שבת דף קלז. א

מי שהיו לו ב' תינוקות למול באופנים דלהלן וטעה ומל בשבת את מי שהיה צריך למול בחול,
מה הדין?

אחד למול אחר השבת ואחד למול בשבת אחד למול בע"ש ואחד למול בשבת
לרב הונא
כרשב"א
חייב לכו"ע [1] לר' אליעזר: חייב
לר' יהושע: פטור [2]
לרב יהודה
כר"מ
לר' אליעזר: חייב
לר' יהושע: פטור [3]
באופן שלא מל לשל שבת: פטור לכו"ע [4]
באופן שמל כבר לשל שבת: חייב לכו"ע [5]

שבת דף קלז: א

האם תולין את המשמרת [6] על הכלי, האם מסננין דרכו, בשבת וביו"ט?

ביום טוב בשבת
האם תולין את המשמרת לר' אליעזר: תולין
לחכמים: אין תולין
אין תולין
האם נותנים שמרים לתלויה נותנים לר' אליעזר: נותנים
לחכמים: אין נותנים

מכשירי אוכל נפש כדלהלן האם דוחים יו"ט?

שאפשר לעשותם מערב יו"ט שאי אפשר לעשותם מערב יו"ט
לחכמים אין דוחה - רק אוכל נפש
לר' יהודה אין דוחה דוחה
לר' אליעזר דוחים [7]
-------------------------------------------------

[1] דס"ל שאם טעה בדבר מצוה ולא עשה מצוה, דהרי מל את של אחד בשבת בשבת - חייב.

[2] דס"ל שנחלקו באם טעה בדבר מצוה ועשה מצוה - האם חייב או פטור.

[3] דס"ל שנחלקו באם טעה בדבר מצוה אפי' שלא עשה מצוה - האם חייב או פטור.

[4] דס"ל שאם טעה בדבר מצוה ועשה מצוה - פטור אליבא דכו"ע.

[5] מבואר בגמ', שאפי' שר"מ ס"ל להקל דלכו"ע פטור בעסוק במצוה, היינו דוקא באופן שעדיין לא מל את של שבת, אבל אם טעה ומל את של שבת בע"ש שאין יותר לפניו לעשות מצוה, בזה אם שוב טעה ומל את של ע"ש בשבת חייב - כיון שלא ניתנה שבת להדחות אצלו. ורק ששניהם לפניו שנתנה שבת להדחות אצל אותו של שבת, רק אז אם טעה פטור.

[6] משמרת הוא כמין בד עגול העשוי כחצי כדור, ומותחים אותו על הכלי ונותנים לתוכו יין ושמרים ומסתננין ויורד. וכשתולה את המשמרת על הכלי, יש לדון משום עשיית אהל עראי.

[7] צידדו התוס' (בד"ה דרבי), שכל מה שהתיר ר' אליעזר הוא רק מכשירים שלעשותם הוא איסור דרבנן, אבל אלה שיש בהם איסור דאורייתא לא התיר.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף