1) TOSFOS DH RESH LAKISH OMER MUTERES

תוספות ד"ה ריש לקיש אמר מותרת

פי' בהנאה ולא באכילה, דמומר לעבודת כוכבים אסור לאכול משחיטתו.

(a) Explanation #1: This means Muteres be'Hana'ah, but not to eat, since one is forbidden to eat from the Shechitah of a Mumar la'Avodas-Kochavim.

אי נמי אפילו באכילה שרי, כיון דלא היה מומר מעיקרא, ובשחיטה זו הוא דנעשה מומר.

(b) Explanation #2: Alternatively, one is even permitted to eat it, seeing as initially he was not a Mumar, and it is only through this Shechitah that he became a Mumar.

2) TOSFOS DH EICHAH YA'AVODU LI'ME'UTEI MAI

תוספות ד"ה איכה יעבדו למעוטי מאי

(SUMMARY: Tosfos explain why it is that now that 'Zevichah' goes out to teach on the entire K'lal', we cannot still ask what "Eichah Ya'avdu" comes to teach us).

תימה, השתא נמי דאמר 'זביחה יצאה ללמד ... ', תקשה ליה "איכה יעבדו" למעוטי מאי ...

(a) Question (Part 1): Now too, that the Gemara says that 'Zevichah goes out ... ', it can still ask what "Eichah Ya'avdu" comes to teach us?

דלמעוטי שלא כדרכה בשאר עבודות לא איצטריך, דמזביחה נפקא - דוקא עבודת פנים.

(b) Question (Part 2): It is not needed to preclude 'she'Lo ke'Darkah' by other Avodos, since we already learn from 'Zevichah' - specifically with regard o Avodos that are performed in the Beis-Hamikdash.

וע"כ "איכה יעבדו" לרבויי אתא, כגון פוער לפעור וזורק אבן למרקוליס, דלא נפקי ליה לא מזביחה ולא מהשתחואה; ואי לאו "איכה יעבדו", ה"א דאפילו כדרכה בעינן דרך כיבוד?

(c) Question (Part 3): In which case, "Eichah Ya'avdu" must be coming to include something, such as defacating in front of Pe'or and throwing a stone on to Mar-Kulis; since we cannot learn this either from 'Zevichah' or from 'Hishtachavayah'; And were it not for "Eichah Ya'avdu", we would have thought that even ke'Darkah requires performing the Avodah in an honorable way.

וי"ל, דאי 'השתחואה' ללמד יצאה לחייב בשאר עבודות, אפילו שלא דרך כבוד כגון פוער לפעור וזורק אבן למרקוליס נמי לא צריך קרא - דמ'השתחואה' נפקא, אע"ג דעבודתה דרך בזיון כיון שעובדין אותה בכך.

(d) Answer: If 'Hishtachavayah would come to incorporate other Avodos - then defecating in front of Pe'or and throwing a stone on to Mar-Kulis would not require a Pasuk, since we would learn them from 'Hishtachavayah', to be Chayav because that is the way are worshipped, even though they are, in themselves not honourable Avodos.

וגדולה מזו בעי למימר הש"ס בסמוך - דנפקא ליה פוער למרקוליס מהשתחואה, דלהכי איצטריך "איכה יעבדו" אע"ג דאין עבודתו בכך, אלא משום דעבודתו דרך בזיון; וכ"ש פוער לפעור וזורק אבן למרקוליס אע"ג דדרך בזיון, כיון דעבודתו בכך.

(e) Precedent: We say even more than that shortly, where we preclude 'Po'er le'Markulis from 'Hishtachavayah', and that is why we need "Eichah Ya'avdu" to include it, even though it is not the normal way of worshipping it, but because it is not performed in an honourable way; how much more so defecating in front of Pe'or and throwing a stone on to Mar-Kulis, which is not dishonourable, seeing as it is the way it is normally worshipped?

3) TOSFOS DH MINAYIN LE'ZOVE'ACH BEHEIMAH LE'MARKULIS

תוספות ד"ה מניין לזובח בהמה למרקוליס

(SUMMARY: After establishing this Pasuk by Mechubadim exclusively, Tosfos cites the Pasuk from which we learn the warning by Mevuzim, before presenting the source for the punishment by Mevuzim and the warning by Mechubadim).

דמ"זובח לאלהים" נפקא לן בזובח למכובדים, אבל בזובח למבוזים לא.

(a) Clarification: Because from "Zove'ach la'Elohim" we learn specifically one who sacrifices to 'Mechubadim', but not one who sacrifices to 'Mevuzim'.

וא"ת, אזהרה שמענו מ"לא יזבחו"; עונש מנא ליה בזובח למבוזים?

(b) Question #1: We learn the warning for 'Mevuzim' from "ve'Lo Yizb'chu ... ". But what is the source for the punishment?

ועו"ק, דמ"זובח לאלהים" שמענו לעיל עונש, אבל אזהרה לזובח שלא כדרכה מנא ליה ...

(c) Question #2: Furthermore, we learn the punishment for Mechubadim from "Zove'ach la'Elohim". What is the source for the warning?

דהא לעיל גבי השתחואה איצטריך קרא לעונש ואזהרה שלא כדרכה?

(d) Precedent: Bearing in mind that the Gemara earlier, with regard to 'Hishtachavayah', requires a Pasuk both for the warning and for the punishment.

וי"ל, ד"זובח לאלהים" לעונש, "ולא יזבחו" לאזהרה.

(e) Answer: We learn the punishment (for both) from "Zove'ach la'Elohim" and the warning from "ve'Lo Yizb'chu".

4) TOSFOS DH MINAYIN LE'ZOVE'ACH BEHEIMAH LE'MARKULIS (Cont.)

תוספות ד"ה מניין לזובח בהמה למרקוליס

(SUMMARY: Tosfos use the previous explanation, to answer why the Gemara says 'Im Eino Inyan le'Kedarkah, d'ha K'siv "Eichah Ya'avdu", rather than 'Im Eino Inyan li'Mechubadim, d'ha K'siv "Zove'ach la'Elohim Yocharam", T'neihu Inyan li'Mevuzim'. Then they deal with the question why the Gemara mentions 'Markulis' and not just 'she'Lo ke'Darkah'. Finally, they raise the Kashya as to how the Gemara knows that the two above Pesukim ["Zove'ach la'Elohim Yocharam" & "Eichah Ya'avdu" cover both Mechubadim and Mevuzim and not just Mechubadim).

וניחא השתא דקאמר 'אם אינו ענין לכדרכה', דהא כתיב "איכה יעבדו", דהל"ל 'אם אינו ענין למכובדים' - דהא כתיב "זובח לאלהים ...", תנהו ענין למבוזים.

(a) Observation #1: According to what we just explained, we can understand why the Gemara says 'Im Eino Inyan le'Kedarkah, d'ha K'siv "Eichah Ya'avdu", rather than 'Im Eino Inyan li'Mechubadim, d'ha K'siv "Zove'ach la'Elohim Yocharam", T'neihu Inyan li'Mevuzim'.

והשתא לכל שלא כדרכה איצטריך "לא יזבחו", ולא נקט מרקוליס אלא משום דסתם מבוזים לאו אורחייהו בזביחה.

(b) Observation #2: It transpires that we need "ve'Lo Yizb'chu" for all cases of she'Lo ke'Darkah, and the reason that the Gemara mentions Markulis is because S'tam Mevuzim are not generally Shechted.

וא"ת, נימא דהני קראי למכובדים, אבל למבוזים מנא לן ...

(c) Question: Why do we not establish both of the above Pesukim by Mechubadim, so from where do we know Mevuzim at all?

דהא לקמן שלש השתחואות - חד איצטריך לכשלא כדרכה דמכובדים, וחד לשלא כדרכה דמבוזים?

(d) Precedent: Just as later we require three Pesukim by Hishtachavayah, one extra one for she'Lo ke'Darkah by Mechubadim, and one for she'Lo ke'Darkah by Mevuzim?

וי"ל, כיון דגלי קרא גבי השתחואה דלא שני, ה"ה בשאר עבודות.

(e) Answer: Now that the Torah has demonstrated by Hishtachavayah that there is no difference between Mechubadim and Mevuzim, the same will apply to other Avodos as well.

וכן פי' בקונט' לקמן.

(f) Support: Rashi too, explains like this later.

5) TOSFOS DH HA'OMER A'AVOD

תוספות ד"ה האומר אעבוד

(SUMMARY: Tosfos reject the reason that Rashi gives for this ruling [that we extrapolate it from the Pasuk "Lo Soveh ve'Lo Sishma Eilav ... ', citing another source for it instead).

פ"ה, משנתרצה חייב, דנפקא ליה מ"לא תאבה ולא תשמע אליו", הא אבה ושמע חייב.

(a) Explanation #1: Rashi explains that as soon as he agrees, he is Chayav, since the Gemara learns it from "Lo Soveh ve'Lo Sishma Eilev", implying that if he does agree and listen to him, he is Chayav.

וקשה,B דאכתי לא ס"ד האי טעמא עד דמייתי ליה רב יוסף?

(b) Question: But surely we do not yet know that reason until Rav Yosef cites it later?

אלא היינו טעמא, דמקבלו עליו באלוה.

(c) Explanation #2: The reason must therefore be because he accepts it as a god.

6) TOSFOS DH U'MAR SAVAR MEISIS LE'ATZMO LO SHAM'I LEIH

תוספות ד"ה תוספות ד"ה ומר סבר מסית לעצמו לא שמעי ליה

(SUMMARY: Tosfos first discuss as to why he is not Chayav like a regular Meisis, then clarifies the beginning of the Sugya, stage by stage, prior to Rav Yosef's retraction).

תימה, נהי דלא שמעי ליה, ליחייב מיהא כשאר מסית דמחייב בדיבורא, כשמכמינין לו עדים ואומר 'היאך נניח אלהים חיים ונעבוד עצים ואבנים?' ואם אין חוזר בו חייב, דהכי משמע?

(a) Question: So what if they don't listen to him? He should be Chayav anyway, no less than another Meisis, who is Chayav for his words alone, in a case where one hid witnesses, and then protested that one cannot possibly leave the Living G-d and worship wood and stones, where in the event that he fails to retract he is Chayav, as is implied?

ויש לומר, דוקא מסית לעבודת כוכבים דשמעי ליה, דממשכי בתריה טפי, אבל מסית לעצמו לא חשיב מסית כ"כ, משום דלא שמעי ליה דאמרי מ"ש איהו מינן.

(b) Answer #1: We only say that with regard to a form of idolatry where his victims listen to him, and are drawn after him; but where he himself is the Avodah-Zarah, where they are not (because they will claim that he is in no way superior to them), it is not considered a proper Meisis.

ועי"ל, דבכולה שמעתין פליגי בניסת.

(c) Answer #2: Alternatively, throughout the Sugya, they are arguing about 'the Nisas (and not the Meisis).

והא דקאמרינן לעיל 'היכא דפלחו, כ"ע לא פליגי' - ר"ל במסית, כ"ע לא פליגי.

(d) Clarificaion (Part 1): And when the Gemara said earlier that there where they actually worshipped, everybody agrees that he is Chayav, it is referring to the Meisis (le'Atzmo), where they actually worshipped him (See Maharsha).

דכיון דאי פלחו מחייב, על כרחך יש לחייב המסית בדיבוריה כמסית לעבודת כוכבים.

(e) Clarificaion (Part 2): Because, since if they actually worshipped him, he would be Chayav, we must say that even with words alone, he is Chayav, like the Din of a regular Meisis.

'כי פליגי בדיבורא בעלמא' - בניסת. כשאמר 'אין', דרבי מאיר סבר דיבורא מילתא הוא ומחייב ניסת.

(f) Clarificaion (Part 3): And they argue by words alone, by a regular Nisas, there where he said 'Yes'; R. Meir holds that words alone are sufficient, and that the Nisas is therefore Chayav, even though he did not yet worship the Avodah-Zarah (Whereas according to R. Yehudah, he is not).

ומסיק, דניסת לעבודת כוכבים דשמעי ליה, אפילו רבי יהודה מודה דמחייב בדיבור.

(g) Clarificaion (Part 4): The Gemara concludes however, that in a case of Meisis to Avodah-Zarah, even R. Yehudah will concede that the Nisas is Chayav with words alone.

כי פליגי, במסית לעצמו אי מחייב ניסת או לא. אבל במסית, פשיטא דמחייב בדיבורא.

(h) Clarification 5: And they are arguing over 'Meisis le'Atzmo', whether the Nisas is Chayav or not, but by 'Meisis', it is obvious that he is.

61b----------------------------------------61b

7) TOSFOS DH RAVA AMAR PATUR

תוספות ד"ה רבא אמר פטור

(SUMMARY: Firstly, Tosfos reconcile Rava with the Gemara later which rules that the Din by Avodah-Zarah is 'Yehareg ve'Al Ya'avor, rejecting the possibility that Rava follows his own reasoning in Avodah-Zarah that "va'Chai Bahem" overrides Avodah-Zarah be'Tzin'ah. Finally, they cite the opinion of some commentaries who explain that 'Yehareg ve'Al Ya'avor', speaks by S'tam Avodah-Zarah, whereas our Sugya is speaking about an Avodah-Zarah that everybody worships out of love or fear, which they support from our Mishnah).

אע"ג דבפ' בן סורר ומורה (לקמן דף עד.) אמר בעבודת כוכבים 'יהרג ואל יעבור'?

(a) Implied Question: Even though in 'Ben Sorer u'Moreh', the Gemara implies that the Din by Avodah-Zarah is 'Yehareg ve'Al Ya'vor?

י"ל, נהי דחייב למסור עצמו לכתחלה, מ"מ היכא דלא מסר את עצמו לא מיחייב מיתה.

(b) Answer #1: Granted, that one is obligated Lechatchilah to give up one's life; nevertheless, someone who fails to do so is not Chayav Misah.

ואין לומר, דרבא לטעמיה דאמר בפ' ר' ישמעאל (ע"ז דף נד. ושם) אפי' עבודת כוכבים, בצינעא נאמר "וחי בהם" ולא שימות בהם ...

(c) Refuted Answer: We cannot answer that Rava follows his reasoning in Perek R. Yishmael, where he says that the Pasuk "va'Chai Bahem" overrides even Avodah-Zarah, provided it is not in public.

דא"כ, הני (כריתות) דמייתי, לימא דאתיא כמ"ד בפרק בן סורר ומורה (לקמן דף עד.) 'יהרג ואל יעבור', דפלוגתא דתנאי היא.

(d) Reason: Because if we did, then why do we not establish the cases of Kareis that the Gemara cites that clash with Rava according to the opinion that holds 'Yehareg ve'Al Ya'avor', seeing as it is a Machlokes Tana'im?

וי"מ, הא דאמר 'יהרג ואל יעבור', היינו בסתם עבודת כוכבים, והכא איירי בעבודת כוכבים שהכל עובדים מאהבה ומיראה, דומיא דהמן דמייתי ...

(e) Answer #2: Some commentaries explain that when the Gemara says 'Yehareg ve'Al Ya'avor', that speaks by S'tam Avodah-Zarah, whereas our Sugya is speaking about an Avodah-Zarah that everybody worships out of love or fear, similar to the case of 'Haman' that the Gemara cites.

ומתני' ד'אחד העובד' משמע ליה דאיירי כה"ג, דאי בסתם עבודת כוכבים, לא איצטריך, דשמעינן ממתני' ד'הפוער עצמו לפעור', אע"ג דמכוין לבזויי חייב.

(f) Proof: In fact, our Mishnah ' ... Echad ha'Oved ... ' seems to be talking in such a case, because, if it was talking about S'tam Avodah-Zarah, it would be superfluous, since, from the Mishnah of 'ha'Po'er Atzmo li'Pe'or ... ', we already know that one is Chayav even if one intends to degrade it.

מיהו, ההיא ד'כהן משיח' הוה מצי לאוקומי בסתם עבודת כוכבים?

(g) Implied Question: Granted, we could have established the Beraisa of 'Kohen Mashi'ach' by S'tam ...

אלא דמשני שפיר.

(h) Answer: Only the Gemara answers the Kashya admirably.

וא"ת, לרבא אמאי לא השתחוה מרדכי להמן?

(i) Question: According to Rava, why did Mordechai refuse to prostrate himself before Haman (see Maharam)?

וי"ל, כדאמר במדרש שהיו צלמים על לבו.

(j) Answer #1: Because he had the image of a Tzelem on his heart.

אי נמי משום קידוש השם, כדאמרינן בירושלמי דשביעית (פ"ד) 'כגון פפוס ולוליינוס אחים, שנתן להם מים בזכוכית צבועה ולא קיבלו'.

(k) Answer #2: In order to sanctify the Name of Hash-m, like the Yerushami says in Shevi'is, citing the case of Papus and Lulianus, who were offered water in a cloloured glass (in lieu of poison), but they refused to accept it.

OTHER D.A.F. RESOURCES ON THIS DAF