סנהדרין דף ע"ט ע"א

נתכוין להרוג לאחד והרג את השני האם חייב?

נתכוין לישראל והרג ישראל אחר נתכוין לבהמה עכו"ם נפל, והרג בן קיימא ישראל
לרבנן פטור חייב
לר' שמעון פטור [1] פטור

הזורק אבן לגו ופגע בישראל והמיתו, מה דינו? [תד"ה וכל].

זרק בסתם נתכוין לאחר שעומד שם
כולם ישראלים לרבנן: חייב
לר' שמעון: פטור
חייב
ט' ישראלים ואחד כותי פטור פטור

דף ע"ט ע"ב

אליבא דהתנאים דלהלן נתכוין להרוג את זה והרג את זה, מה דינו?

אליבא דרבנן אליבא דר' שמעון אליבא דרבי לתנא דבי חזקיה
לענין חיוב מיתה חייב פטור פטור פטור
לענין חיוב ממון [2] פטור מחלוקת [3] חייב פטור

רוצח שלא נגמר דינו שנתערב ברוצחים שנגמר דינם, מה דינם?

אליבא דרבנן אליבא דר' יהודה
לר' אבהו כולם פטורים כונסים אותם לכיפה
לריש לקיש כולם פטורים כולם פטורים

-------------------------------------------------

[1] ולא רק באופן זה, אלא אפי' נתכוין לאחד משנים ולא איכפת לו איזה מהם, או נתכוין לראובן ונמצא שמעון ג"כ פטור, דס"ל לר"ש שאינו חייב עד שיאמר לפלוני אני מתכוין.

[2] מבואר בתד"ה ומפקא, שהמחלוקת לענין דמי הנהרג דוקא, אולם גבי ממון אחר עם הנהרג כגון דמי ולדות וכו', בזה כולם מודים לתנא דבי חזקיה שפטור, מלבד רבי חגא מדרומא.

[3] עי' לעיל בתד"ה וכל, וא"כ אם סבר ר' שמעון כרבי חייב ממון, ואם סבר כתנא דבי חזקיה פטור.

עוד חומר לימוד על הדף