סנהדרין דף פ"ב ע"א

כהן שבא על גויה, האם לוקה משום לאו של זונה? [תד"ה ואידך].

בודאי נבעלה במשומרת או שספק אם נבעלה
לאביי בתמורה אינו לוקה אינו לוקה
לרבא בתמורה לוקה אינו לוקה

סנהדרין דף פ"ב ע"ב

כהן ששימש בטומאה, מה דינו?

לענין עונש בידי אדם לענין עונש בידי שמים
לרב ששת פרחי כהונה מפצעים את מוחו אינו חייב
לסתמא דגמרא פרחי כהונה מפצעים את מוחו חייב מיתה בידי שמים

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף