SANHEDRIN 37 (30 Av) - Today's study material has been dedicated by Al and Sophie Ziegler of Har Nof, Yerushalayim, in honor of the Yahrzeit of Al's father, Bernard B. Ziegler - Binyamin Baruch ben Avraham (and Miryam), which occurs on 30 Menachem Av.

סנהדרין דף ל"ז ע"א

האם האדם נאסר בקרבה לאשה באופנים דלהלן? [תד"ה התורה].

באשתו נדה באשת איש
הוא בבגדו והיא בבגדה בלא יחוד אסור אסור
כשמתיחדים בבית ללא שום קרבה מותר [1] אסור

סנהדרין דף ל"ז ע"ב

אע"פ שארבע מיתות בטלו דין ד' מיתות לא בטל, על מתי זה נאמר? [תד"ה ביום].

קודם שנחרב בית המקדש אחר שנחרב בית המקדש
לפי' א' בתוס' נאמר [2] נאמר
לפי' ב' בתוס' לא נאמר [3] נאמר

האם דנים מאומד? [תד"ה כמאן].

בדיני נפשות בדיני ממונות
לר' אחא להו"א: לא דנים
למסקנא: דנים [4]
דנים
לרבנן לא דנים לא דנים

-------------------------------------------------

[1] ודוקא אחר שכבר בעל, דעל זה העידה התורה סוגה בשושנים וכו'.

[2] והא דנקט מיום שחרב בית המקדש, משום שאז בטלו דני נפשות לגמרי, אבל איה"נ שדין ד' מתות משמים היה נוהג גם אז, ובמקרים שלא היו יכולים לדון.

[3] והגם שהיו פעמים שלא יכלו לדון, כגון שלא היתה התראה וכדומה, מ"מ כיון שהיו בגדי כהונה היו מכפרים עליו אם היה עושה תשובה.

[4] כן הוכיחו תוס', שבשבועות מפורש דס"ל לר' אחא שעושים אומד גם בדיני נפשות, וא"כ ע"כ מה שאמרנו כאן שמשנתנו כר' אחא הגם שסוברת שבדיני נפשות לא אמרינן מאומד, הוא רק להו"א, אולם למסקנא דמתניתין כרבנן, שפיר י"ל שלר' אחא איכא אומד גם בדיני נפשות

עוד חומר לימוד על הדף