1)

TOSFOS DH L'MAI

תוספות ד"ה למאי

(SUMMARY: Tosfos explains why a practical difference was only stated regarding wax.)

פשיטא ליה להש"ס שהיו מכירין השעוה והעטרן כדאמרינן שעוה קירותא לכך קאמר למאי נ"מ למקח וממכר שאם נדר לתת לחבירו שעוה יתן לו פסולתא דדובשא ואין יכול לכופו לתקן לו וכן עיטרן

(a)

Explanation: It is obvious to the Gemara that they recognized wax and tar, as we state that "Shavah" means "Kirusa." This is why it says that the difference is regarding buying and selling. If he vowed he would give his friend Shavah, he can give him beeswax. He cannot force him to purify it for him. The same applies to tar.

אבל לעיל דקאמר מאי לכש שוכא דארזא לא קאמר למאי נ"מ לפי שלא היו מכירין בשם לכש ומפרש שהוא שוכא דארזא

1.

Explanation (cont.): However, when the Gemara earlier says, "What is Lechesh? It is Shucha d'Arza" it does not discuss the practical difference, because they did not know it as Lechesh. It merely explains that it is Shucha d'Arza.

2)

TOSFOS DH MIPNEI

תוספות ד"ה מפני

(SUMMARY: Tosfos discusses using candles that are invalid because they do not draw the oil well.)

שמעתי ממהר"א זצ"ל ששמע באם שיש רק נר א' כשר בבית ע"י זה יזכור ולא יטה שאר נרות שבחדר ושבמרתף

(a)

Opinion #1: I heard from Rabeinu Avraham who heard that if there is only one valid candle in the house, he will remember through this candle not to tip the other candles in the room and basement.

ור"ש מקוצי אומר דבר שיכול לעשות בלא נר כגון להוציא יין מן החבית מותר להשתמש לאור כל נר [תוספות ישנים]

(b)

Opinion #2: The Sar from Coucy says that if a person can do something without the light of the candle, for example to take wine out of a barrel, he can use the light of any candle (even that which we suspect he will tip, as for this task he does not need light).

3)

TOSFOS DH CHEILEV

תוספות ד"ה חלב

(SUMMARY: Tosfos notes that fish innards and fish oil have two different laws.)

קרבי דגים לאו היינו שמן דגים דשמן דגים שרי ליה מתני' בעיניה (לקמן דף כד:)

(a)

Explanation: The innards of fish is not fish oil, as the Mishnah later (24b) states explicitly that fish oil can be used.

4)

TOSFOS DH SIMCHAS

תוספות ד"ה שמחת

(SUMMARY: Tosfos discusses whether Meilah applies in our case.)

תימה היכי שרי להדליק והא לאו צורך קרבן הוא ואמר בפ"ב דקידושין (דף נד. ושם) בגדי כהונה שבלו מועלין בהן

(a)

Question: This is difficult. How is it permitted to light it? It is not needed for a sacrifice! The Gemara in Kidushin (54a) says that using worn out Bigdei Kehunah is still considered Meilah!

ודוחק לומר לב ב"ד מתנה עליהן דמה צורך יש להן להתנות בשביל זה

1.

Question: It is difficult to answer that Beis Din makes an automatic condition allowing this, as there is no reason for them to do so!

ונראה לר"י דהואיל ולכבוד הקרבן היו עושין דכתיב ושאבתם מים בששון (ישעיה יב) צורך קרבן חשוב ליה

(b)

Answer: The Ri understands that since they did this for the honor of the Korban, as the Pasuk says, "And you will draw water amidst happiness" (Yeshayah 12:3), it is considered a need of the Korban.

והא דאמר (סוכה פ"ה דף נג.) בוררת אשה חטין לאור בית השואבה

(c)

Implied Question: The Gemara says in Sukah (53a) that a woman could separate wheat by the light of the Beis ha'Shoevah. (Isn't this Meilah?)

לא שהיתה בוררת אלא שהיתה יכולה לברור

(d)

Answer #1: It doesn't mean that she did do so, but rather that there was so much light that women could have done so.

ומיהו בירושלמי דייק מהכא דקול ומראה וריח אין בהן משום מעילה

(e)

Answer #2: However, the Yerushalmi deduces from here that there is no prohibition of Meilah against hearing, looking, and smelling Hekdesh.

וקשה לר"י מאי פריך ממכנסי הכהנים הלא היה בהן פשתן דכתיב תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר (שמות כח) וטוב לפתילה דהוי ככרך דבר שמדליקין בו ע"ג דבר שאין מדליקין בו ובשבת הוא דאסור שמא ידליק בעיניה אבל במקדש לא שייכא הך גזירה

(f)

Question: The Ri has difficulty with this. What is the question from the pants of the Kohanim? They had linen in them, as the Pasuk states, "Techeiles, Argaman, Tola'as Shani, and Shesh Mashzar (woven linen)." This is good for the wick, as it is like wrapping something that one lights with on top of something one does not use to light. While this is prohibited on Shabbos because we suspect one will light with the forbidden item by itself, this decree did not apply to the Mikdash.

ונראה לר"י דכיון שאין מן הפשתן אלא רביע בטל בשאר מינים והוי כאילו אין בו פשתן כלל

(g)

Answer: The Ri understands that since the pants were only twenty five percent linen, it is nullified amongst the other types of material and it is as if the pants do not contain linen at all.

5)

TOSFOS DH U'MUTAR

תוספות ד"ה ומותר

(SUMMARY: Tosfos explains how Rava understood Rav Huna's statement.)

וא"ת מנא ליה לרבא דסבר רב הונא דמותר להשתמש לאורה דילמא הא דאמר אין מדליקין בשבת משום דסבר כבתה זקוק לה ואין יכול להדליק בשבת

(a)

Question: How does Rava know that Rav Huna holds it is permitted to use the light? Perhaps when he says it cannot be used to light for Shabbos it is because he holds that if it goes out he will have to light it again, and he cannot light it on Shabbos!

21b----------------------------------------21b

וי"ל דא"כ לא הוה צריך ליה למימר בין בחול בין בשבת כיון דחד טעמא הוא אלא ה"ל למימר אין מדליקין סתם

(b)

Answer: If this is what Rav Huna held, he should not have said that this is true whether it is during the week or on Shabbos since the same reasoning applies to both cases. Rather, he should have said one cannot light with it in general.

מדקאמר בין בחול בין בשבת ש"מ שעוד יש טעם אחר בשבת שלא להדליק לבד מטעם חול והיינו שמא יטה וא"כ סבר דמותר להשתמש לאורה

1.

Answer (cont.): Since he explicitly stated, "whether it is during the week or for Shabbos" we see that there is another reason not to light on Shabbos besides the reason not to light during the week. This is because he might tip the candle. If so, he holds it is permitted to use the light (as otherwise we would not suspect he will tip the candle, as he knows it is forbidden for him to use the light).

ומיהו רב דקאמר מדליקין בין בחול בין בשבת לא הוה מצי למימר מדליק סתם

(c)

Implied Question: Rav, who says that one can light whether it is during the week or for Shabbos, could not have merely said one should not light. (Why not?)

דה"א דוקא בחול אבל בשבת אין מדליקין שמא יטה דבסתמא לא הייתי אומר ששום אדם יחמיר לאסור להשתמש לאורה

(d)

Answer: I would think that this is specifically regarding during the week. However, for Shabbos one cannot light because he might tip the candle. If this would not be explicitly stated, I would not think that a person will be stringent to forbid using the light.

וכן הלכתא דנר חנוכה אסור להשתמש לאורה כרב וכר' יוחנן ואביי נמי קיבלה ורב יוסף נמי משמע לקמן דס"ל הכי וכבתה אין זקוק לה דכולהו סבירא להו הכי ורב הונא יחיד הוא ולית הלכתא כוותיה

(e)

Opinion: The law indeed is like Rav and Rebbi Yochanan that it is forbidden to use the light of the Chanukah candles. Abaye also accepted that this is the law. It is also implied later that Rav Yosef held this way. We also rule that if the Chanukah candle goes out one does not have to relight it, as everyone holds this way aside from Rav Huna who is a minority opinion. We do not rule like him (here).

6)

TOSFOS DH D'IY LO ADLIK

תוספות ד"ה דאי לא אדליק

(SUMMARY: Rabeinu Porat and the Ri argue regarding how important it is to light Chanukah candles at nightfall.)

אבל מכאן ואילך עבר הזמן

(a)

Explanation: However, if he did not yet light, the time to light is over.

אומר הר"י פורת דיש ליזהר ולהדליק בלילה מיד שלא יאחר יותר מדאי ומ"מ אם איחר ידליק מספק דהא משני שינויי אחרינא

(b)

Opinion #1: Rabeinu Porat says that one should be careful to light as soon as it becomes night, in order to ensure that he does not delay too much. However, if he did delay until after the time he should still light due to a doubt, as there is another answer in our Gemara.

ולר"י נראה דעתה אין לחוש מתי ידליק דאנו אין לנו היכרא אלא לבני הבית שהרי מדליקין מבפנים

(c)

Opinion #2: The Ri understands that nowadays one does not have to worry about when he lights, as we only cause the miracle to be recognized by the people of our household, as we light indoors.

7)

TOSFOS DH V'HA'MEHADRIN

תוספות ד"ה והמהדרין

(SUMMARY: Tosfos explains that Beis Shamai and Beis Hillel only argue when one set of candles is lit per household.)

נראה לר"י דב"ש וב"ה לא קיימי אלא אנר איש וביתו שכן יש יותר הידור דאיכא היכרא כשמוסיף והולך או מחסר שהוא כנגד ימים הנכנסים או היוצאים

(a)

Opinion: The Ri understands that Beis Shamai and Beis Hillel are only discussing lighting candles for a person who is doing so (i.e. lighting only one set of candles) for his household. There is more Hidur because it is apparent when he adds candles every night or subtracts candles that he is doing so due to the new days or days that are left.

אבל אם עושה נר לכל אחד אפי' יוסיף מכאן ואילך ליכא היכרא שיסברו שכך יש בני אדם בבית

1.

Opinion (cont.): However, if he is lighting a candle per day for every member of his household, even if he will add candles (per family member per day) it will not be clear to the observer how many nights of Chanukah there are, as the observer will merely think that the amount of candles is related to the amount of people in the house (i.e. twenty candles could be five people on the fourth night or four people on the fifth night).

8)

TOSFOS DH MITZVAH

תוספות ד"ה מצוה

(SUMMARY: Tosfos explains that "the opening of his house" is only literal if it is next to the public domain.)

ומיירי דליכא חצר אלא בית עומד סמוך לרה"ר אבל אם יש חצר לפני הבית מצוה להניח על פתח חצר

(a)

Explanation: The case is where there is no courtyard, but rather a house that is close to the public domain. However, if there is a courtyard in front of the house it is a Mitzvah to put it by the entrance into the courtyard (from the public domain).

דאמר לקמן חצר שיש לה ב' פתחים צריכה ב' נרות

1.

Proof #1: This is as the Gemara says later (23a) that if a courtyard has two entrances it requires two candles.

ואמרי' נמי נר שיש לה שני פיות עולה לשני בני אדם משמע לשני בתים ואם היו מניחים על פתחי בתיהם היה לזה מימין ולזה משמאל אבל אי מניחים על פתח החצר אתי שפיר

2.

Proof #2: The Gemara also says later (23b) that a candleholder that has two wicks can be used for two different people, implying two different houses in the yard. If they would put the candles by the entrances of their houses, it would be at the right for one of them and at the left for the other (even if their doors were close to each other, and it is supposed to be on the left for both). However, if the candle is at the opening of the yard this is more understandable.

9)

TOSFOS DH U'BISHA'AS HA'SAKANAH

תוספות ד"ה ובשעת הסכנה

(SUMMARY: Tosfos explains that people started to light inside when the Chavri came to Babylon.)

נראה לר"י דהיינו מכי אתו חברי לבבל

(a)

Explanation: The Ri understands that this was at the time when the Chavri came to Babylon.

כדאמר בפ' כירה (לקמן דף מה. ושם) מהו לטלטל שרגא דחנוכתא מקמי חברי בשבתא

1.

Proof: This is as the Gemara says later(45a), "Can one carry a Chanukah candle away from the Chavri on Shabbos?"

וא"ת דעל השלחן נמי יקחו אותו כדאמר בגיטין (דף יז.) רבה בר בר חנה חלש אתא חברא שקל שרגא מקמייהו

(b)

Question: Won't they also take the Menorah that is on the table inside the house? The Gemara in Gitin (17a) says that when Rabah bar bar Chanah was sick, a Chavri took away his candle!

וי"ל דאין רגילות כ"כ לחפש בבתים

(c)

Answer: They did not normally search for candles in the house.

10)

TOSFOS DH SHE'HAYAH

תוספות ד"ה שהיה

(SUMMARY: Tosfos explains how the jug did not become impure if Nochrim had a law of being Zavim.)

אם כבר גזרו על הנכרים להיות כזבים (נדה פ"ד דף לד.) צ"ל שהיה מונח בחותם בקרקע שלא הסיטו הכלי

(a)

Explanation: If they already made a decree that Nochrim should be like Zavim (Nidah 34a), it must be that the oil was sealed in a jug in the ground in a way that they did not sit or lay on it.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF