שבועות דף ב' ע"א

מה הן שבועות שתים שהן ארבע?

שנים - להבא שהן ארבע - לשעבר
להטיב שבועה שאוכל שבועה שאכלתי
להרע שבועה שלא אוכל שבועה שלא אכלתי

מה הן ידיעות הטומאה שתים שהן ארבע?

שנים - בהעלם אחד שהן ארבע - בזכור הטומאה
במקדש ונכנס למקדש ונעלם שזה מקדש
בבשר קודש ואכל קודש ונעלם שזה קודש

מה הן יציאות השבת שתים שהן ארבע?

שתים - הוצאות שהן ארבע - הכנסות
לעומד בחוץ שהוציא חפץ מבפנים שהכניס חפץ מבחוץ
לעומד בפנים שהוציא חפץ לחוץ שהכניס חפץ לבפנים

מה הם מראות נגעים שנים שהם ארבע?

שנים - אבות שהם ארבע - תולדות
הראשונה שאת ספחת - תולדת שאת
השניה בהרת ספחת - תולדת בהרת

הנטמא ונעלם ממנו ואכל קודש או נכנס למקדש באופנים דלהלן, מה דינו?

כשיש ידיעה בסוף כשאין ידיעה בסוף
כשיש ידיעה בתחילה עולה ויורד מכפר שעיר יו"כ הפנימי ויו"כ - תולים
כשאין ידיעה בתחילה שעיר יו"כ החיצון (מוסף) ויו"כ - מכפרים שעירי רגילים ושעיר ראש חודש (מוספים) - מכפרים, (לר' יהודה)

שבועות דף ב' ע"ב

על מה מכפרים שעירי המוספים דלהלן?

שעיר יו"כ החיצון שעירי הרגלים שעירי ראשי חדשים
לר' יהודה אין ידיעה בתחילה ויש בסוף אין ידיעה לא בתחילה ולא בסוף אין ידיעה לא בתחילה ולא בסוף
לר' שמעון אין ידיעה בתחילה ויש בסוף אין ידיעה לא בתחילה ולא בסוף טהור שאכל את הטמא
לר' מאיר על שלושת הדברים [1] על שלושת הדברים על שלושת הדברים
לר' שמעון בן יהודה בשם ר' שמעון על שלושת הדברים אין ידיעה לא בתחילה ולא בסוף וטהור שאכל את הטמא טהור שאכל את הטמא

כיצד כפרת ישראל והכהנים בשאר עבירות (מלבד טומאת מקדש וקדשיו [2])?

הישראלים כה"ג ושאר הכהנים
לתנא קמא וידוי [3] שעיר המשתלח וידוי שעיר המשתלח
לר' שמעון וידוי שעיר המשתלח וידוי פר הפנימי

המגלח פאת ראשו או פאת זקנו באופנים דלהלן, האם חייב? [תד"ה חייב].

בתער במספרים כעין תער
פאת ראשו חייב חייב
פאת זקנו חייב פטור

-------------------------------------------------

[1] ר"ל על שלושת הדברים שהזכיר ר' שמעון, וכן להלן.

[2] ר"ל דגבי מקדש וקדשיו לתלות ביש ידיעה בתחילה ולא בסוף לכו"ע חלוקים ישראלים מכהנים, שישראלים תולה להם בשעיר הפנימי (בדם שלו) והכהנים תולה להם בפר יו"כ (בדם שלו).

[3] הגם שת"ק לא הזכיר להדיא וידוי, מ"מ מדברי ר' שמעון נלמד לת"ק.

עוד חומר לימוד על הדף