סנהדרין דף כ"ה ע"א

באופנים דלהלן מתי הוי אסמכתא ומתי לא? [תד"ה כל].

בגזים בלא גזים
כשהדבר בידו לעשותו לגמרי לרש"י: הוי אסמכתא [1]
לר"ת: לא הוי אסמכתא [2]
לא הוי אסמכתא [3]
כשחושב שהדבר בידו לעשותו הוי אסמכתא הוי אסמכתא [4]
כשאין הדבר בידו לעשותו לרש"י: לא הוי אסמכתא [5]
לר"ת: הוי אסמכתא
לא הוי אסמכתא
בכה"ג שאינו מרויח מהאסמכתא הוי אסמכתא [6] הוי אסמכתא
בכה"ג שיכול להרויח מהאסמכתא לרש"י: הוי אסמכתא
לר"ת: לא הוי אסמכתא
לא הוי אסמכתא [7]

כשאמר ר' יהודה במשנתנו: אימתי או במה, האם בא לחלוק או לפרש?

בלשון אימתי בלשון לפרש
לר' יהושע בן לוי בא לפרש בא לפרש
לר' יוחנן בא לפרש בא לחלוק
לרמי בר חמא בא לחלוק בא לחלוק

סנהדרין דף כ"ה ע"א

העושה מעשים דלהלן, האם הם פוסלים אותו לדון ולהעיד?

אי תקדמיה יונך ליון הנותנים עוף פתיון המביא יונים
להכא תרגימו פסול כשר [8]
לרבי חמא בר אושעיא פסול פסול [9]

סנהדרין דף כ"ה ע"ב

מתי עובר על לאו דלא תחמוד? [תד"ה מעיקרא].

כשלא נותן דמים כשנותן דמים כשמפייס ואמר רוצה אני
לתי' א' בתוס' עוברים לא עוברים לא עוברים
לתי' ב' בתוס' עוברים עוברים לא עוברים

לרבא, מתי רועה או מגדל בהמות פסול לדון ולהעיד?

בבהמה דקה בבהמה גסה
רועה פסול פסול
מגדל בארץ ישראל: פסול
בחוץ לארץ: כשר
כשר

-------------------------------------------------

[1] דכך פירש בסוגיא דאם סומך על דבר שבידו לעשות, הרי שלא גמר בדעתו להקנות לו כלום היות שבטוח שיעשה. וכמו שביאר ר"י את שיטתו באורך.

[2] ר"ת הוכיח מסוגיא דב"מ דדבר שאין בידו לעשות הוי טפי אסמכתא, ואדרבה דבר שבידו לעשות לא הוי אסמכתא.

[3] דהוא רק משלם את הפסד, כגון אם אוביר ולא אעביד אשלם במיטבא (אולם לפי הט"ס שברש"י דלעיל גם כאן הוי אסמכתא).

[4] והיינו כדוגמת המקבל זוזי מחבריה לקנות לו יין בזולשפט, דאף שלכאורה נראה הדבר שבידו לעשותו, מ"מ הוי אסמכתא היות שהוא סומך שימכרו לו, ובאמת יתכן שלא ירצו למכור לו, ולכך דומה לאסמכתא ואפי' בלא גזים.

[5] וזה טעמו של רב ששת בסוגיין גבי משחק בקוביא דלא הוי אסמכתא. אלא שכתבו תוס' בסוף דבריהם דדוקא אם היו המעות מונחין על גבי הדף, אולם אם משחקים באמנה אפי' אם הקנו לא מועיל והוי אסמכתא.

[6] כן חידש ר"ת בתוס', ובסברא זו לכאורה לא חולקים עליו.

[7] אמנם לרש"י תלוי בשאר דיני האסמכתא אם הוי בידו או לא.

[8] ס"ל דהיות שביוני שובך ויוני עליה יש בהן גזל רק מפני דרכי שלום, ולא גזל גמור דלא זכה בהן בעל השובך, לכך אינו פסול.

[9] ס"ל שגם העובר על דרכי שלום יש לפסולו מלדון ולהעיד.

עוד חומר לימוד על הדף