1)

TOSFOS DH NASHGAZ

תוספות ד"ה נשג"ז

זונה אם הוא כהן.

(a)

Clarification: Zonah, in the event that he is a Kohen.

2)

TOSFOS DH VE'IDACH NESHAIHU LO MIFK'RI

תוספות ד"ה ואידך נשייהו לא מפקרי

(SUMMARY: Tosfos reconcile this with various Gemaros which suggest that a Kohen who has relations with a Nochris is Chayav because of Zonah).

ולא מחייבי משום זונה.

(a)

Clarification: In which case one is not Chayav because of Zonah.

הקשה ה"ר משה מפונטויז"א מהא דאמר פרק הבא על יבמתו (יבמות סא. ושם) אין זונה אלא גיורת ומשוחררת, וכ"ש כותית?

(b)

Question: Rebbi Moshe from Pontoise queries this from the Gemara in 'ha'Ba al Yevimto, which defines 'Zonah' as a Giyores and a Meshuchreres, and how much more so a Nochris?

וי"ל, דכיון דכתיב "זונה לא יקח". לא מחייב משום זונה אלא אם כן יש בה ליקוחין, כגון גיורת דתפסי קידושי, אבל כותית לא.

(c)

Answer #1: Since the Torah writes "Zonah Lo Yikach", he is only Chayav because of Zonah there where Kidushin takes effect, as it does by Giyores, but not a Nochris.

ועוד, משמע קרא דאיירי בההיא דשריא לישראל ואסירה לכהן, לאפוקי כותית, דאסורה לתרווייהו.

(d)

Answer #2: What's more, the Pasuk implies that it is speaking about a woman who is permitted to a Yisrael and forbidden to a Kohen, to exclude a Nochris, who is forbidden to both of them.

ומיהו קשה, דבפרק כל האסורין (תמורה כט. ושם) קאמר רבא בכהן הבא על כותית 'לוקה עליה משום זונה מדאורייתא'.

(e)

Question #1: The question remains however, that in Perek Kol ha'Asurin, Rava declares a Kohen who has relations with a Nochris Chayav Malkos because of Zonah - mi'd'Oraysa?

ודוחק הוא לאוקמי שמעתא דהכא כאביי?

(f)

Rejected Answer: And it would be a Dochek (a forced answer) to establish our Gemara like Abaye.

ועוד קשה, דבפ' עשרה יוחסין (קדושין דף עח.) פליגי רבי יהודה ורבי יוסי ור"ש בגיורת לכהן; ואפי' לרבי שמעון לא שרי אלא בנתגיירה פחותה מבת שלש, שנזרעו בתוליה בישראל, אבל כותית לא?

(g)

Question #2: Furthermore, in Perek Asarah Yuchsin, Rebbi Yehudah, Rebbi Yossi and Rebbi Shimon argue with regard to a Giyores to a Kohen; Eveb Rebbi Shimon there permits her only if she converted before the age of three, in which case her 'virginity came into effect whilst she was a Yisre'eilis', but not a Kutis?

ונראה לפרש, דהך שמעתא במשומרת שלא נבעלה, ואפילו אינה משומרת, לא לקי מדאורייתא מספיקא.

(h)

Answer (Part 1): It therefore seems that our Sugya is speaking where the girl was specifically prevented under guard, from having relations with a man; and even if she wasn't, one cannot give the man Malkos mi'd'Oraysa on a Safek that maybe she did.

אבל ודאי בעולה, לוקה מדאורייתא, כרבא בתמורה.

(i)

Answer (Part 2): But where we know that she was a Be'ulah, he will receive Malkos mi'd'Oraysa, like Rava in Temurah.

וההיא דקדושין אע"ג דמדאורייתא אסורה ...

(j)

Implied Question: And as for the case in Kidushin, even though she is forbidden mi'd'Oraysa ...

לאו משום זונה מיתסרה אלא גזירת הכתוב.

(k)

Answer: That is not because of Zonah, but a Gezeiras ha'Kasuv ...

וכן משמע בירושלמי פרק בתרא דקידושין - ד'א"ר יעקב בר אידי בשם רבי יהושע בן לוי, מעשה במשפחה בדרום שהיו קורין עליה ערעור, ושלח רבי את ר' רומנוס לבודקה, ומצא שנתגיירה זקנתה פחותה מבת ג' שנים ויום אחד, והכשירה רבי לכהונה. רב הושעיא אמר כרבי שמעון הכשירוה. א"ר זעירא דברי הכל הוא, דא"ר זעירא בשם רב אדא בר אחוה, ר' יודן מטו בה בשם רב, ר' אבהו בשם ר' יוחנן 'ולד בוגרת כשר', שהיא בלא תעשה ובא מכח עשה "והוא אשה בבתוליה יקח". ולא בוגרת - כל לא תעשה הבא מכח עשה, עשה הוא.

(l)

Proof (Part 1): As is implied in the Yerushalmi (in the last Perek of Kidushin), where Rebbi Ya'akov bar Idi in the name of Rebbi Yehoshua ben Levi related a story that happened with a family that lived in the south, which was being stigmatized. Rebbi sent Rebbi Rumnus to investigate the matter, and he discovered that the grandmother had converted before the age of three and a day. Rebbi declared the family Kasher, and when Rav Hoshaya established that uling like Rebbi Shimon, Rebbi Ze'ira disagreed. Quoting a number of sources, ending with Rebbi Avahu Amar Rebbi Yochanan, he validated the child of a Kohen and a Bogeres, because although a Bogeres is forbidden to a Kohen, it is through the Pasuk "ve'Hu Ishah bi'Vesulehah Yikach", which is a La'av that based on an Asei, which is considered an Asei.

ודכוותיה "כי אם בתולה מעמיו" - ולא גיורת 'כל לא תעשה הבא מכלל עשה, עשה'.

(m)

Proof (Part 2): By the same token, the prohibition of marrying a Be'ulah is based on the Asei "Ki Im Besulah me'Amav Yikach Ishah" - "Besuah", 've'Lo Giyores', which is also a La'av that is based on an Asei, and is therefore an Asei.

משמע מהתם בהדיא דליכא מלקות, והוצרכו חכמים לגזור כדי לחייבו מלקות.

(n)

Conclusion: One can learn from there that min ha'Torah there is no Malkos (for a Kohen who has relations with a Nochris), and the Chachamim therefore needed to issue a decree in order render him subject to Malkos (but not because of Zonah).

ומיהו סוגיא דידן משמע דעובדא דירושל' משום זונה ...

(o)

Implied Question: Our Sugya however, implies that the case of the Yerushalmi concerns 'Zonah' ...

דמייתי לה בפ' הבא על יבמתו, ובעי למפשט מינה דהלכה כר"ש. ודחי 'שאני התם, הואיל ואינסב, אינסב', דהא רב ורבי יוחנן דאמרי 'בוגרת ומוכת עץ לא ישא, ואם נשא, נשוי. ומסיק 'בשלמא התם סופה להיות בעולה תחתיו, הכא סופה להיות זונה?

(p)

Proof: Since the Gemara cites it in Perek ha'Ba al Yevimto, which tries to learn from it that the Halachah is like Rebbi Shimon. And the Gemara there refutes the proof - "That case is different, because since he married her, he married her' and it cites Rav and Rebbi Yochanan, who forbid a Kohen to marry a Bogeres or a Mukas Eitz, yet if he did, they are married. To which the Gemara retorts 'That is all very well there, where the woman is anyway going to become a Be'ulah whilst she is married to him; But can we also say here by the same token that she is anyway going to become a Zonah whilst she is married to him?

וצ"ל 'זונה' לאו דווקא.

(q)

Answer: We must therefore say that 'Zonah' is La'av Davka (is not specific).

82b----------------------------------------82b

3)

TOSFOS DH HA'YOTZEK VE'HA'BOLEL

תוספות ד"ה היוצק והבולל

(SUMMARY: Tosfos discuss a number of Avodos which Beraisa seems to have omitted from the list).

הא דלא חשיב 'מולק', משום דפטור מולק נפקא לן בפרק השוחט והמעלה (זבחים דף קז. ושם) מדכתב "אשר ישחט" - 'על השוחט הוא חייב ולא על המולק'. אבל כל הני דהכא נפקא לן בפ' בתרא דזבחים (דף קטו: ושם) מדכתב "אשר יעלה" - 'מה העלאה שהיא גמר עבודה ... '.

(a)

Clarification (Part 1): The reason that the Tana does not list 'Molek' is because the Gemara in Perek ha'Shochet ve'ha'Ma'aleh extrapolates the P'tur of Molek from the Pasuk "asher Yishchat" - implying that one is Chayav for Shechitah, but not for Melikah. Whereas all those that are included in the list, the Gemara in the last Perek of Zevachim learns from the Pasuk "asher Ya'aleh ... , implying that one is only Chayav for an Avodah that concludes the overall Avodah.

'והולכה' לא חשיב, משום דאפשר לבטלה, לשחוט בצד המזבח, ולזרוק.

(b)

Clarification (Part 2): Nor does the Tana list 'Holachah', since it is dispensable, by initially standing next to the Mizbe'ach and sprinkling.

ומיהו קשיא, ליתני 'נותן שמן ופתילה במנורה', שיש אחריה הדלקה, ופטרי' בהו זר בפ' ב' דיומא (ד' כד. ושם) מהאי טעמא, דיש אחריהן עבודה?

(c)

Question: Why does the Tana not insert 'placing the oil and the wicks in the Menorah, which is followed by the Hadlakah, for which reason the Gemara in the second Perek of Yoma exempts a Zar (since there is an Avodah after them).

ומהדלקה גופה לא קשה, דלאו עבודה היא, כדאמר התם.

(d)

Clarification (Part 3): One cannot however, ask why the Beraisa omits Hadlakah, seeing as it is not considered an Avodah, as the Gemara explains in Zevachim.

4)

TOSFOS DH HA'MOLE'ACH VEHAMEINIF VE'HAMAGISH

תוספות ד"ה המולח והמניף והמגיש

לא דק ...

(a)

Query: Tosfos is not being accurate ...

דתנופה והגשה קודמות למליחה, כדתניא 'הניף והגיש, קמץ ומלח והקטיר'.

(b)

Proof #1: Since both the Tenufah and the Hagashah (to the southwestern corner) precede the Melichah, as the Beraisa specifically states 'He performed the Tenufah, he did the Hagashah, he took the Kemitzah, he performed the Melichah and he did the Haktarah.

ועוד אמרינן בהקומץ רבה 'וכי ס"ד שזר קרב אצל המזבח' גבי 'לא מלח'; והיינו משום שהיתה המליחה אחר התנופה והגשה.

(c)

Proof #2: Moreover, the Gemara in ha'Kometz Rabah asks (with reference to 'Lo Malach') 'Do you really think that a Zar may approach the Mizbe'ach?' - and that is because the Melichah comes after the Tenufah and the Hagashah.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF