סנהדרין דף כ"ח ע"א

אי פסלינן שלישי בראשון, ומפרשינן חתן בנו [1] יש לנו שלושים ושנים פסולים, איזה הם?

א אחיו בן אחיו חתן אחיו בן בנו של אחיו
ב אחי אביו בן אחי אביו חתן אחי אביו בן בנו של אחי אביו
ג אחי אמו בן אחי אמו חתן אחי אמו בן בנו של אחי אמו
ד בעל אחותו בן בעל אחותו חתן בעל אחותו בן בנו של בעל אחותו
ה בעל אחות אביו בן בעל אחות אביו חתן בעל אחות אביו בן בנו של בעל אחות אביו
ו בעל אחות אמו בן בעל אחות אמו חתן בעל אחות אמו בן בנו של בעל אחות אמו
ז בעל אמו בן בעל אמו חתן בעל אמו בן בנו של בעל אמו
ח חמיו בן חמיו חתן חמיו בן בנו של חמיו

מהו סדר הפסולים להעיד אחד לשני?

משפחתי משפחת אחי אבא
דור ראשון אבא אחי אבא
דור שני אני [2] בנו וחתנו של אחי אבא
דור שלישי לרב: בני וחתני שלי [3] לר' אליעזר: בנו וחתנו של בן אחי אבא

סנהדרין דף כ"ח ע"א

בגמ' מבואר שחידוש רב נחמן כתוב במשנה, כיצד?

חידוש רב נחמן תנא תונא
משפחתי
משפחת חמותי
משפחתי
משפחת אח ואחות אבי
דור א'
חמותי
אח חמותי
דור א'
אבי ואימי
בעל אחות אבי ובעל אחות אמי
דור ב'
אני [4]
בנו, ובן אחות חמותי
דור ב'
אני
חתניהם [5]

בגמ' מבואר שהאיבעיא של רב אשי כתובה במשנה, כיצד?

האיבעיא דרב אשי תנא תונא
משפחתי
משפחת חמי
משפחתי
האחים והחתנים
דור א'
חמי
אח חמי
דור א'
אבא ואמא
אחי אבא ואחי אמא
דור ב'
אני [6]
בנו, ובן אחות חמי

דור ב'
אני
חת אחי אבא

וחתן אחי אמא [7]

--- דור ג'
חתן אחי [8]

סנהדרין דף כ"ח ע"ב

למסקנא, מה דין בנו וחתנו של חורגו וגיסו?

חורגו גיסו
לתנא קמא דר' יוסי לבדו הוא ובנו וחתנו
לר' יוסי לבדו לבדו
לתנא קמא דר' יהודה לבדו לבדו
לר' יהודה לבדו הוא ובנו וחתנו

-------------------------------------------------

[1] עי' ברש"י ותוס' שהקשו, דא"כ הם ארבעים, דהרי יש למנות בכל אחד מהשמונה עוד את חתן בנו שלו. ותי' ששם חתנות אחד הוא, או משום שלא קתני לה בהדיא במשנה חתן בנו, אלא רק מפרשינן לה הכי.

[2] אני פסול להעיד לכל אלו המוזכרים בטבלא. ואליבא דר' אליעזר שס"ל שגם שני בשלישי פסול, אני פסול להעיד גם לבן וחתן של בן אחי אבא.

[3] אליבא דרב שסובר ששלישי בראשון ג"כ אסור, א"כ בני וחתני לא יכולים להעיד לאחי אבי, אולם לבנו וחתנו של אחי אבא, אליבא דרב כן יכולים להעיד, דחולק רב על ר' אליעזר שפסל שלישי בשני ולהיפך.

[4] חידש רב נחמן שאני פסול להעיד לבן אח או בן אחות חמותי, (בן דוד או דודה של אשתי).

[5] החתן הזה המוזכר במשנה שאני פסול לו והוא לי, (שהוא חתן של בעל אחות אבי או בעל אחות אימי), נמצא שאני לו בן אחי חמותו - ופסול, וזהו חידוש רב נחמן.

[6] האיבעיא: האם אני פסול להעיד לאח חמי, וכן לבן אח חמי או לבן אחות חמי.

[7] הנה אני לגביהם בן אח או בן אחות של חמיו, ופסול אני להעיד להם.

[8] ואני לגביו אח חמיו, ונפשטה האיבעיא של רב אשי.

עוד חומר לימוד על הדף