סנהדרין דף ק"ח ע"א

מה דין דור המבול?

האם חיים לעולם הבא? האם נדונים עוד הפעם?
לר' עקיבא אינם חיים ----
לר' יהודה בן בתירא ות"ק דמתניתין אינם חיים אינם נדונים [1]
לר' מנחם בר' יוסי אינם חיים נדונים בדין קשה ביותר
לר' נחמיה דמתניתין אינם חיים אינם נדונים [2]

מי היה מוכיח את דור המבול, ואיזה פרידה יש להקב"ה להוציא מהם?

המוכיח הפרידה
לגירסת רש"י ופירשו נח מתושלח [3]
לגירסת היד רמ"ה ופירושו מתושלח נח [4]

-------------------------------------------------

[1] וביאר ביד רמ"ה הטעם, שסגי להם בדין הקשה שקבלו במבול.

[2] כן ביאר ביד רמ"ה את סברת ר' מנחם ב"ר יוסי.

[3] ולכן אין הקב"ה מקדים את המבול, כדי שלא ידון עמהם מתושלח הצדיק.

[4] ולכן לא הקדים הקב"ה את המבול כדי שיוולד נח ויעשה תיבה וינצל, כי אם יקדים המבול נמצא צדיק זה בטל מהעולם.

עוד חומר לימוד על הדף