שבועות דף ג' ע"א

מה הדין המקיף, (וה"ה להשחית פאת זקן), באופנים דלהלן? [תד"ה ועל].

בניקף בר חיובא בניקף לאו בר חיובא
במקיף בר חיובא חייב לרב הונא: חייב
לרב אדא: פטור
במקיף לאו בר חיובא חייב חייב

המגלח כמה פאות זקנו באופנים דלהלן, כמה חייב? [תד"ה חדא].

בהתראה אחת בבת אחת בכמה התראות
לרבנן במכות חייב על כל פאה חייב על כל פאה
לר' אליעזר במכות חייב רק אחת חייב על כל פאה

הנשבע כדלהלן לשקר, האם חייב קרבן שבועה?

בלשעבר - אכלתי ולא אכלתי בלהבא - אוכל ולא אוכל
לר' ישמעאל פטור חייב
לר' עקיבא חייב חייב

לתנאים דלהלן איזה ידיעה בעי בתחילה כדי לחייב קרבן בטומאה? [תד"ה אי].

לבבלי לירושלמי
לרבי לפחות ידיעת בית רבו לפחות ידיעת בית רבו
לר' ישמעאל לא בעי ידיעה כלל לפחות ידיעת בית רבו

שבועות דף ג' ע"ב

האם לוקים על הלאוים דלהלן?

לאו שאין בו מעשה לאו הניתק לעשה
לר' יהודה לוקים עליו אין לוקים עליו
לר' יעקב אין לוקים עליו לוקים עליו

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף