סנהדרין דף צ"ט ע"א

מה השכר העתיד לימות המשיח ולעולם הבא?

ימות המשיח עולם הבא
לר' יוחנן מה שהתנבאו הנביאים [1] עין לא ראתה
לשמואל [2] שלא יהיה עוד שעבוד מלכויות מה שהתנבאו הנביאים

סנהדרין דף צ"ט ע"ב

מהו אפיקורס?

לאיכא דמתני ארישא לאיכא דמתני אסיפא
לרב ורבי חנינא המבזה תלמיד חכם המבזה חבירו בפני ת"ח
לר' יוחנן וריב"ל המבזה חבירו בפני ת"ח לרב יוסף: האומר מאי אהנו לן רבנן [3]
לאביי: המזלזל אפילו זלזול קל ברבו

מהו מגלה פנים בתורה שלא כהלכה?

לאיכא דמתני ארישא לאיכא דמתני אסיפא
לרב ורבי חנינא כגון מנשה המבזה תלמיד חכם
לר' יוחנן וריב"ל המבזה תלמיד חכם המבזה חבירו בפני ת"ח

-------------------------------------------------

[1] ובמימרא אחרת של ר' יוחנן מבואר שכל נבואת הנביאים היא דוקא לבעלי תשובה, אבל צדיקים עין לא ראתה, ומשמע שאפי' בימי המשיח עין לא ראתה לשכר הצדיקים. ובעצם סברא זו שיש עדיפות לצדיקים על בעלי תשובה פליג ר' אבהו וס"ל להיפך, שבעלי תשובה שטעמו טעם חטא ובכל אופן כובשים את יצרם יש להם שכר יותר, ואף אחד לא יכול לעמוד במחיצתם. עוד הוסיף ר' יוחנן שכל נבואת הנביאים היא למשיא בתו לת"ח ולמהנה ת"ח מנכסיו.

[2] עי' ביד רמ"ה.

[3] ואביי חלק וס"ל שזה נקרא גם מגלה פנים בתורה שלא כהלכה, דהרי התורה אמרה שת"ח מקיימים את העולם, והוא אומר מאי אהני לן רבנן.

עוד חומר לימוד על הדף