסור שלא יכול לבוא לחיוב חטאת עקר בעה"ב, ונטל העני מידו והוציא והניח עקר בעה"ב והוציא, ונטל העני מידו והניח
פטור ומותר עקר עני מבפנים והוציא והניח עקר בעה"ב והוציא והניח ביד העני

שבועות דף ה' ע"ב

מראות נגעים שנים שהם ארבע, מה צבעם?

אבות תולדות
בהרת עזה כשלג כסיד ההיכל [5]
שאת כצמר לבן כקרום ביצה

-------------------------------------------------

[1] ובטבלא הסמוכה נפרט מה הן השתים שהן ארבע, ועיקר החילוק בין חיוב לפטור הוא כך, דכדי להתחייב בהוצאה או בהכנסה - בחטאת, צריך שאדם אחד יעשה את עקירת החפץ ואת הנחתו ברשות אחרת, ויש בזה ארבעה אופנים: א'. בעה"ב עוקר מאצלו ומוציא ומניח. ב'. בעה"ב עוקר מבחוץ ומכניס ומניח. ג'. העני עוקר מאצלו ומכניס ומניח. ד' העני עוקר מבפנים ומוציא ומניח. ויש עוד ארבע אופנים של הוצאות והכנסות דפטור, והיינו באופן שאחד עשה עקירה והשני עשה הנחה, [ובמסכת שבת פרכינן שיש ח' אופנים כאלה ולא רק ארבע].

[2] פירוש, דרש"י וריב"א לא נחלקו שבפנים קאי הבעה"ב ובחוץ העני, ורק נחלקו בפירוש שנים שהן ארבע כמו שמפורט בטבלא הסמוכה.

[3] פירוש, ההגדרה בפנים הוא מה שמביא קרבן בפנים, והוא על שתים - הוצאות שהן ארבע - הכנסות - דחיוב, ודבחוץ הם הוצאות והכנסות דפטור שאין מביא עליהם קרבן.

[4] בתוס' לפנינו לא מפורט הדבר, ועי' בתוס' רא"ש שביאר את ארבע יציאות דבעה"ב והוא לפי פירוש ריב"א בשבת. והוספנו כאן גם את ארבע יציאות דעני, והכל מבואר היטב בסוגיא בריש מסכת שבת.

[5] והגם שהיא תולדה של בהרת, מ"מ אין צבעה לבן כ"כ כמו האב שאת, דצמר לבן הוא יותר לבן מסיד ההיכל. ולהיות שסיד ההיכל לבן יותר מקרום ביצה לכך סיד ההיכל הוא תולדה של בהרת וקרום ביצה תולדת של שאת.

עוד חומר לימוד על הדף