SANHEDRIN 78 - Dedicated l'Iluy Nishmas Reb Aharon David ben Mordechai Kornfeld upon the passage of 30 days since his Petirah, by his son Mordecai and his family.

1)

TOSFOS DH BE'GOSEIS BI'YEDEI ADAM

תוספות ד"ה בגוסס בידי אדם

תימה, אותו שעשאו גוסס אמאי פטור, הא 'רוב גוססין למיתה', ואמרינן בריש בן סורר (לעיל דף סט:) ד'הולכין בדיני נפשות אחר הרוב'?

(a)

Question #1: Why is Re'uven who rendered him a Goseis Patur, bearing in mind the principle that 'The majority of Gos'sim are destined to die die', and we say at the beginning of 'ben Sorer u'Moreh' that in matters of Nefashos we go after the majority?

והמכה חבירו ואמדוהו למיתה ומת, מי לא מיחייב? והא נמי אמוד למיתה הוא?

(b)

Question #2: If someone strikes his fellow-Jew and they assess him for death, will he not be Chayav? So is this case not also an assessment for death?

וי"ל, דכיון שהקילה עליו תורה שחובשין אותו, כדאמרינן בסמוך, ואע"פ שאמדוהו למיתה אין הורגין כל זמן שהוא חי, וזימנין נמי דאומדין למיתה וחי, אף על גב דרובא מייתי - הלכך, כיון שבא אחר והרגו פטור.

(c)

Answer: Since the Torah is lenient with him, by incarcerating him (in the interim), as the Gemara will explain shortly, and he is not sentenced to death even if the victim is assessed for death; and what's more, sometimes, (despite the majority) he survives, in spite of the assessment for death - consequently, since in the end, Shimon came and killed him, Reuven is Patur.

ותדע, דהא אשכחן גוסס בידי שמים דנחשב כחי לחייב את ההורגו, אע"ג דרוב גוססין למיתה.

(d)

Proof (Part 1): From a Goseis bi'Yedei Shamayim, who is also considered alive to implicate the one who subsequently kills him, even though the majority of Gos'sin are destined to die.

הלכך אין לתמוה בגוסס בידי אדם אם נחשבנו כחי לפטור מי שעשאו גוסס.

(e)

Proof (Part 2): Therefore one should not be surprised if a Goseis bi'Yerdei Adam is considered alive to exempt the person who rendered him a Goseis.

2)

TOSFOS DH MAR MEDAMEH LEIH LI'TEREIFAH ...

תוספות ד"ה מר מדמי ליה לטריפה ...

אף על גב דקראי קא דרשי, איצטריך ליה להני טעמי.

(a)

Clarification: These reasons are necessary, even though the Gemara has Darshened it from Pesukim.

3)

TOSFOS DH HA'HOREG ES HA'TEREIFAH PATUR

תוספות ד"ה ההורג את הטריפה פטור

אפי' למ"ד טריפה חיה, דסופו שימות בחבלה זו.

(a)

Clarification: Even according to those who hold that 'T'reifah Chayah' (a T'reifah can survive [a year]), since in the end, this wound will cause his death.

ותדע, דהא רבא אית ליה טריפה חיה בפרק קמא דתמורה (דף יא: ושם).

(b)

Proof: From the fact that Rava holds 'T'reifah Chayah' in the first Perek of Temurah.

ומיהו נראה, דהתם גרסינן רבה בר פלוגתיה של רב חסדא.

(c)

Refutation #1: It seems however, that the correct text there is 'Rabah', who is the disputant of Rav Chisda.

ועוד, דסברתיה הפוכה בפרק קמא דבכורות (דף ג. ושם).

(d)

refutation #2: Moreover, Rava holds the opposite in the first Perek of Bechoros.

4)

TOSFOS DH BIF'NEI BEIS-DIN CHAYAV

תוספות ד"ה בפני בית דין חייב

כגון דראוהו ביום, שדנין על ראייתם.

(a)

Clarification (Part 1): It speaks where they saw it by day, in which case they are authorized to judge by virtue of what they saw.

דאי ראוהו בלילה, בעי עדות, כדמוכח בהחובל (ב"ק ד' צ: ושם); וכיון דבעי עדות, בעינן עדות שאתה יכול להזימה.

(b)

Clarification (Part 2): But had they seen it at night-time, it would require testimony, as the Gemara clearly says in 'ha'Chovel', in which case one would need testimony that is subject to Hazamah.

5)

TOSFOS DH SHOR T'REIAFAH SHE'HARAG CHAYAV

תוספות ד"ה שור טריפה שהרג חייב

אע"ג דבשילהי פרק ד' וה' (שם דף מד:) פטרינן לרבי שמעון שור שנתכוין להרוג את זה והרג את זה מטעם ד'כמיתת בעלים כך מיתת השור' ...

(a)

Implied Question: Even though in Perek Arba va'Chamishah, the Gemara rules that according to Rebbi Shimon, we exempt an ox that intended to kill Reuven, but which killed Shimon instead, based on the principle that 'The death of the ox follows the same pattern as the death of its owner' ...

לא דמי, דהתם הטעם שוה לשניהם, אבל הכא באדם שייך לפטור מטעם 'עדות שאי אתה יכול להזימה'. ובשור לא שייך, דאם הוזמו עדים משלמים דמי שור טריפה לבעלים.

(b)

Answer: The cases are not comparable, since there, the same reason applies to both of them (the ox and its master); whereas here, exempting the owner based on 'Eidus which is not subject to Hazamah' is feasible, exempting the ox for that reason is not.

78b----------------------------------------78b

6)

TOSFOS DH MEGADE HORA'AS SHA'AH HAYSAH

תוספות ד"ה מגדף הוראת שעה היתה

איכא למאן דאמר לקמן (דף פ:) מקושש נמי הוראת שעה היתה.

(a)

Statement: There is an opinion late which holds that the Mekoshesh too, was a Hora'as Sha'ah.

7)

TOSFOS DH LO HAYAH YADU'A BE'EIZEH MISAH

תוספות ד"ה לא היה יודע באיזו מיתה

ואע"ג דמיתה סתם חנק היא ...

(a)

Implied Question: Even though S'tam Misah is Chenek ...

מתוך הסברא היה מדמה לעובד עבודת כוכבים דבסקילה, דמחלל שבת בפרהסיא ככופר בעיקר, דכופר במעשה בראשית.

(b)

Answer: Based on a S'vara, Moshe compared it to someone who worsahips Avodah-Zarah, who is Chayav Sekilah, since someone who desecrates Shabbos publicly is akin to one who denies Hash-m, seeing as he denies the Creation.

8)

TOSFOS DH BI'SHELEMA LE'REBI NECHEMYAH HAYNU DI'CHESIV T'REI UMD'NI

תוספות ד"ה בשלמא לרבי נחמיה היינו דכתיב תרי אומדני ...

(SUMMARY: Tosfos what the two Umd'ni are for, and why we cannot explain the two Umd'ni according to the Chachamim in the same way as we did according to R. Nechemyah).

ולאו לפוטרו ממיתה איצטריך, כדקאמרינן לעיל - ו'כי ס"ד שזה מהלך וזה נהרג?'

(a)

Clarification (Part 1): We do not require a Pasuk to exempt him from Misah, as we said earlier 'Would you think that the victim walks around and the one who struck him is sentenced to death?'

אלא אתא קרא לאשמועינן דמשלם ריפוי ושבת.

(b)

Clarification (Part 2): We need the Pasuk to teach us that he is obligated to pay Ripuy (doctor's fees) and Sheves (work-loss).

ואע"ג דדיני ממונות מחזירין בין לזכות בין לחובה (לעיל דף לב.) ...

(c)

Implied Question: And even though with regard to Dinei Mamonos, one goes back (for re-judgement) both for Z'chus and for Chov ...

דסלקא דעתך כיון דאמדוהו למיתה, פטור, דהא משמיא הוא דרחימו עליה.

(d)

Answer: We would have thought that since they assessed him (the victim) for Misah, he (the defendant) ought to be Patur on the grounds that Heaven had mercy on him.

ומיהו קשה, הא דקאמרינן לעיל 'ורבנן האי "ונקה המכה" מאי דרשי ביה'?

(e)

Question (Part 1): On what the Gemara asked earlier as to what the Rabbanan learn from "ve'Nikah ha'Makeh" ...

הא בין רבנן ור' נחמיה אית להו תרי אומדני; וכי היכי דמוקי ליה ר' נחמיה לתרי אומדני דידיה, מוקמי ליה נמי רבנן לתרי אומדני דידהו - לאמדוהו לחיים ומת, דמשמע הכא דלרבנן בעי קרא?

(f)

Question (Part 2): Bearing in mind that both Rebbi Nechemyah and the Rabbanan require two Umd'nas; So just as Rebbi Nechemyah requires them for his two cases, so too, do the Rabbanan require them for their two cases - for where they assessed him for life and he died?

ויש לומר, דקשיא ליה משום ד"ונקה המכה" א"אם יקום" כתיב, דאיירי באמדוהו למיתה, וחיה.

(g)

Answer: The Gemara's Kashya is based on the fact that "ve'Nikah ha'Makeh" refers to "Im Yakum" (where the victim recovered), which speaks where they assessed him for death and he lived.

9)

TOSFOS DH VE'CHAD AMDUHU LE'CHAYIM U'MEIS

תוספות ד"ה וחד אמדוהו לחיים ומת

פירש בקונטרס, דבשניהם משלם ממון.

(a)

Clarification: Rashi explains that in both cases, he is obligated to pay.

וקצת קשה, אמדוהו לחיים ומת, ליהוי כחייבי מיתות שוגגין, דפטורין; דהא דפטור ממיתה לא מן הדין, אלא משום דיצא מבית דין זכאי.

(b)

Question: There where they assessed him for life and he died, why is it not like 'Chayvei Misos Shog'gin, which are Patur from Misah. This is because, the reason that he is Patur is not min ha'Din, but because he went out of Beis-Din Patur.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF