מכות דף כ"ד ע"א

איזה י"א מצות כלליות שהעמיד עליהם דוד את כל התורה?

הפסוק כדוגמת מי
א הולך תמים אברהם אבינו
ב פועל צדק אבא חלקיהו
ג דובר אמת בלבבו רב ספרא
ד לא רגל על לשונו יעקב אבינו
ה לא עשה לרעהו רעה שלא יורד לאומנות חבירו
ו חרפה לא נשא על קרובו המקרב את קרוביו
ז נבזה בעיניו נמאס חזקיהו המלך
ח יראי ה' יכבד יהושפט המלך
ט נשבע להרע ולא ימיר ר' יוחנן
י כספו לא נתן בנשך שלא לוקח ריבית מעכו"ם
יא שוחד על נקי לא לקח כר' ישמעאל בר' יוסי

איזה שש מצוות כלליות שהעמיד עליהם ישעיהו את כל התורה?

הפסוק כדוגמת מי
א הולך צדקות אברהם אבינו
ב דובר מישרים שאינו מקניט חבירו ברבים
ג מואס בבצע מעשקות ר' ישמעאל בן אלישע
ד נוער כפיו מתמוך בשוחד ר' ישמעאל בר' יוסי
ה אוטם אוזנו משמוע דמים שאינו שומע זילותא דצורבא דרבנן
ו עוצם עיניו מראות ברע שאינו מסתכל בנשים וכו'

איזה שלוש מצוות כלליות שהעמיד עליהם מיכה את כל התורה?

הפסוק כנגד
א עשות משפט הדין
ב אהבת חסד גמילות חסדים
ג הצנע לכת עם אלקיך הכנסת כלה והוצאת המת

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף