סנהדרין דף כ"ב ע"ב

מה דין כהנים בזמן הזה בגידול פרע ושתיית יין?

לגדל פרע (להסתפר ביותר מל' יום) לשתות יין (כשאינו מכיר משמרתו)
אליבא דרבנן מותרים אסורים לעולם
אליבא דרבי מותרים מותרים

מה דין פרוע ראש ושתויי יין?

האם מחללי עבודה האם עונשם במיתה
שתויי יין מחללל במיתה
פרוע ראש לרב אשי: אינו מחלל [1]
לדיוק הגמ': מחלל
במיתה

-------------------------------------------------

[1] בגירסת הגמ' שלפנינו נשארה הגמ' על רב אשי בקושיא, אולם בהגהות הגר"א אות א' הביא מסוגיא בתענית שתיק הגמ' שהוקשו רק לענין מיתה ולא לענין לחלל עבודה, וכן פירשו בתד"ה אלא מהמשך סוגית הגמ'.

עוד חומר לימוד על הדף